Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 284/2013 de stabilire a cerinţelor în materie de date aplicabile produselor de protecţie a plantelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0284

În vigoare de la 23.04.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului(1) , în special articolul 78 alineatul (1) litera (b),

___________

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Regulamentul (UE) nr. 545/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de date aplicabile produselor de protecţie a plantelor (2) a fost adoptat. El conţine cerinţele în materie de date necesare pentru autorizarea produselor de protecţie a plantelor, astfel cum sunt stabilite în anexa III la Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar (3).

___________

(2) JO L 155, 11.6.2011, p. 67.

(3) JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2) Este necesar să se modifice cerinţele în materie de date referitoare la preparatele chimice pentru a lua în considerare cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice actuale.

(3) Informaţii mai detaliate pentru punerea în aplicare a cerinţelor în materie de date sunt prevăzute în documentele de orientare relevante.

(4) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 545/2011 ar trebui abrogat.

(5) Înainte de aplicarea cerinţelor modificate în materie de date, ar trebui prevăzută o perioadă rezonabilă de timp pentru a permite solicitanţilor să se pregătească pentru îndeplinirea acestor cerinţe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...