Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 162/2013 privind determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificat cu numărul C(2013) 1708] Număr celex: 32013D0162

În vigoare de la 17.04.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020(1) , în special articolul 3 alineatul (2) paragraful al patrulea,

___________

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 136.

întrucât:

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la instalaţii reglementate de Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului(2) , astfel cum rezultă din registrul Uniunii, deciziile Comisiei, planurile naţionale de alocare şi corespondenţa oficială dintre Comisie şi statele membre în cauză, constituie date verificate cu privire la emisii în sensul articolului 3 alineatul (2) paragraful al patrulea din Decizia nr. 406/2009/CE.

___________

(2) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2) Emisiile totale de gaze cu efect de seră provenite din gaze şi activităţi, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Decizia nr. 406/2009/CE, raportate în anul 2012 în temeiul Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto(3) şi aşa cum au fost stabilite în urma revizuirii iniţiale realizate de către Comisie în 2012 în conformitate cu Orientările privind revizuirea tehnică în anul 2012 a inventarelor emisiilor de gaze cu efect de seră(4) , constituie date analizate cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră pentru anii 2005, 2008, 2009 şi 2010, în sensul articolului 3 alineatul (2) paragraful al patrulea din Decizia nr. 406/2009/CE.

___________

(3) JO L 49, 19.2.2004, p. 1.

(4) SWD(2012) 107 final, 26.4.2012.

(3) Pentru a asigura coerenţa dintre determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate şi emisiile de gaze cu efect de seră raportate pentru fiecare an, nivelurile anuale de emisii alocate statelor membre trebuie să fie calculate, de asemenea, aplicând valorile potenţialului de încălzire globală definite în cel de al patrulea raport de evaluare elaborat de IPCC, adoptat prin Decizia 15/CP.17. Nivelul anual de emisii alocate calculat astfel trebuie să devină aplicabil începând cu primul an pentru care raportarea inventarelor de gaze cu efect de seră utilizând aceste noi valori ale potenţialului de încălzire globală devine obligatorie în temeiul articolului 3 din Decizia nr. 280/2004/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...