Back

Parlamentul României

Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

În vigoare de la 05.04.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.

În scopul desfăşurării în bune condiţii a activităţilor care privesc asigurarea securităţii naţionale individuale şi colective se instituie măsuri speciale în zonele cu regim de protecţie specială a obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice.

Art. 2.

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) obiectiv militar care face parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice, denumit în continuare obiectiv special - obiectiv militar în care sunt amplasaţi interceptori nonnucleari, precum şi componente necesare pentru operarea acestor interceptori, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, sisteme de lansare, comandă, radar şi de comunicaţii, infrastructura de utilităţi, securitate, depozitare şi distribuire a combustibilului, precum şi echipamente şi infrastructura aferente misiunii şi sprijinirii misiunii de apărare împotriva unui atac cu rachete balistice. Localizarea geografică a acestor obiective speciale este prevăzută în tratatele internaţionale în domeniul apărării antirachetă la care România este parte;

b) punct de referinţă - un punct situat în interiorul obiectivului special, a cărui poziţie este marcată la teren şi este determinată prin metode topografice, de la care se calculează parametrii corespunzători aplicării măsurilor speciale prevăzute de prezenta lege. Coordonatele poziţiei punctului de referinţă sunt determinate în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin tratate internaţionale în domeniul apărării antirachetă şi sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
Puneri în aplicare (1)

c) zonă cu regim de protecţie specială - zona instituită în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale în care desfăşurarea anumitor activităţi este interzisă sau limitată, reprezentată de un cerc cu o rază de 35.000 metri de la punctul de referinţă;

d) emiţător radio - echipament sau parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei undelor radio, care utilizează spectrul alocat radiocomunicaţiilor terestre/spaţiale şi pentru operarea căruia este necesară obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio.

Art. 3.

Pe durata existenţei obiectivelor speciale, în zonele cu regim de protecţie specială se interzice:

a) amplasarea de turbine eoliene pe o rază de până la 4.000 metri de la punctul de referinţă;

b) amplasarea, pe o rază de până la 35.000 metri de la punctul de referinţă, de construcţii care depăşesc regimul de înălţime definit de punctele situate pe generatoarea unui con cu vârful în jos, vârful fiind situat la o înălţime de 15,24 m deasupra punctului de referinţă, prelungită în sus cu o înclinaţie de un grad faţă de orizontala locului, în conformitate cu ilustrarea grafică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege; unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică aceste restricţii, precum şi parametrii exacţi ai regimului maxim de înălţime permis pentru construcţii în fiecare unitate administrativ-teritorială sunt stabilite prin ordin comun al ministrului apărării naţionale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
Puneri în aplicare (1)

c) utilizarea dispozitivelor acţionate electric destinate iniţierii materialelor explozive pe o rază de până la 1.200 metri de la punctul de referinţă;

d) instalarea emiţătoarelor radio, pe o rază de până la 1.200 metri de la punctul de referinţă;

e) operarea emiţătoarelor radio care produc un câmp radioelectric cu o intensitate mai mare de 3 V/m în punctul de referinţă;

f) incendierea miriştilor şi a vegetaţiei uscate, pe o rază de până la 4.000 metri de la punctul de referinţă;

g) activităţile de vânătoare, pe o rază de până la 4.000 metri de la punctul de referinţă.

Art. 4.

(1) În zonele cu regim de protecţie specială este obligatorie obţinerea avizului conform al Ministerului Apărării Naţionale, prin Statul Major General, anterior oricăror altor avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, în vederea:

a) aprobării, modificării sau actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru terenurile situate până la 35.000 metri de la punctul de referinţă;

b) autorizării executării lucrărilor de construcţii pe amplasamente situate până la 4.000 metri de la punctul de referinţă;

c) autorizării executării lucrărilor de construcţii pentru montarea turbinelor eoliene pe amplasamente situate la distanţe până la 35.000 metri de la punctul de referinţă;

d) autorizării instalării de emiţătoare radio până la o distanţă de 35.000 metri de la punctul de referinţă.

(2) Avizul conform prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii şi a documentaţiei aferente la Statul Major General. În situaţia în care sunt necesare activităţi de analiză sau evaluare cu grad ridicat de complexitate, termenul de emitere a avizului se poate prelungi cu 15 zile.

Art. 5.

(1) Consiliile judeţene ale căror teritorii administrative intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi au obligaţia:

a) de a prelua, în documentaţiile de amenajare a teritoriului judeţean, interdicţiile şi limitările necesare protecţiei obiectivelor speciale;

b) de a asigura preluarea, în planurile urbanistice generale şi în regulamentele aferente ale unităţilor administrativ-teritoriale ale căror teritorii se află în zona cu regim de protecţie specială, a interdicţiilor şi limitărilor necesare protecţiei obiectivelor speciale.

(2) În scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) consiliul judeţean solicită, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, unităţilor administrativ-teritoriale ale căror teritorii se află în zona cu regim de protecţie specială transmiterea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor de urbanism aferente acestora, avizate şi aprobate potrivit legii, precum şi a tuturor informaţiilor pe care le consideră necesare. Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a răspunde acestei solicitări în termen de cel mult 15 zile.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor ale căror teritorii administrative se află în zona cu regim de protecţie specială au obligaţia preluării, în planurile urbanistice generale şi în regulamentele aferente acestora, a interdicţiilor şi limitărilor necesare protecţiei obiectivelor speciale.

Art. 6. Jurisprudență (1)

În vederea avizării instalării de noi emiţătoare radio, pentru asigurarea respectării obligaţiilor asumate de România prin tratatele internaţionale, structurile de administrare şi cele de gestionare a spectrului radio pun la dispoziţia Statului Major General, în termen de 15 zile de la data solicitării, informaţii privind emiţătoarele radio instalate în zona cu regim de protecţie specială.

Art. 7.

(1) Certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire şi documentaţiile tehnice ale obiectivelor de investiţii aferente obiectivelor speciale nu se supun procedurii de informare şi consultare publică prevăzute de lege şi nu au caracter public.

(2) Pentru obiectivele de investiţii aferente obiectivelor speciale, autoritatea publică centrală pentru apărare naţională, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, stabileşte, printr-o analiză de la caz la caz, situaţiile în care sunt necesare evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea adecvată şi informaţiile care pot fi puse la dispoziţia publicului.

(3) Pentru realizarea obiectivelor de investiţii aferente obiectivelor speciale nu este necesară obţinerea acordului vecinilor, cu condiţia ca documentaţia tehnică pentru autorizare să conţină, în mod obligatoriu, toate măsurile de punere în siguranţă a construcţiilor învecinate existente, stabilite în baza unui raport de expertiză tehnică întocmit în condiţiile legii, prin grija investitorului/beneficiarului obiectivului de investiţii supus autorizării, după caz.

Art. 8.

Pentru punerea în aplicare a obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale în domeniul apărării antirachetă, Ministerul Apărării Naţionale este abilitat să încheie înţelegeri tehnice cu partenerii străini, cu respectarea limitelor prevăzute de prevederile prezentei legi.

Art. 9.

(1) Proprietarii imobilelor şi titularii activităţilor afectaţi de instituirea zonei cu regim de protecţie specială prevăzute la art. 1, precum şi cei care au obţinut autorizaţie de construire sau funcţionare înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi despăgubiţi în mod just şi prealabil pentru prejudiciile cauzate.

(2) Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.

(3) Cererile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi acţiunile în justiţie având ca obiect obţinerea de despăgubiri în temeiul prezentei legi, cu excepţia litigiilor dintre moştenitori sau dintre proprietar, moştenitori şi o terţă persoană, sunt scutite de taxe de orice fel.

(4) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor publice implicate, sau de la bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în zonele cu regim de protecţie specială, după caz.

(5) Normele metodologice privind despăgubirile prevăzute de prezentul articol se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 73.

ANEXĂ*)

___________

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ILUSTRARE GRAFICĂ
a restricţiilor de înălţime ale construcţiilor

Ilustrare grafică a restricţiilor de înălţime ale construcţiilor

se încarcă...