Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 168/2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32013R0168

În vigoare de la 22.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 84, 17.3.2011, p. 30.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 decembrie 2012.

întrucât:

(1) Piaţa internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în cadrul căreia trebuie să se asigure libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalului. În acest scop, a fost instituit un sistem elaborat de omologare UE de tip pentru vehicule cu două şi trei roţi prin Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (3) privind omologarea de tip a acestor vehicule. Aceste principii ar trebui să fie aplicate şi în cadrul prezentului regulament, precum şi în actele delegate şi de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia.

___________

(3) JO L 124, 9.5.2002, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...