Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2013 privind serviciile poştale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25.03.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Directiva 97/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, modificată şi completată prin Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concurenţă a serviciilor poştale ale Comunităţii,

având în vedere modificările survenite asupra textului Directivei 97/67/CE ca urmare a adoptării Directivei 2008/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii,

ţinând cont de faptul că obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2008/6/CE în legislaţia naţională până cel târziu la data de 31 decembrie 2012 nu a fost dusă la îndeplinire,

întrucât, ca urmare a nerespectării termenului de transpunere a Directivei 2008/6/CE, Comisia Europeană a declanşat proceduri prealabile acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, România primind din partea Comisiei Europene în data de 31 ianuarie 2013 Notificarea de punere în întârziere în cauza nr. 2013/0069,

având în vedere că o întârziere suplimentară în ceea ce priveşte respectarea acestei obligaţii poate atrage emiterea de către Comisia Europeană a avizului motivat de încălcare a obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi, ulterior, sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

ţinând seama de faptul că Directiva 2008/6/CE a prevăzut drepturi în favoarea utilizatorilor într-un mod suficient de concret şi de detaliat, astfel încât, prin neasigurarea efectivităţii unor astfel de drepturi, consecinţă a netranspunerii în termen a directivei indicate, se afectează îndeosebi în mod direct interesele utilizatorilor serviciilor poştale,

ţinând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (2) şi (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligaţiilor de a transpune Directiva 2008/6/CE se poate concretiza în plata atât a unei sume forfetare, cât şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu,

având în vedere faptul că, prin Comunicarea Comisiei Europene SEC (2012) 6.106 din 31 august 2012, a fost stabilită pentru România suma minimă forfetară la 1.740.000 euro, iar valoarea factorului naţional "n" pentru calcularea penalităţilor cominatorii este de 3,28, penalităţile putând fi cuprinse între, aproximativ, 2.000 şi 125.000 euro/zi de întârziere, ceea ce, în funcţie de durata întârzierii transpunerii Directivei 2008/6/CE, ar putea avea un impact important asupra bugetului de stat,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop:

a) stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor poştale şi asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea stimulării unui cadru concurenţial şi promovării intereselor utilizatorilor;

b) reglementarea mecanismelor de finanţare a serviciului universal în condiţii care să garanteze furnizarea permanentă a acestui serviciu;

c) stabilirea principiilor de tarifare, cu respectarea transparenţei, pentru serviciile din sfera serviciului universal;

d) stabilirea unor cerinţe minime de calitate pentru furnizarea serviciului universal şi instituirea unui sistem care să asigure respectarea acestora.

Art. 2.

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

1. servicii poştale - serviciile ce constau în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale;
Jurisprudență (1)

2. furnizor de servicii poştale - orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau orice persoană juridică a cărei activitate constă, în tot ori în parte, în furnizarea unuia sau a mai multor servicii poştale;

3. reţea poştală - sistemul de organizare şi resursele de orice fel utilizate de furnizorii de servicii poştale, în principal, pentru:

a) colectarea trimiterilor poştale;

b) transportul şi manipularea trimiterilor poştale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;

c) distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate;

4. reţea poştală publică - reţeaua poştală utilizată de furnizorul de serviciu universal, desemnat de autoritatea de reglementare;
Jurisprudență (1)

5. puncte de acces - instalaţiile fizice, inclusiv cutiile poştale, puse la dispoziţia publicului, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală;

6. puncte de contact - ansamblul instalaţiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi livrate destinatarilor;

7. colectare - operaţiunea de preluare a trimiterilor poştale realizată fie prin intermediul punctelor de acces, fie de la o adresă indicată de expeditor;

8. livrare - operaţiunea de predare de către furnizorul de servicii poştale a trimiterilor poştale;

9. distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poştale şi se încheie cu livrarea acestora la destinatari;

10. data depunerii trimiterii poştale - data la care trimiterea poştală a fost colectată. Dispoziţiile art. 183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile;

11. trimitere de corespondenţă - comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată şi livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărţile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă;

12. trimitere poştală înregistrată - trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ce are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;
Modificări (1)

13. trimitere poştală - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat şi livrat la adresa indicată de expeditor. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, cărţile, cataloagele, ziarele, periodicele, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială şi mandatele poştale pe suport hârtie;
Modificări (2)

14. trimitere poştală internaţională - trimitere poştală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi trimiterea poştală expediată din afara teritoriului României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;

15. trimitere poştală intracomunitară - trimiterea poştală internaţională expediată de pe teritoriul României către o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau expediată de la o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene către o adresă de pe teritoriul României şi trimiterea poştală expediată de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;

16. colet poştal - trimitere poştală cu greutatea maximă de 50 kg ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială, altele decât trimiterile de corespondenţă;
Modificări (1)

17. publicitate prin poştă - trimiterile poştale interne sau internaţionale care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, ce conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi numărului de identificare a destinatarului, precum şi a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin poştă:
Jurisprudență (1)

a) chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit;

b) trimiterile poştale care conţin, în afară de publicitate prin poştă, şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj;

18. serviciu de trimitere recomandată - serviciul poştal ale cărui particularităţi constau în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;
Modificări (1), Jurisprudență (2)

19. serviciu de trimitere cu valoare declarată - serviciul poştal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poştale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale;

20. serviciu de trimitere contra ramburs - serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate;

21. serviciu confirmare de primire - serviciul poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar;

22. mandat poştal pe suport hârtie - serviciul poştal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicaţiilor expeditorului, transferul şi remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului;

23. cecograme - trimiteri poştale în greutate de până la 7 kg, precum trimiterile poştale cecografice prezentate deschise, clişeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor, dacă sunt expediate de sau către un institut pentru nevăzători;
Modificări (1)

24. furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii poştale care prestează unul sau mai multe servicii poştale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de reglementare;
Jurisprudență (3)

25. tarife terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poştale expediate din afara teritoriului României;

26. expeditor - persoana fizică sau juridică ce iniţiază trimiterea poştală şi, personal sau prin intermediul unui terţ, o introduce în reţeaua poştală;

27. destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea poştală;

28. utilizator - orice persoană fizică sau juridică ce beneficiază de furnizarea unui serviciu poştal în calitate de expeditor sau destinatar;

29. integrator - orice persoană fizică sau juridică ce acţionează pe bază contractuală ca intermediar între unul sau mai mulţi expeditori şi furnizorul de servicii poştale, a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în generarea şi prelucrarea trimiterilor poştale şi introducerea acestora în reţeaua poştală a unui furnizor de servicii poştale, în vederea livrării la adresa indicată de expeditor; aceste servicii prestate de integrator nu sunt servicii poştale;

30. timbru poştal - hârtie de valoare emisă şi pusă în circulaţie exclusiv sub autoritatea statului, ca atribut al suveranităţii acestuia, constituind dovada francării corespunzătoare valorii sale intrinseci, atunci când este aplicat pe o trimitere poştală în conformitate cu actele Uniunii Poştale Universale;

31. francare - modalitate de atestare a plăţii anticipate a tarifelor poştale prin utilizarea timbrelor poştale, a etichetelor autoadezive sau a impresiunilor obţinute prin tipărire sau ştampilare;

32. efecte poştale - plicuri, aerograme, cărţi poştale şi orice alte întreguri poştale cu timbru imprimat care atestă plata anticipată a serviciului poştal;

33. tarif special - tarif redus, practicat de furnizorul de serviciu universal pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care acesta are obligaţia să le presteze, stabilit cu respectarea principiilor transparenţei şi nediscriminării;

34. cerinţe esenţiale - condiţiile generale, fără caracter economic, prin care se impun cerinţe pentru furnizarea serviciilor poştale, constând în: confidenţialitatea corespondenţei, asigurarea securităţii reţelei poştale în cazul transportului de bunuri periculoase, respectarea condiţiilor de angajare, a sistemelor de securitate socială prevăzute de actele cu putere de lege sau de dispoziţiile administrative şi de reglementare şi/sau de contractul colectiv negociat între partenerii sociali naţionali, în conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene, şi, după caz, protecţia datelor, a mediului şi normele de planificare a teritoriului. Protecţia datelor include protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate şi protecţia dreptului la viaţa privată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Jurisprudență (2)

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt aplicabile următoarelor servicii:

a) transportul şi livrarea trimiterilor proprii personal de către expeditorul acestora;

b) transportul şi livrarea trimiterilor proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea expeditorului şi urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauză;

c) transportul şi livrarea trimiterilor efectuate cu titlu gratuit şi în mod nemijlocit de către o persoană împuternicită de expeditor în acest scop;

d) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităţilor publice, în temeiul unor dispoziţii legale speciale;

e) transportul şi livrarea cu titlu gratuit a înscrisurilor care însoţesc bunurile transportate şi livrate împreună cu acestea;

f) transportul şi livrarea trimiterilor neadresate.

Art. 4.

(1) Secretul trimiterilor poştale este inviolabil.

(2) Reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale este permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

CAPITOLUL II Regimul de autorizare generală a furnizorilor de servicii poştale

Art. 5.

(1) Furnizarea serviciilor poştale se realizează în condiţiile regimului de autorizare generală prevăzut de prezentul capitol.

(2) Regimul de autorizare generală este regimul juridic adoptat de autoritatea de reglementare, care stabileşte drepturile şi obligaţiile furnizorilor de servicii poştale, permiţând furnizarea de servicii poştale fără obţinerea unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare, prin notificarea intenţiei de a presta activităţi de furnizare a serviciilor poştale.

(3) Regimul de autorizare generală stabileşte obligaţii privind furnizarea serviciilor poştale, în scopul şi în măsura necesare pentru garantarea respectării cerinţelor esenţiale.

(4) Regimul de autorizare generală poate stabili obligaţii specifice privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, în scopul şi în măsura necesare pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal.

(5) Obligaţiile prevăzute la alin. (3) şi(4) pot privi, printre altele:

a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;

b) calitatea, disponibilitatea şi modul de prestare a serviciilor furnizate;

c) eventualele contribuţii datorate de furnizorul de servicii poştale în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în cazul în care furnizarea serviciului universal atrage un cost net, care poate reprezenta o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal;

d) obligaţia de a asigura securitatea reţelei şi a trimiterilor poştale.

(6) Obligaţia prevăzută la alin. (5) lit. a)poate fi impusă numai furnizorilor de servicii poştale desemnaţi ca furnizori de serviciu universal.

(7) Furnizarea serviciilor poştale având ca obiect trimiteri poştale internaţionale se realizează cu respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia vamală în vigoare.

Art. 6. Modificări (1)

Furnizorii de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal beneficiază de dreptul de a instala, a întreţine, a înlocui şi a muta cutii poştale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativteritoriale, în următoarele condiţii:

a) cu titlu gratuit, pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului;

b) cu titlu gratuit şi cu acordul unităţilor administrativteritoriale, pe imobilele aflate în proprietatea publică a acestora.

Art. 7.

(1) În scopul realizării unei evidenţe oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenţionează să furnizeze servicii poştale transmite autorităţii de reglementare o notificare. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip stabilit şi actualizat de autoritatea de reglementare.
Jurisprudență (1)

(2) Persoanele care asigură doar sortarea sau transportul trimiterilor poştale nu au obligaţia transmiterii notificării prevăzute la alin. (1).

(3) Pe baza notificărilor realizate, autoritatea de reglementare întocmeşte, actualizează şi publică Registrul public al furnizorilor de servicii poştale.

(4) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura de obţinere, modificare, suspendare şi retragere a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală, cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii.

(5) Persoana care a transmis notificarea cu respectarea dispoziţiilor legale este autorizată să furnizeze serviciile poştale pe care le-a indicat în notificare, aplicându-i-se în mod corespunzător regimul de autorizare generală.

(6) La cerere sau din oficiu, autoritatea de reglementare va elibera în cel mult 7 zile persoanei care a transmis notificarea cu respectarea dispoziţiilor legale un certificat-tip prin care se atestă dreptul de a furniza servicii poştale.
Modificări (1), Referințe (1)

CAPITOLUL III Serviciul universal

Art. 8.

(1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

(2) Orice persoană are dreptul de acces la serviciul universal.

(3) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:
Jurisprudență (1)

a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la două kg;
Modificări (1)

b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg;
Modificări (1)

c) distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
Modificări (1)

d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale din categoria prevăzută la lit. a);

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale din categoriile prevăzute la lit. a)-c);

f) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale;

g) orice alte servicii poştale stabilite prin lege, dacă răspund unor necesităţi de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfăcător în condiţiile unei pieţe concurenţiale.

(4) Autoritatea de reglementare poate mări limita de greutate prevăzută la alin. (3) lit. b) până la cel mult 20 kg.

(5) Dimensiunile minime şi maxime ale trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale pentru a căror furnizare a fost desemnat furnizorul de serviciu universal sunt cele stabilite de prevederile actelor adoptate de Uniunea Poştală Universală.

(6) Nu sunt incluse în sfera serviciului universal:

a) mandatul poştal pe suport hârtie;

b) serviciile de publicitate prin poştă;

c) serviciile poştale stabilite de autoritatea de reglementare, care prezintă caracteristici suplimentare faţă de cele prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal.

se încarcă...