Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 75/2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării)
(reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32010L0075

În vigoare de la 17.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 182, 4.8.2009, p. 46.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2):

___________

(2) JO C 325, 19.12.2008, p. 60.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 10 martie 2009 (JO C 87 E, 1.4.2010, p. 191) şi Poziţia Consiliului în primă lectură din 15 februarie 2010 (JO C 107 E, 27.4.2010, p. 1). Poziţia Parlamentului European din 7 iulie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2010.

întrucât:

(1) Este necesar să se aducă o serie de modificări substanţiale următoarelor directive: Directiva 78/176/CEE a Consiliului din 20 februarie 1978 privind deşeurile din industria dioxidului de titan (4), Directiva 82/883/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1982 privind modalităţile de supraveghere şi control al zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan (5), Directiva 92/112/CEE a Consiliului din 15 decembrie 1992 privind procedurile de armonizare a programelor de reducere, în vederea eliminării, a poluării cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan (6), Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (7), Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deşeurilor (8), Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari (9) şi Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (10). Din motive de claritate, directivele respective ar trebui reformate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...