Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 98/2013 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0098

În vigoare de la 01.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 84, 17.3.2011, p. 25.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 decembrie 2012.

întrucât:

(1) Anumite substanţe şi amestecuri sunt precursori de explozivi şi pot fi utilizate impropriu la fabricarea ilicită de explozivi. Planul de acţiune al Uniunii Europene privind îmbunătăţirea securităţii explozivilor, adoptat de Consiliu la 18 aprilie 2008, a invitat Comisia să instituie un Comitet permanent pentru precursori care să analizeze măsuri şi să pregătească recomandări privind reglementarea precursorilor de explozivi disponibili pe piaţă, luând în considerare costurile şi beneficiile acestora.

(2) Comitetul permanent pentru precursori, instituit de Comisie în 2008, a identificat diferiţi precursori de explozivi susceptibili de a fi folosiţi pentru a comite atacuri teroriste şi a recomandat acţiuni corespunzătoare la nivelul Uniunii.

(3) Unele state membre au adoptat deja acte cu putere de lege şi acte administrative privind introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie şi deţinerea anumitor precursori de explozivi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...