Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (Text cu relevanţă pentru SEE şi Elveţia) Număr celex: 32013R0099

În vigoare de la 09.02.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziţia Parlamentului European din 12 decembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 20 decembrie 2012.

întrucât:

(1) Existenţa unor date şi statistici empirice solide este absolut esenţială pentru a măsura progresele şi a evalua eficienţa politicilor şi programelor Uniunii, în special în cadrul Strategiei Europa 2020 prezentate în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" (Strategia Europa 2020).

(2) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (2), ar trebui instituit un program statistic european multianual (denumit în continuare "program multianual") care să asigure un cadru pentru finanţarea acţiunilor Uniunii.

___________

(2) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(3) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009, programul multianual ar trebui să asigure cadrul necesar pentru elaborarea, producerea şi difuzarea statisticilor europene, principalele domenii şi obiectivele acţiunilor prevăzute pentru o perioadă de maximum cinci ani. Acesta ar trebui să stabilească priorităţile cu privire la necesităţile în materie de informare pentru realizarea activităţilor Uniunii. Necesităţile respective ar trebui să fie comparate cu resursele necesare la nivelul Uniunii şi la nivel naţional pentru elaborarea statisticilor cerute, precum şi cu sarcina de răspuns şi costurile asociate ale respondenţilor, acordându-se o atenţie deosebită rentabilităţii.

(4) Elaborarea, producerea şi difuzarea statisticilor europene în cadrul legislativ al programului multianual ar trebui să se realizeze prin intermediul cooperării strânse şi coordonate în cadrul Sistemului statistic european (SSE) dintre autoritatea statistică a Uniunii Europene, care este Comisia (Eurostat), pe de o parte, şi institutele naţionale de statistică şi alte autorităţi naţionale, astfel cum sunt desemnate de statele membre (3) (denumite împreună în continuare "autorităţile naţionale de statistică"), pe de altă parte. Independenţa profesională a institutelor naţionale de statistică şi a Comisiei (Eurostat) este esenţială pentru furnizarea de date statistice credibile şi de înaltă calitate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...