Back

Consiliul Europei

Convenţia europeană pentru protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat din 24.01.2001*)

În vigoare de la 02.07.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, alte state şi Comunitatea Europeană, care semnează alăturat,

considerând că scopul Consiliului Europei este să realizeze o unitate mai puternică între membrii săi,

ţinând seama de Recomandarea Comitetului de Miniştri privind protecţia legală a serviciilor de televiziune codate nr. R (91) 14,

considerând că piratarea echipamentului de decodare a serviciilor codate este încă o problemă în Europa,

observând că de la adoptarea recomandării precedente au apărut noi tipuri de servicii şi dispozitive de acces condiţionat, precum şi noi forme de acces ilegal la acestea,

observând că există o mare diferenţă între statele europene în privinţa legislaţiei al cărei scop este protejarea serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat,

observând că accesul ilegal ameninţă viabilitatea economică a organizaţiilor care furnizează servicii de transmisie şi servicii de informaţie socială şi, în consecinţă, ar putea afecta diversitatea programelor şi serviciilor oferite publicului,

fiind convinse de necesitatea continuării unei politici comune al cărei scop este protejarea serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat,

fiind convinse că sancţiunile penale, administrative sau alt tip de sancţiuni pot juca un rol efectiv în prevenirea activităţilor ilegale îndreptate împotriva serviciilor bazate pe acces condiţionat,

considerând că o atenţie deosebită ar trebui acordată activităţilor ilicite care sunt derulate pentru scopuri comerciale,

ţinând seama de existenţa instrumentelor internaţionale care conţin prevederi al căror scop este protejarea serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat,

au convenit asupra următoarelor:

SECŢIUNEA I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Obiectul şi scopul

Prezenta convenţie are ca obiect serviciile de transmisie (difuzare) şi serviciile de informare socială, oferite contra cost şi bazate pe sau care constau în acces condiţionat. Convenţia are ca scop scoaterea în afara legii pe teritoriul părţilor a unui număr de activităţi care oferă acces neautorizat la serviciile protejate şi armonizarea legislaţiilor părţilor în acest domeniu.

ARTICOLUL 2 Definiţii

Pentru scopurile convenţiei:

a) servicii protejate înseamnă oricare dintre următoarele servicii, dacă sunt oferite pe bază de remuneraţie şi de acces condiţionat:

- serviciile de programe televizate, astfel cum sunt definite în art. 2 din Convenţia europeană asupra televiziunii transfrontiere;

- serviciile de transmisie radio, însemnând programele radio destinate recepţiei publicului, transmise prin fir sau prin aer, inclusiv prin satelit;

- serviciile de informare socială, înţelese ca acelea oferite prin mijloace electronice, la distanţă şi la solicitarea individuală a beneficiarului;

sau prevederea de acces condiţionat la serviciile de mai sus, considerată ca serviciu de drept (nerestricţionat);

b) acces condiţionat înseamnă orice măsură tehnică şi/sau dispozitiv tehnic care permite accesul într-o formă inteligibilă şi care este subiect al autorizării individuale prealabile, cu privire la unul dintre serviciile menţionate la lit. a);

c) dispozitiv de acces condiţionat înseamnă orice echipament, program de calculator şi/sau dispozitiv tehnic proiectat sau adaptat să permită accesul într-o formă inteligibilă la unul dintre serviciile menţionate la lit. a);

d) mecanism ilicit înseamnă orice echipament, program de calculator şi/sau dispozitiv proiectat sau adaptat să permită accesul într-o formă inteligibilă la unul dintre serviciile menţionate la lit. a), fără autorizaţia furnizorului de servicii.

ARTICOLUL 3 Beneficiarii

Prezenta convenţie se va aplica oricărei persoane juridice sau fizice care oferă servicii protejate, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a), fără deosebire de naţionalitate şi indiferent dacă se află sau nu sub jurisdicţia uneia dintre părţi.

SECŢIUNEA a II-a Activităţi ilicite

ARTICOLUL 4 Fapte ilicite

Va fi considerată ilegală desfăşurarea pe teritoriul părţilor a oricăreia dintre următoarele activităţi:

a) fabricarea sau producţia de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

b) importarea de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

c) distribuirea de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

d) vânzarea sau închirierea de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

e) posesia de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

f) instalarea, întreţinerea sau înlocuirea de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

g) promovarea comercială, marketingul sau reclama dispozitivelor ilicite.

Fiecare parte poate, în orice moment, într-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să declare ilegale şi alte activităţi în afara celor prevăzute în paragraful 1.

SECŢIUNEA a III-a Sancţiuni şi căi de atac

ARTICOLUL 5 Sancţiuni pentru activităţi ilegale

Părţile vor adopta măsurile potrivite pentru ca activităţile ilegale stabilite la art. 4 să poată fi pedepsite prin sancţiuni penale, administrative sau de alt tip. Aceste măsuri vor fi efective, descurajatoare şi proporţionale cu impactul potenţial al activităţilor ilegale.

ARTICOLUL 6 Măsuri de confiscare

Părţile vor adopta măsurile potrivite care sunt necesare pentru a permite preluarea şi confiscarea dispozitivelor ilicite sau a materialelor promoţionale, de marketing sau de reclamă folosite în comiterea unei fapte ilegale, precum şi confiscarea oricăror profituri sau câştiguri financiare rezultate din activitatea ilegală.

ARTICOLUL 7 Proceduri civile

Părţile vor adopta măsurile necesare pentru a asigura furnizorilor de servicii protejate, ale căror interese sunt afectate de o activitate ilegală stabilită la art. 4, accesul la căile legale corespunzătoare, inclusiv introducerea unei acţiuni pentru obţinerea de despăgubiri şi pentru realizarea unei intervenţii sau a altei măsuri preventive, precum şi, dacă este cazul, posibilitatea de a solicita eliminarea dispozitivelor ilicite de pe canalele comerciale.

SECŢIUNEA a IV-a Aplicare şi amendamente

ARTICOLUL 8 Cooperarea internaţională

Părţile se angajează să-şi acorde asistenţă reciprocă pentru a aplica prevederile prezentei convenţii. În conformitate cu prevederile instrumentelor internaţionale relevante privind cooperarea internaţională în probleme administrative şi penale, precum şi în acord cu legile lor interne, părţile vor susţine reciproc cele mai ample măsuri de cooperare privind investigaţiile şi procedurile judiciare întreprinse în legătură cu faptele ilegale penale sau administrative stabilite în conformitate cu prezenta convenţie.

ARTICOLUL 9 Consultările multilaterale

1. În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii şi la fiecare 2 ani după aceea şi, în orice caz, de fiecare dată când o parte o va cere, părţile vor organiza consultări multilaterale în cadrul Consiliului Europei, pentru a examina aplicarea prezentei convenţii şi recomandarea extinderii sau revizuirii oricăreia dintre prevederile ei, în special cu privire la definiţiile prevăzute la art. 2. Aceste consultări vor avea loc prin întâlniri convocate de secretarul general al Consiliului Europei.

2. Fiecare parte poate fi reprezentată la întâlnirile de consultare multilaterală de unul sau mai mulţi delegaţi. Fiecare parte va avea drept de vot. Fiecare stat parte la prezenta convenţie va avea un vot. În problematica ce ţine de competenţa sa Comunitatea Europeană îşi va exercita dreptul de vot şi va avea un număr de voturi egal cu numărul statelor membre care sunt părţi la convenţie. Comunitatea Europeană nu îşi va exercita dreptul de vot când votul se referă la o problemă care nu intră în competenţa sa.

3. Oricare stat la care se face referire în art. 12 paragraful 1 sau Comunitatea Europeană, care nu este parte la prezenta convenţie, poate fi reprezentat(ă) în întâlnirile de consultare de către un observator.

4. După fiecare consultare părţile vor înainta Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei un raport referitor la consultare şi la funcţionarea convenţiei, incluzând, dacă se consideră necesar, propuneri de amendare a convenţiei.

5. În spiritul şi litera prezentei convenţii părţile vor stabili reguli de procedură pentru întâlnirile de consultare.

ARTICOLUL 10 Amendamente

1. Oricare dintre părţi poate propune amendamente la prezenta convenţie.

2. Orice propunere de amendament va fi notificată secretarului general al Consiliului Europei care o va comunica statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părţi la Convenţia culturală europeană, Comunităţii Europene şi oricărui stat nemembru care a aderat sau a fost invitat să adere la prezenta convenţie în conformitate cu prevederile art. 13.

3. Orice amendament propus în conformitate cu prevederile paragrafului anterior va fi examinat, în termen de 6 luni de la data la care este comunicat de către secretarul general, în cadrul unei întâlniri multilaterale de consultare, unde amendamentul poate fi adoptat de către o majoritate de două treimi din numărul statelor care au ratificat convenţia.

4. Textul adoptat la întâlnirea de consultare multilaterală va fi prezentat Comitetului de Miniştri spre aprobare. O dată aprobat, textul amendamentului va fi înaintat părţilor pentru acceptare.

5. Toate amendamentele vor intra în vigoare în a 30-a zi după ce toate părţile l-au informat pe secretarul general despre acceptarea lor.

6. Pe baza recomandării formulate la întâlnirea de consultare multilaterală Comitetul de Miniştri poate decide, prin majoritatea prevăzută la art. 20 d) din Statutul Consiliului Europei şi prin votul unanim al reprezentanţilor părţilor îndreptăţite să facă parte din Comitetul de Miniştri, că un anumit amendament va intra în vigoare în urma expirării unei perioade de 2 ani de la data la care a fost înaintat spre acceptare, numai dacă o parte nu i-a notificat secretarului general al Consiliului Europei cu privire la o obiecţie referitoare la intrarea sa în vigoare. Dacă această obiecţie este notificată, amendamentul va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei la care partea la prezenta convenţie, care a notificat obiecţia, a depus instrumentele de acceptare la secretarul general al Consiliului Europei.

7. Dacă un amendament a fost aprobat de Comitetul de Miniştri, dar nu a intrat încă în vigoare în conformitate cu paragrafele 5 sau 6, un stat sau Comunitatea Europeană nu îşi poate exprima consimţământul de a fi legată prin convenţie fără acceptarea în acelaşi timp a amendamentului.

ARTICOLUL 11 Relaţiile cu alte convenţii sau acorduri

1. Prezenta convenţie nu afectează drepturile şi angajamentele derivate din convenţiile internaţionale multilaterale referitoare la problematici speciale.

2. Părţile la convenţie pot încheia acorduri bilaterale sau multilaterale privind problematica prevăzută în prezenta convenţie, cu scopul suplimentării sau întăririi prevederilor sale sau al facilitării aplicării principiilor cuprinse în ea.

3. Dacă două sau mai multe părţi au stabilit deja un acord sau tratat cu privire la un subiect care este prevăzut în prezenta convenţie ori şi-au stabilit relaţiile cu privire la acest subiect, ele vor avea dreptul să aplice acel acord sau tratat ori să-şi reglementeze acele relaţii în consecinţă, în locul prezentei convenţii, dacă acestea facilitează cooperarea internaţională.

4. În relaţiile lor mutuale părţile care sunt membre ale Comunităţii Europene vor aplica regulile comunitare şi prin urmare nu vor aplica regulile stabilite prin prezenta convenţie, exceptând situaţia în care nu există nici o regulă comunitară care să reglementeze acest subiect particular.

SECŢIUNEA a V-a Clauze finale

ARTICOLUL 12 Semnarea şi intrarea în vigoare

1. Prezenta convenţie este deschisă semnării pentru statele membre ale Consiliului Europei şi alte state părţi la Convenţia culturală europeană, precum şi de către Comunitatea Europeană. Aceste state şi Comunitatea Europeană îşi pot exprima consimţământul de a fi legate prin:

a) semnătură fără rezerve în privinţa ratificării, acceptării sau aprobării; sau

b) semnătură supusă ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data la care 3 state şi-au exprimat consimţământul de a fi legate prin convenţie în conformitate cu prevederile paragrafului precedent.

4. Pentru orice stat semnatar sau pentru Comunitatea Europeană care îşi exprimă ulterior consimţământul de a fi legată prin prezenta convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data exprimării consimţământului de a fi legată prin convenţie în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

ARTICOLUL 13 Aderarea la convenţie a statelor nemembre

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, după consultarea părţilor la convenţie, poate invita orice stat care nu este prevăzut la art. 12 paragraful 1 să devină parte la convenţie, printr-o decizie luată de majoritatea stabilită la art. 20 d) din Statutul Consiliului Europei şi prin votul unanim al reprezentanţilor statelor contractante îndreptăţite să facă parte din Comitetul de Miniştri.

2. Pentru orice stat care aderă la convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data depunerii instrumentelor de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 14 Aplicarea teritorială

1. Orice stat al Comunităţii Europene poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să precizeze teritoriul sau teritoriile unde convenţia se va aplica.

2. Oricare stat sau Comunitatea Europeană poate, la orice dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenţii la orice alte teritorii menţionate în declaraţie. Cu privire la aceste teritorii convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data primirii acestei declaraţii de către secretarul general.

3. Orice declaraţie realizată în baza celor două paragrafe precedente, cu privire la teritoriul menţionat în declaraţie, poate fi retrasă printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data primirii acestei declaraţii de către secretarul general.

ARTICOLUL 15 Rezerve

Nici o rezervă nu poate fi formulată la prezenta convenţie.

ARTICOLUL 16 Reglementarea diferendelor

În caz de divergenţă între părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, părţile interesate se vor strădui să reglementeze pe cale amiabilă disputa, prin negociere sau prin orice alte metode paşnice, la alegere, inclusiv prin supunerea diferendului unui tribunal arbitral, ale cărui decizii vor fi obligatorii pentru părţi.

ARTICOLUL 17 Denunţarea

1. Oricare dintre părţi poate denunţa în orice moment prezenta convenţie prin intermediul unei notificări adresate secretarului general al Consiliului Europei.

2. Această denunţare va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 18 Notificarea

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părţi la Convenţia culturală europeană, Comunităţii Europene şi oricăror alte state care au aderat la prezenta convenţie în legătură cu:

a) orice semnătură în conformitate cu art. 12;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare în conformitate cu art. 12 sau 13;

c) orice dată a intrării în vigoare a convenţiei în conformitate cu art. 12 şi 13;

d) orice declaraţie făcută în conformitate cu art. 4;

e) orice propunere de amendament făcută în temeiul art. 10;

f) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta convenţie.

se încarcă...