Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.09.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Jurisprudență (2)

(1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2001 la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:
Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

a) rezerve legale;

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit;
Modificări (1)

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit;
Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență (1)

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
Derogări (5), Jurisprudență (2)

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.

(2) Profitul se repartizează pentru destinaţiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi g), după deducerea sumelor aferente destinaţiilor stabilite prin acte normative speciale, prevăzute la lit. a), b), c) şi d) ale aceluiaşi alineat.
Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență (1)

(3) Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia să vireze dividendele la instituţia publică implicată, definită potrivit art. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilanţului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel.
Modificări (2), Jurisprudență (4)

(4) Regiile autonome virează vărsămintele la bugetul de stat sau local, după caz, la termenul prevăzut la alin. (3).
Modificări (1), Derogări (1),

Art. 2. -

Începând cu exerciţiul financiar al anului 2001 regiile autonome constituie anual fond de rezervă prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluenţat de cheltuiala cu impozitul pe profit. Rezervele astfel calculate sunt deductibile fiscal până la a cincea parte din patrimoniul regiei autonome, exclusiv patrimoniul public.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) Controlul, constatarea şi urmărirea modului de constituire şi virare a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, se efectuează:

a) de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru agenţii economici de interes central;

b) de organele de control ale administraţiei publice locale, pentru agenţii economici de interes local.

(2) Penalităţile şi majorările de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a obligaţiilor de plată urmează regimul juridic al creanţelor bugetare.
Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Art. 4. - Modificări (1)

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării şi reflectarea în contabilitate a acestora.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, aprobată prin Legea nr. 41/1997, precum şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 101/1995.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul dezvoltării şi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Dan Nica

Bucureşti, 30 august 2001.

Nr. 64.

se încarcă...