Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.09.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Consultanţa şi consultantul fiscal

Art. 1. - Jurisprudență (3)

Prezenta ordonanţă constituie cadrul juridic privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală ca activitate independentă, de către persoanele care au dobândit această calitate.

Art. 2. - Modificări (1)

Exercitarea independentă a calităţii de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice civile şi comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanţă şi faţă de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.

Art. 3. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

Activitatea de consultanţă fiscală constă în acordarea de asistenţă de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, în alte probleme fiscale şi creanţe bugetare, cum sunt: amenzi, penalităţi şi majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi de reprezentare în faţa organelor fiscale.
Jurisprudență (3)

CAPITOLUL II Reguli de atribuire a calităţii de consultant fiscal
Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (2), Proceduri (1)

Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Jurisprudență (1)

a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic şi/sau juridic;
Modificări (1)

b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani în una dintre următoarele activităţi: elaborarea şi aplicarea legislaţiei fiscale, administrarea şi colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, soluţionarea contestaţiilor, elaborarea şi aplicarea reglementărilor contabile, precum şi activitatea financiar-contabilă;
Modificări (1)

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.
Jurisprudență (1)

Art. 5. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) La depunerea documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d) candidatul plăteşte în contul Ministerului Finanţelor Publice o taxă pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, în funcţie de costurile necesare organizării examenului.
Referințe (3)

(2) Veniturile realizate de Ministerul Finanţelor Publice din taxele de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal vor fi folosite exclusiv pentru organizarea examenelor. În cazul în care veniturile de această natură nu sunt consumate integral în anul organizării concursului, acestea vor fi reportate în anii următori şi vor fi utilizate cu aceeaşi destinaţie.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de Ministerul Finanţelor Publice, în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(2) Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele două probe sunt următoarele:
Modificări (1)

- legislaţie fiscală;

- fiscalitate internaţională;

- managementul şi contabilitatea întreprinderii;

- elemente de drept financiar şi fiscal.

Art. 7. -

După susţinerea şi promovarea examenului Ministerul Finanţelor Publice eliberează candidaţilor un certificat de atestare.

Art. 8. - Modificări (2), Jurisprudență (2)

Persoana care a obţinut certificatul eliberat de Ministerul Finanţelor Publice se va înregistra la Camera consultanţilor fiscali şi i se va elibera carnetul profesional, care îi permite exercitarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Consultanţii fiscali se pot organiza şi în societăţi comerciale care au în obiectul de activitate consultanţă fiscală.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală societăţile comerciale menţionate la alineatul precedent trebuie să fie autorizate în prealabil de Camera consultanţilor fiscali. În vederea obţinerii autorizaţiei acestea plătesc o taxă în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileşte de Cameră.
Modificări (2), Jurisprudență (1)

CAPITOLUL III Organizarea şi atribuţiile Camerei consultanţilor fiscali

Art. 10. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se înfiinţează Camera consultanţilor fiscali, denumită în continuare Camera, care are drept scop coordonarea activităţii de consultanţă fiscală şi apărarea drepturilor membrilor săi în exercitarea calităţii de consultant fiscal.
Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(2) Camera este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de Guvern în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani.
Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (1)

(3) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, denumite sucursale.
Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Camera are, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea de consultanţă fiscală;

b) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor;

c) oferă sprijin şi asistentă membrilor Camerei în problemele profesionale;

d) mediază între membrii Camerei în caz de diferende şi la cerere;
Puneri în aplicare (1)

e) mediază între membrii Camerei şi clienţii lor în caz de diferende, precum şi la cerere;
Modificări (2)

f) stabileşte măsuri disciplinare;

g) organizează cursuri de perfecţionare a consultanţilor fiscali;

h) ţine Registrul membrilor Camerei;

i) elaborează norme privind activitatea de consultanţă fiscală;

j) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;

k) editează publicaţii de specialitate;

l) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior şi Biroul permanent al Consiliului superior.

Art. 13. - Modificări (3), Acțiuni respinse (1)

Camera îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:

- taxa de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;

- taxa de înscriere în evidenţa Camerei;
Referințe (2)

- cotizaţiile membrilor Camerei;
Referințe (2)

- încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

- donaţii şi sponsorizări;

- alte venituri din activitatea Camerei.

Art. 14. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se constituie prin ordin al ministrului finanţelor publice Comitetul provizoriu al Camerei, format din 9 membri, dintre care unul îndeplineşte funcţia de preşedinte, reprezentanţi ai următoarelor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice: Direcţia generală de politică şi legislaţie fiscală, Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilor, Direcţia generală de îndrumare şi control fiscal, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor, Direcţia de reglementări contabile, Direcţia generală juridică, care va elabora:

a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei care va cuprinde şi prevederi referitoare la modul de desemnare şi atribuţiile organelor de conducere ale Camerei.
Modificări (1)

b) Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale.

c) norme privind pregătirea şi perfecţionarea consultanţilor fiscali.

(2) Comitetul provizoriu al Camerei va funcţiona până la organizarea primei Conferinţe naţionale a Camerei, organizată în termen de 3 luni de la data aprobării prin hotărâre a Guvernului a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei.

Art. 15. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Membrii Camerei pot fi:

a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional potrivit prevederilor art. 8;
Modificări (1)

b) societăţile comerciale de consultanţă fiscală care au obţinut autorizaţia Camerei potrivit prevederilor art. 9.
Modificări (1)

Art. 16. -

Camera are obligaţia să aprobe Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale şi normele privind pregătirea şi perfecţionarea consultanţilor fiscali.

CAPITOLUL IV Compatibilitate. Retragerea calităţii de consultant şi a autorizaţiei de funcţionare

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Consultanţii fiscali şi societăţile comerciale de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscală, cu respectarea condiţiilor prevăzute de actele normative în materie, şi activităţi de:

a) expertiză contabilă;
Jurisprudență (1)

b) audit financiar;

c) instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.

Art. 18. -

Consultantul fiscal îşi poate exercita activitatea la două sau mai multe societăţi comerciale atâta timp cât nu sunt afectate obiectivitatea şi independenţa profesională, conform prevederilor prezentei ordonanţe şi ale Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale.

Art. 19. - Modificări (2)

Certificatul de atestare a calităţii de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se retrage de Cameră în următoarele situaţii:

1. în cazul persoanelor fizice:

a) când certificatul de atestare a calităţii de consultant fiscal a fost obţinut ca urmare a săvârşirii infracţiunii de fals şi uz de fals;
Modificări (1)

b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

c) în caz de neplată a cotizaţiei pe o perioadă de un an;
Modificări (1), Referințe (1)

2. în cazul persoanelor juridice:

a) societatea comercială s-a dizolvat;
Modificări (1)

b) după emiterea autorizaţiei se constată că aceasta nu ar fi trebuit acordată sau în cazul în care condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite;

c) în caz de neplată a cotizaţiei pe o perioadă de un an.
Modificări (1), Referințe (1)

Art. 20. - Modificări (3)

În cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se interzice acestora utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanţă fiscală.

CAPITOLUL V Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală
Modificări (1)

Art. 21 - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de consultant fiscal vor fi înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.
Modificări (1), Referințe (1)

(2) În Registrul consultanţilor fiscali vor fi menţionate următoarele date referitoare la membrii Camerei: numele şi prenumele, alte date de identificare a persoanei, domiciliul, sau, după caz, denumirea şi sediul social.
Modificări (1)

(3) Pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală se vor menţiona în plus:

a) numele, prenumele şi domiciliul persoanelor fizice care efectuează consultanţa fiscală în numele societăţii comerciale de consultanţă fiscală;

b) numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor/acţionarilor, directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.

(4) Consultantul fiscal este obligat să anunţe Camerei orice modificare cu privire la datele de identificare.
Modificări (1)

(5) Consultanţii fiscali nu pot să îşi exercite atribuţiile conferite de această calitate pe durata în care desfăşoară orice activitate salarizată în afara Camerei sau activitate comercială, cu excepţia activităţilor didactice, literare, publicistice în domeniu şi cea de parlamentar, consilier local sau judeţean, pe durata mandatului.
Modificări (1)

se încarcă...