Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor din cadrul prefecturilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare servicii publice comunitare, asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple.
Jurisprudență (3)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură de Direcţia generală pentru paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei Publice.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Ministerul Administraţiei Publice, prin Direcţia generală pentru paşapoarte, asigură punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor simple, precum şi a programelor de reformă privind apropierea administraţiei publice de cetăţean.

Art. 4. - Modificări (1)

Serviciile publice comunitare şi Direcţia generală pentru paşapoarte cooperează cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale, conform legii.

CAPITOLUL II Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare
Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Serviciile publice comunitare se înfiinţează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 6. - Jurisprudență (2)

(1) Serviciile publice comunitare au următoarele atribuţii principale:
Modificări (1)

a) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;

b) asigură eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a paşapoartelor simple, în colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din subordinea consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

c) administrează, gestionează şi valorifică registrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, de evidenţă a paşapoartelor;

d) asigură înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii;

e) organizează, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor.

(2) Serviciile publice comunitare îndeplinesc şi orice alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.
Modificări (1)

(3) Serviciile publice comunitare din cadrul prefecturilor conlucrează permanent cu serviciile publice de evidenţă a populaţiei din cadrul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 7. - Modificări (2)

Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare, structura organizatorică şi numărul de personal se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III Direcţia generală pentru paşapoarte
Modificări (1)

Art. 8. - Jurisprudență (1)

(1) Direcţia generală pentru paşapoarte se organizează în structura Ministerului Administraţiei Publice prin reorganizarea Direcţiei de paşapoarte din cadrul Direcţiei generale de evidenţă informatizată a persoanei din structura Ministerului de Interne.
Modificări (1)

(2) Sediul Direcţiei generale pentru paşapoarte este în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr. 20, sectorul 1.
Modificări (2)

Art. 9. -

(1) Direcţia generală pentru paşapoarte are următoarele atribuţii principale:
Modificări (1)

a) organizează, îndrumă şi controlează activitatea de întocmire, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, în condiţiile legii, de către serviciile publice comunitare din subordinea prefecturilor;

b) elaborează propuneri privind perfecţionarea prevederilor legale în domeniu, în vederea armonizării acestora cu reglementările comunitare şi internaţionale;

c) constituie şi gestionează Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;

d) gestionează Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple;

e) efectuează verificări în evidenţa paşapoartelor, la solicitarea autorităţilor publice abilitate, potrivit legii;

(2) Ministerul Administraţiei Publice îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute prin lege sau alte reglementări legale, precum şi prin decizii ale primului-ministru, în domeniul activităţii de paşapoarte.
Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru paşapoarte va fi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei publice.

(2) Structura organizatorică a Direcţiei generale pentru paşapoarte cuprinde direcţii, servicii şi birouri, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei publice.

Art. 11. -

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin în domeniul activităţii de paşapoarte Ministerul Administraţiei Publice colaborează cu Ministerul de Interne şi cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale Ministerul Administraţiei Publice are dreptul să solicite informaţii, date şi documente de la ministere şi celelalte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale, în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV Eliberarea paşapoartelor în sistem de ghişeu unic

Art. 12. -

(1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora se depun de către solicitanţi, în condiţiile legii, la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor în a căror rază îşi au domiciliul.
Modificări (1)

(2) Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor preiau cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora şi le transmit în mod operativ spre soluţionare serviciilor publice comunitare de la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

Art. 13. - Modificări (1)

Serviciile publice comunitare analizează cererile prevăzute la art. 12 şi emit paşapoartele simple solicitate de cetăţeni sau, după caz, înscriu menţiunile necesare în acestea, în condiţiile legii, şi le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, care le eliberează solicitanţilor.

CAPITOLUL V Asigurarea financiară şi materială
Modificări (1)

Art. 14. -

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare se asigură de la bugetul de stat, în condiţiile legii, prin bugetul Ministerului Administraţiei Publice.
Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (2)

(1) Taxele de eliberare a paşapoartelor şi de furnizare a datelor din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple şi din registrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, de evidenţă a paşapoartelor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei publice, cu avizul Oficiului Concurenţei.
Modificări (2)

(2) Veniturile realizate potrivit alin. (1) se reţin de prefecturi şi se utilizează în regim extrabugetar pentru finanţarea, în completare, a cheltuielilor materiale şi serviciilor prestate, precum şi a cheltuielilor de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare pentru paşapoarte.

CAPITOLUL VI Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 16. -

(1) Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne, destinate activităţii reglementate de prezenta ordonanţă, trec, după caz, în administrarea Ministerului Administraţiei Publice sau în folosinţa comună a Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului de Interne.

(2) Protocolul de predare-preluare a bunurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 17. - Modificări (1)

Ministerul Administraţiei Publice va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 18. -

(1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministru de interne,
Abraham Pavel,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 30 august 2001.

Nr. 83.

se încarcă...