Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

(2) Serviciile publice comunitare asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, listelor electorale permanente, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum şi eliberarea paşapoartelor simple.
Modificări (2)

Art. 2. -

Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, denumit în continuare Inspectorat.
Modificări (1)

Art. 3. -

Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul cooperează cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale, conform legii.
Modificări (1)

CAPITOLUL II Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Se înfiinţează, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formaţiunilor locale de evidenţă a populaţiei din structura Ministerului de Interne.
Modificări (1)

(2) Servicii publice comunitare locale se înfiinţează şi în sectoarele municipiului Bucureşti prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a activităţii de evidenţă a populaţiei din structura Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne.
Modificări (3)

Art. 5. -

Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuţii principale:

a) eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare a autovehiculelor;
Modificări (2)

b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
Modificări (1)

e) constituie, actualizează şi administrează Registrul local de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi de adresă ale cetăţenilor având domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar local respectiv;
Modificări (4), Referințe (1)

f) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;

g) întocmesc listele electorale permanente;

h) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

i) primesc cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi le înaintează, după caz, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor abilitate cu evidenţa şi producerea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare;
Modificări (2)

j) primesc paşapoartele simple, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare a autovehiculelor, întocmite de serviciile publice comunitare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care le eliberează solicitanţilor;
Modificări (2)

k) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate.

Art. 6. -

(1) Se înfiinţează, în subordinea consiliilor judeţene, servicii publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judeţene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum şi a birourilor de evidenţă a populaţiei şi regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei din structura Ministerului de Interne.
Modificări (2), Jurisprudență (1)

(2) Se înfiinţează, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor de evidenţă a populaţiei şi regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne.
Modificări (2)

(3) Serviciile publice comunitare judeţene respectiv al municipiului Bucureşti, funcţionează ca instituţii publice de interes judeţean, respectiv municipal, cu personalitate juridică.
Jurisprudență (3)

Art. 7. -

Serviciile publice comunitare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

a) constituie, actualizează şi valorifică Registrul judeţean de evidenţă a persoanei şi Registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor;
Modificări (3)

b) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;

c) controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente de alegător;
Modificări (2)

d) asigură producerea şi emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum şi a cărţilor de alegător;
Modificări (1)

e) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;

f) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

g) ţin evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.

Art. 8. -

Organizarea şi funcţionarea ghişeului unic se realizează în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administraţiei publice.
Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Personalul formaţiunilor locale de evidenţă a populaţiei, respectiv al formaţiunilor de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne, care se preia de serviciile publice comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se consideră transferat în interesul serviciului.

(2) Salarizarea personalului din serviciile publice comunitare, locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabileşte potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului.
Modificări (2)

(4) Activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor este coordonată de secretarul general al judeţului şi al municipiului Bucureşti, respectiv de secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului şi comunei.

Art. 10. -

Pentru aplicarea unitară a prevederilor legale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale.

CAPITOLUL III Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Modificări (1)

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) Se organizează Inspectoratul, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, prin reorganizarea Direcţiei generale de evidenţă informatizată a persoanei - Direcţia de evidenţă a populaţiei şi a Serviciului central de regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne.
Modificări (1), Jurisprudență (3)

(2) Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, sectorul 6.
Modificări (1), Jurisprudență (3)

Art. 12. - Modificări (1)

Inspectoratul asigură punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul evidenţei persoanei şi a programelor de reformă privind modernizarea relaţiilor dintre administraţia publică centrală şi locală şi cetăţean, precum şi integrarea informaţională a sistemelor de stocare şi prelucrare a datelor referitoare la persoane.

Art. 13. -

În realizarea obiectivelor sale Inspectoratul îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se fundamentează direcţiile de dezvoltare a evidenţei persoanei, se elaborează şi se pun în aplicare programe de reformă pentru optimizarea fluxului de actualizare şi de valorificare a datelor referitoare la persoană, la creşterea calităţii serviciilor prestate pentru cetăţean şi perfecţionarea mijloacelor utilizate pentru stocarea şi prelucrarea datelor;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea actelor normative necesare în vederea armonizării cu legislaţia comunitară, precum şi a instrucţiunilor, normelor şi metodologiilor de lucru pentru serviciile publice comunitare.

c) de autoritate de stat, prin care se urmăreşte modul de aplicare şi respectare a reglementărilor legale în domeniul actualizării, administrării, valorificării, utilizării şi protecţiei datelor referitoare la persoane, precum şi în domeniul eliberării actelor de stare civilă, actelor de identitate, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a întocmirii listelor electorale permanente;

d) de sprijin, îndrumare şi control metodologic a activităţilor serviciilor publice comunitare.

Art. 14. -

Inspectoratul are următoarele atribuţii principale:

a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile, schimbării numelui pe cale administrativă, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare;
Modificări (2)

b) elaborează normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

c) administrează Registrul permanent de evidenţă a persoanelor care conţine datele de identificare şi de adresă ale întregii populaţii a ţării, precum şi imaginile posesorilor de carte de identitate;
Modificări (3)

d) administrează Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare;
Modificări (1)

e) furnizează, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi instituţii publice, agenţi economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte normative;

f) asigură compatibilitatea sistemelor informaţionale care stochează şi prelucrează date referitoare la persoană;
Modificări (1)

g) răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituţii abilitate, a reglementărilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor referitoare la persoană;
Modificări (2)

h) asigură suportul tehnic pentru menţinerea în funcţiune şi dezvoltarea Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor şi a Sistemului naţional informatic de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor;
Modificări (2)

i) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.

Art. 15. - Modificări (1)

Pentru îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin Inspectoratul colaborează cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. -

Inspectoratul gestionează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor şi Sistemul naţional informatic de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, împreună cu alte instituţii abilitate.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de un inspector general adjunct cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice.

(2) În îndeplinirea atribuţiilor legale inspectorul general emite decizii.

(3) Inspectorul general este ordonator secundar de credite.

(4) Inspectoratul are un secretar general, funcţionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Personalul Direcţiei de evidenţă a populaţiei şi al Serviciului central de regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne va fi transferat la Inspectorat în mod eşalonat, pe baza unui program aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Salarizarea personalului civil şi militar din cadrul Inspectoratului se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.

CAPITOLUL IV Asigurarea financiară şi materială

Art. 20. - Modificări (1), Referințe în cărți (1)

(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare se asigură din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetele locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.
Modificări (3), Jurisprudență (1)

(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Inspectoratului se asigură din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetul de stat.

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Inspectoratul, respectiv serviciile publice comunitare, gestionează în regim extrabugetar, conform legii, veniturile încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum şi din donaţii şi din sponsorizări.

Art. 22. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

Taxele de eliberare a documentelor şi de furnizare a datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare şi de Inspectorat sunt unice pentru întregul teritoriu naţional şi se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea Inspectoratului, în condiţiile legii.
Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (2)

Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidenţă a persoanei se achiziţionează de Inspectorat, în condiţiile legii.
Modificări (2)

CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne, destinate activităţilor reglementate prin prezenta ordonanţă, trec, după caz, în administrarea Ministerului Administraţiei Publice sau în folosinţa comună a Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului de Interne.

se încarcă...