Back

Comunitatea Economică Europeană

Acordul între România şi Comunitatea Europeană instituind anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului combinat din 28.06.2001

În vigoare de la 27.03.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

România, denumită în continuare România, şi Comunitatea Europeană, denumită în continuare Comunitatea, denumite în continuare părţi contractante,

luând în considerare Acordul european din 1 februarie 1993 instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte, şi îndeosebi art. 57.3 din acesta,

considerând că România este interesată în extinderea pe mai departe, în colaborare cu Comunitatea, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce cu privire la accesul pe piaţa transporturilor şi la tranzit, ca un prim pas în realizarea unei înţelegeri privind transporturile interioare, astfel cum este prevăzut în Acordul european din 1 februarie 1993 instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte,

considerând că este esenţial pentru Comunitate, în contextul realizării pieţei interne şi al implementării politicii comune de transport, să asigure ca mărfurile Comunităţii, aflate în tranzit prin România, să poată fi transportate cât mai rapid şi mai eficient posibil, fără obstacole sau discriminări,

mai mult, considerând ca fiind necesar să se asigure dezvoltarea coordonată a fluxurilor de transport între şi pe teritoriile părţilor contractante, în special prin introducerea şi dezvoltarea unui pachet de măsuri coordonate privind transportul rutier şi combinat pe baze competitive prin promovarea autovehiculelor nepoluante şi respectarea principiului mobilităţii durabile,

au convenit cele ce urmează:

TITLUL I Scop, domeniu de aplicabilitate şi definiţii

ARTICOLUL 1 Scop

Scopul prezentului acord este de a promova cooperarea dintre părţile contractante în domeniul transportului de mărfuri şi în special în domeniul traficului rutier de tranzit şi în acest sens să asigure dezvoltarea într-o manieră coordonată a transporturilor dintre şi pe teritoriile părţilor contractante.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicabilitate

1. Cooperarea se extinde asupra transportului rutier de mărfuri şi transportului combinat.

2. Astfel, obiectul prezentului acord acoperă în principal:

- accesul la piaţă pentru traficul rutier de mărfuri în tranzit;

- măsurile de susţinere legale şi administrative, inclusiv măsurile comerciale de taxare, sociale şi tehnice;

- cooperarea în dezvoltarea unui sistem de transport care se conformează, între altele, condiţiilor de protecţie a mediului;

- un schimb regulat de informaţii asupra dezvoltării politicilor de transport ale părţilor contractante.

ARTICOLUL 3 Definiţii

În sensul prezentului acord, se vor folosi următoarele definiţii:

a) trafic de tranzit - o călătorie efectuată pe şosea pe teritoriul României sau pe teritoriul unui/unor state membre al/ale Comunităţii, indiferent dacă aceasta se face cu un vehicul rutier încărcat sau gol, fără realizarea nici unei operaţiuni de încărcare sau descărcare pe aceste teritorii;

b) transport combinat - transportul de mărfuri între sau pe teritoriile părţilor contractante în cursul căruia camionul, remorca, semiremorca, cu sau fără tractor, cutia mobilă ori containerul de 20 de picioare sau mai mare utilizează şoseaua pe parcursul iniţial ori final al călătoriei, iar în restul călătoriei, calea ferată sau calea navigabilă interioară ori serviciile maritime; în acest din urmă caz secţiunea parcursă depăşeşte 100 km în linie dreaptă.

Parcursul rutier iniţial sau final al călătoriei se derulează:

- pentru etapa iniţială, între punctul unde mărfurile sunt încărcate şi cea mai apropiată staţie feroviară de încărcare corespunzătoare, iar pentru etapa finală, între cea mai apropiată staţie feroviară şi punctul unde mărfurile sunt descărcate; sau

- pe o rază care nu depăşeşte 150 km în linie dreaptă de la portul căii navigabile interioare ori de la portul maritim de încărcare sau descărcare;

c) vehicul rutier - un autovehicul înmatriculat pe teritoriul uneia dintre părţile contractante sau o combinaţie de vehicule în care cel puţin autovehiculul este înmatriculat pe teritoriul uneia dintre părţile contractante, care sunt folosite exclusiv pentru transportul mărfurilor;

d) taxă de utilizare - plata nediscriminatorie a unei anumite sume care conferă dreptul unui vehicul rutier să folosească o anumită infrastructură pe o perioadă dată;

e) taxă de trecere - plata unei anumite sume pentru un vehicul care se deplasează pe distanţa dintre două puncte ale unei infrastructuri; suma de plată se bazează pe distanţa parcursă şi pe categoria vehiculului;

f) teritoriile părţilor contractante înseamnă:

- pentru România, teritoriul României;

- pentru Comunitatea Europeană, teritoriile în care se aplică tratatul care stabileşte Comunitatea Economică Europeană şi în condiţiile stabilite de acest tratat.

TITLUL II Transportul combinat

ARTICOLUL 4 Prevederi generale

Părţile contractante vor adopta măsuri reciproce coordonate, necesare dezvoltării şi promovării transportului combinat, astfel încât să se asigure că o mare parte a transporturilor lor internaţionale se efectuează în condiţii mai puţin poluante.

ARTICOLUL 5 Măsuri de susţinere

Părţile contractante vor întreprinde acţiunile necesare pentru a îmbunătăţi competitivitatea transportului combinat. Acestea vor consta în special în:

a) luarea de măsuri pentru încurajarea utilizatorilor şi a expeditorilor în a folosi transportul combinat, prin:

- îmbunătăţirea competitivităţii tuturor tipurilor de transport combinat faţă de transportul rutier, prin asistenţă financiară acordată de România sau de Comunitate noilor proiecte de transport combinat;

- încurajarea utilizării transportului combinat neînsoţit, cu precădere pe distanţe lungi, şi prin promovarea utilizării în special a cutiilor mobile, a containerelor şi a semiremorcilor;

- scutirea, într-un cadru adecvat, de sistemele de contingente şi sistemele de autorizare a parcursurilor rutiere iniţiale şi/sau finale care fac parte integrantă din operaţiunea de transport combinat;

- analizarea posibilităţii de a acorda reduceri de la taxele aplicate vehiculelor rutiere când sunt utilizate în lanţurile de transport combinat;

- îmbunătăţirea vitezei şi a siguranţei transportului combinat în special prin:

încurajarea sporirii frecvenţei serviciilor de transport combinat în concordanţă cu necesităţile expeditorilor şi utilizatorilor;

încurajarea reducerii timpilor de aşteptare în terminale şi a sporirii productivităţii acestora;
fluidizarea controalelor la frontieră care afectează transportul combinat, transferând cât mai curând posibil aceste controale în terminalele de transport combinat, pentru toate mărfurile, exceptând mărfurile supuse controlului veterinar şi fitosanitar;
îmbunătăţirea condiţiilor de securitate a mărfurilor, a unităţii de transport şi a unităţii de încărcare pe parcursul lanţului de transport combinat;

- asigurarea accesului nediscriminatoriu la terminale atunci când acestea sunt finanţate sau cofinanţate din fonduri publice;

- acordarea de către autorităţile competente ale părţilor contractante, unde este posibil, a autorizaţiilor rutiere de tranzit, convenite la art. 6 paragraful 2, cu prioritate transportatorilor rutieri, în concordanţă cu gradul de utilizare de către aceştia a transportului combinat, determinat prin datele statistice disponibile fiecărei părţi contractante;

- luarea în considerare, unde este necesar, pentru asigurarea compatibilităţii cu ecartamentul căii ferate, a greutăţilor, dimensiunilor şi caracteristicilor tehnice ale echipamentelor de transport combinat specializate şi având în vedere acţiuni coordonate pentru a comanda şi a da în exploatare astfel de echipamente, în funcţie de necesităţile traficului;

b) permiterea accesului, la cerere, la informaţiile necesare privind noile acţiuni în domeniul transportului combinat, inclusiv la cele privind proiectele de cercetare tehnologică (co)finanţate de acea parte contractantă, prin intermediul unei prezentări care să includă conţinutul, rezultatele şi impactul acestor acţiuni sau proiecte tehnologice;

c) crearea unei infrastructuri corespunzătoare:

- aşa cum este stabilit în prevederile relevante ale Acordului european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (AGTC), încheiat la 1 februarie 1991;

- îndepărtând orice strangulare de pe reţelele rutiere de acces la terminalele de transport combinat, în vederea intensificării utilizării transportului combinat;

d) luarea în considerare a următoarelor acţiuni:

- examinarea posibilităţilor de a permite accesul vehiculelor de 44 tone cu 6 osii pe parcursurile rutiere iniţiale şi finale ale transportului combinat;

- exceptarea parcursurilor rutiere iniţiale şi finale ale transportului combinat de la restricţiile de conducere aplicabile în zilele de la sfârşitul săptămânii şi de sărbătoare;

- permiterea accesului reciproc pe căile ferate pentru operatorii de transport combinat, în contextul unui nou acord.

TITLUL III Transportul rutier

ARTICOLUL 6 Prevederi generale

1. În privinţa accesului reciproc la pieţele de transport părţile contractante convin pentru început şi fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 2 să menţină drepturile existente rezultate din acordurile bilaterale sau din alte înţelegeri bilaterale încheiate între fiecare stat membru al Comunităţii şi România.

Totuşi, până la încheierea unui acord între părţile contractante în privinţa accesului la piaţa de transport rutier, astfel cum este prevăzut la art. 7, România va coopera cu statele membre ale Comunităţii pentru amendarea acestor acorduri şi/sau înţelegeri bilaterale, după cum ar putea fi necesar, pentru a le adapta la prezentul acord.

2. În plus faţă de autorizaţiile acordate în baza regimurilor descrise în paragraful 1 părţile contractante convin ca pentru fiecare an calendaristic să acorde pentru vehiculele de transport de marfă acces la traficul de tranzit pe teritoriul României şi pe teritoriile statelor membre ale Comunităţii. Acesta se va realiza de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în baza unor autorizaţii, după cum urmează:

a) România va primi 7.000 de autorizaţii valabile în statele membre ale Comunităţii, pe care se vor ataşa timbre adezive;

b) România va primi 3.000 de timbre adezive pentru fiecare stat membru al Comunităţii;

c) Comunitatea va primi 14.000 de autorizaţii valabile în România;

d) autorizaţiile la care se face referire la lit. a) şi c) vor corespunde modelelor prezentate în anexa nr. 1a) şi, respectiv, în anexa nr. 1b);

e) timbrele adezive la care se face referire la lit. b) vor corespunde modelului prezentat în anexa nr. 1c);

f) autorizaţiile la care se face referire la lit. a) şi c) vor fi furnizate autorităţilor competente din România de către serviciile Comisiei sau, în cazul Comunităţii, autorităţilor competente ale statelor membre. Autorităţile competente vor completa autorizaţia, cu excepţia rubricilor "Numărul de înmatriculare al autovehiculului", "Traseul dus" şi "Traseul întors". Autorizaţiile vor fi eliberate operatorilor de transport la un tarif care să acopere rezonabil doar cheltuielile administrative;

g) timbrele adezive la care se face referire la lit. b) vor fi eliberate de serviciile Comisiei autorităţilor competente din România. Aceste timbre adezive vor fi lipite pe autorizaţii înainte de utilizarea acestora, pentru a indica în ce stat membru sau state membre ale Comunităţii este valabilă autorizaţia;

h) părţile contractante convin ca nici un fel de taxe sau tarife similare să nu fie aplicate pentru utilizarea autorizaţiilor la care se face referire la lit. a) şi c);

i) autorizaţiile şi timbrele adezive vor fi valabile pentru un an calendaristic, până la data de 31 ianuarie a anului următor, şi pot fi utilizate numai pentru o cursă dus şi o cursă întors.

3. Autorizaţiile la care se face referire la paragraful 2 pot fi utilizate numai de vehicule care respectă cel puţin standardele EURO 1 sau prevederile Cerinţelor de zgomot şi de emisii poluante pentru camionul verde, prezentate în anexa nr. 4. Dovada pentru conformitatea cu aceste prevederi va fi păstrată la bordul vehiculului pe tot parcursul călătoriei.

4. Dacă data la care prezentul acord intră în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 19, nu este 1 ianuarie, numărul autorizaţiilor şi timbrelor adezive menţionate la paragraful 2 va fi redus direct proporţional pentru anul calendaristic în care prezentul acord intră în vigoare.

5. Autorităţile competente ale părţilor contractante vor elibera autorizaţii pentru transportul de mărfuri, conform prezentului acord, numai transportatorilor autorizaţi să opereze în transportul rutier internaţional, conform legislaţiei acelei părţi contractante. Autorizaţia trebuie păstrată la bordul vehiculului. În cazul unei combinaţii de vehicule autorizaţia trebuie să însoţească autovehiculul. Aceasta acoperă combinaţia de vehicule, chiar dacă remorca sau semiremorca nu este înmatriculată pe numele deţinătorului autorizaţiei sau dacă este înmatriculată în altă ţară.

6. Părţile contractante nu vor întreprinde nici o acţiune unilaterală care ar putea determina apariţia unei discriminări între transportatorii sau vehiculele româneşti şi cele comunitare. Fiecare parte contractantă va lua toate măsurile necesare pentru facilitarea transportului rutier spre sau în tranzit pe propriul teritoriu, la care se face referire în acest acord.

ARTICOLUL 7 Accesul la piaţă

Ca o problemă prioritară şi ţinând seama de adoptarea de către România a reglementărilor fiscale, sociale şi tehnice ale Comunităţii, părţile contractante se angajează să găsească împreună un sistem comun pentru reglementarea pe viitor a accesului la piaţa transporturilor rutiere între acestea.

ARTICOLUL 8 Prevederi fiscale

În ceea ce priveşte operaţiunile de transport, în conformitate cu prevederile prezentului acord:

1. Părţile contractante vor asigura aplicarea principiului nediscriminării în funcţie de naţionalitate sau de locul de origine la taxarea vehiculelor rutiere, la taxele fiscale, la taxele de trecere şi la orice alte forme de taxe impuse pentru utilizarea infrastructurii de transport rutier.

2. Vehiculele rutiere înmatriculate pe teritoriul uneia dintre părţile contractante vor fi scutite de taxele şi tarifele pentru circulaţie sau pentru posesia vehiculelor, precum şi de taxele şi tarifele speciale aplicate operaţiunilor de transport pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

Vehiculele rutiere nu vor fi scutite de plata taxelor şi tarifelor pentru combustibil, a taxelor de trecere şi a taxelor de utilizare a infrastructurii.

3. Părţile contractante vor asigura ca taxele de trecere şi orice altă formă de taxă de utilizare a infrastructurii să nu fie impuse în acelaşi timp pentru utilizarea aceluiaşi sector de drum.

Cu toate acestea, părţile contractante pot impune, de asemenea, taxe de trecere pe reţele unde sunt percepute taxe de utilizare a infrastructurii pentru cazul utilizării podurilor, a tunelelor şi a trecătorilor montane.

4. Următoarele produse vor fi scutite de plata taxei vamale şi de toate taxele şi tarifele:

a) combustibilul din rezervoarele vehiculelor rutiere în momentul importării pe teritoriul celeilalte părţi contractante, rezervoarele fiind cele proiectate de fabricant pentru tipul de vehicul rutier respectiv;

b) combustibilul din rezervoarele remorcilor şi semiremorcilor, utilizat pentru sistemele de răcire ale frigorificelor;

c) lubrifianţii în cantităţile necesare pentru utilizare pe parcursul călătoriei;

d) piesele de schimb şi uneltele necesare pentru repararea unui vehicul care s-a defectat în timpul desfăşurării unei operaţiuni de transport rutier internaţional. Piesele de schimb care sunt înlocuite trebuie reexportate sau distruse sub controlul autorităţilor vamale competente ale celeilalte părţi contractante.

5. Fără a aduce atingere prevederilor celui de al doilea subparagraf al paragrafului 2, dacă greutăţile, dimensiunile sau greutatea pe osie a unui vehicul depăşeşte limitele maxime admise pe teritoriul României, deşi vehiculul este conform prevederilor stabilite în Directiva Consiliului 96/53/CE privind greutăţile şi dimensiunile, vehiculul nu va fi supus aplicării nici unei taxe speciale, cu condiţia conformării cu prevederile anexei nr. 5.

ARTICOLUL 9 Prevederi sociale

Părţile contractante vor aplica Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), semnat la 1 iulie 1970, în forma de la data intrării în vigoare a prezentului acord, sau vor aplica reguli identice regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 şi nr. 3.821/85, astfel cum au fost amendate ulterior.

ARTICOLUL 10 Prevederi tehnice

1. România va adopta măsurile echivalente celor prevăzute în anexa nr. 2, la data intrării în vigoare a prezentului acord, şi celor prevăzute în anexa nr. 3, în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

2. Părţile contractante la acest acord vor aplica Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), semnat la 30 septembrie 1957, în forma de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

3. România va depune eforturile necesare armonizării legislaţiei privind transportul mărfurilor perisabile, al animalelor vii şi al mărfurilor periculoase, pe baza regulilor comunitare.

4. Părţile contractante vor face schimb de experienţă şi de informaţii cu privire la legislaţiile lor pentru a îmbunătăţi fluxul şi siguranţa traficului în perioadele de vârf (zilele de la sfârşitul săptămânii, sărbătorile legale, sezonul turistic).

5. Părţile contractante vor coopera pentru încurajarea introducerii, dezvoltării şi coordonării sistemelor informaţionale interoperabile utilizate în urmărirea traficului rutier.

6. De asemenea, părţile contractante vor depune eforturi să armonizeze asistenţa tehnică oferită şoferilor, răspândirea informaţiilor esenţiale privind traficul şi serviciile de urgenţă, inclusiv serviciile de ambulanţă şi alte probleme de interes pentru şoferi.

TITLUL IV Simplificarea formalităţilor

ARTICOLUL 11 Simplificarea formalităţilor

1. Părţile contractante convin să simplifice formalităţile privind fluxul de mărfuri transportate în conformitate cu prezentul acord.

2. Părţile contractante convin să înceapă negocierile în vederea încheierii unui acord privind facilitarea controalelor şi a formalităţilor legate de transportul de mărfuri.

3. Părţile contractante convin, atât timp cât va fi necesar, să întreprindă măsuri comune şi să încurajeze adoptarea pe mai departe a unor măsuri de simplificare.

se încarcă...