Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25.02.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

Art. 1. - Puneri în aplicare (2)

Contribuabilii, persoane juridice, care achită integral şi la termenele legale toate obligaţiile curente la bugetul de stat pentru anul 1999, reprezentând impozit pe profit, impozit pe salarii, taxa pe valoarea adăugată, accize şi impozit pe ţitei şi gaze naturale, precum şi toate ratele din sumele eşalonate cu termene de plată în anul 1999, beneficiază de reducerea obligaţiilor aferente acestui an cu 1/12 din fiecare obligaţie.

Reducerea se calculează şi se acordă în urma verificărilor organelor fiscale competente, după depunerea bilanţului contabil anual, iar veniturile înregistrate sunt deductibile la determinarea profitului impozabil.

Art. 2. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Reducerea prevăzută la art. 1 se acordă şi contribuabililor, persoane juridice, care au efectuat plata obligaţiilor curente la bugetul de stat cu o întârziere de cel mult 10 zile, de trei ori în cursul anului 1999, pentru fiecare obligaţie în parte, cu condiţia plăţii majorărilor de întârziere aferente o dată cu aceste obligaţii.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

De prevederile art. 1 beneficiază şi contribuabilii, persoane juridice, care, după efectuarea plăţilor restante, respectă condiţiile prevăzute la acest articol pe o perioadă de 12 luni consecutive.
Modificări (1)

Reducerile determinate în condiţiile alineatului precedent se acordă, la cererea contribuabilului, în urma verificărilor organelor fiscale competente.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

În anul 2000 contribuabilii care s-au încadrat în prevederile articolelor precedente beneficiază lunar, până la sfârşitul anului, de o bonificaţie de 5% pentru fiecare obligaţie menţionată la art. 1 achitată în termenul legal.
Modificări (1)

Bonificaţiile prevăzute la alineatul precedent se calculează la fiecare termen legal de plată, iar veniturile corespunzătoare înregistrate sunt deductibile la determinarea profitului impozabil.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

Contribuabilii la care se constată diferenţe de plată la obligaţiile datorate bugetului de stat, care nu sunt achitate în termen de 15 zile de la data constatării acestora, împreună cu majorările de întârziere aferente, nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Termenul prevăzut mai sus se menţine şi în cazul contribuabililor care au exercitat căile administrative de atac sau cea prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 6. - Modificări (1)

În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor va emite norme metodologice.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş

Bucureşti, 24 februarie 1999.

Nr. 11.

se încarcă...