Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.06.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

Art. 1. -

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul, bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Art. 2. - Modificări (1)

Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, denumită în continuare agenţie, se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea, specificul activităţii fiecărei funcţii, precum şi de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii, de riscul şi de suprasolicitarea neuropsihică, pe baza criteriilor aprobate de Consiliul Naţional de Coordonare.

Art. 3. -

Nomenclatorul funcţiilor de conducere şi de execuţie, precum şi nivelul salariilor de bază şi al indemnizaţiilor de conducere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 4. - Modificări (1)

Salariile de bază pentru personalul agenţiei sunt cele rezultate din înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu valoarea de referinţă. Salarizarea personalului agenţiei se face potrivit art. 4 alin. (2) din Legea salarizării nr. 14/1991, prin negocieri colective sau, după caz, individuale, între agenţie, ca persoană juridică care angajează, şi salariaţii sau reprezentanţii acestora, în limitele coeficienţilor de ierarhizare corespunzători funcţiei. Persoanele care ocupă funcţii de conducere beneficiază şi de o indemnizaţie de conducere, care face parte din salariul de bază, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite.

Art. 5. - Modificări (1)

Valoarea de referinţă specifică a agenţiei se actualizează anual, în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, prin legea bugetului de stat.

Art. 6. -

(1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de până la 15% din salariul de bază.

(2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de un an de la angajare.

(3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al agenţiei, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.

Art. 7. -

(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază la funcţia de bază de un spor de vechime în muncă de până la 25% din salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
Modificări (1)

Tranşele de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 şi 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Sporul de vechime în muncă se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se reangajează în muncă potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite după data pensionării.

Art. 8. - Modificări (1)

Salariaţii agenţiei primesc lunar un spor de confidenţialitate de 25% din salariul de bază.

Art. 9. -

Salariaţii care posedă titlul de doctor în activitatea pe care o desfăşoară beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.

Art. 10. -

(1) Orele prestate de personalul încadrat în funcţii de execuţie peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de bază, astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu sporul de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a se depăşi 360 de ore anual.

(3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează în mod sistematic activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum şi pentru activităţile desfăşurate în zilele nelucrătoare şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25% din salariul de bază, care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului de muncă sistematică peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei şi se aprobă de consiliul de administraţie.

Art. 11. -

Salariaţii care lucrează în condiţii speciale de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de bază. Locurile de muncă, categoriile de salariaţi şi cuantumul sporului se aprobă de consiliul de administraţie.

Art. 12. -

Drepturile privind indemnizaţia pentru concediul de odihnă şi pentru incapacitate temporară de muncă se calculează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 13. -

Premierea salariaţilor agenţiei se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii aprobat anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

Art. 14. -

(1) Pentru activitatea desfăşurată salariaţii agenţiei beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzător salariului de bază realizat în ultima lună din anul pentru care se face plata.

(2) Premiul anual nu se acordă sau poate fi redus în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din funcţie sau al căror contract individual de muncă a încetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiază de premiul anual.

Art. 15. -

Persoanele angajate în cadrul agenţiei, numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din agenţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucureşti, 30 iunie 1999.

Nr. 117.

ANEXĂ
Modificări (1)

Valoarea de referinţă = 1.000.000 lei

NOMENCLATORUL
funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe şi nivelul salariilor de bază
şi al indemnizaţiilor de conducere

A. Salarii de bază

I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din agenţie

Nr. crt. Funcţia de conducere Coeficientul de ierarhizare
1. Director general 10,00-11,20
2. Director general adjunct 8,00- 9,50

II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din unele compartimente funcţionale

Nr. crt. Funcţia de conducere Coeficientul de ierarhizare
1. Director 4,00-6,50
2. Consilier-şef 4,00-6,50
3. Şef oficiu teritorial 3,50-5,00
4. Şef serviciu 3,50-5,00
5. Şef birou 3,00-4,00

III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie

Nr. crt. Funcţia de execuţie Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1. Consilier S 3,00-5,00
2. Expert S 3,00-4,00
3. Inspector de specialitate S 3,00-4,00
4. Referent de specialitate S 2,50-4,00
5. Consilier juridic S 2,50-5,00
6. Traducător S 2,50-4,00
7. Analist programator S 2,50-4,00
8. Referent SSD 1,75-2,75
9. Referent M 1,50-2,00
10. Analist programator ajutor M 1,50-2,00
11. Secretar-dactilograf M 1,25-1,75
12. Magaziner M 1,00-1,50
13. Casier M 1,00-1,50
14. Arhivar M 1,00-1,50
15. Funcţionar administrativ M 0,75-1,25
16. Şofer - 0,75-1,25
17. Îngrijitor - 0,50-1,00

NOTĂ:

1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai unei universităţi sau ai altor-instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învăţământ de zi, seral sau fără frecvenţă.

2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor SSD pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani - învăţământ de zi sau 3-4 ani - învăţământ seral sau fără frecvenţă.

3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau, după caz, diplomă.

4. În funcţiile consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialişti, absolvenţi ai institutului superior universitar.

5. În funcţia de referent, la care este prevăzut nivelul studiilor M, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale.

B. Indemnizaţii de conducere

Nr. crt . Funcţia de conducere Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (%)
1. Director 30
2. Consilier şef 25
3. Şef oficiu teritorial 25
4. Şef serviciu 20
5. Şef birou 15
se încarcă...