Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17.05.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

Art. 1. -

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) acord-cadru - Acordul-cadru dintre Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, semnat la Bucureşti la 12 martie 1991;

b) contribuţia financiară a Comunităţii Europene - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţii Europene, cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, potrivit prevederilor Memorandumului de înţelegere, privind înfiinţarea Fondului Naţional şi ale memorandumurilor de finanţare, încheiate între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru;
Modificări (2)

c) fonduri publice - resurse financiare constituite şi gestionate prin: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom;
Modificări (1), Jurisprudență (2)

d) structuri de implementare - agenţii de implementare, precum şi alte entităţi prevăzute în memorandumul de finanţare sau în alte documente, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza memorandumului de finanţare, cu atribuţii de gestionare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene.
Modificări (2)

Art. 2. -

(1) Ministerul Finanţelor este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin Memorandumul de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional şi prin memorandumuri de finanţare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru.
Modificări (2)

(2) Ministerul Finanţelor asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale.
Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, garantează integritatea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin memorandum de finanţare, memorandum de înţelegere, precum şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.

Art. 4. -

(1) Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se efectuează potrivit cerinţelor de cofinanţare prevăzute în memorandumul de finanţare sau în alte documente, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza memorandumului de finanţare.
Modificări (1)

(2) Fondurile publice destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se alocă, se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ prevăzut pentru fondurile donatorului prin acordul-cadru şi prin memorandum de finanţare, memorandum de înţelegere, precum şi prin alte documente, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru.
Modificări (1)

(3) În baza prevederilor referitoare la contribuţia financiară a Comunităţii Europene, incluse în reglementările Consiliului sau ale Comisiei Comunităţii Europene, sumele destinate cofinanţării în bani, din fondurile publice, a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se pot cuprinde în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi în bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom.
Modificări (1)

(4) Prevederile alin. (2) se aplică prin derogare, după caz, de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, precum şi de la prevederile altor acte normative în vigoare, aplicabile fondurilor publice din care se efectuează cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene.

Art. 5. -

(1) Sume aferente cofinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se cuprind în bugetul de stat, într-o poziţie distinctă, denumită "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare".

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor să repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1).
Modificări (3)

Art. 6. - Modificări (1)

Disponibilităţile din fondurile publice destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceeaşi destinaţie.

Art. 7. - Modificări (1)

Livrările de bunuri, prestările de servicii şi execuţia de lucrări, efectuate în baza contractelor finanţate din fondurile publice de cofinanţare prevăzute Ia art. 4 alin. (2), se supun prevederilor fiscale şi vamale aplicabile contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, potrivit acordului-cadru şi altor documente convenite în baza acestuia.

Art. 8. -

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul, Finanţelor elaborează instrucţiuni şi, norme metodologice care se aprobă, după caz, prin hotărâre a guvernului sau prin ordin al ministrului finanţelor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru integrare europeană,
Alexandru Herlea

Bucureşti, 14 mai 1999.

Nr. 63.

se încarcă...