Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31.08.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Se instituie sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale - indiferent de forma de proprietate sau de destinaţie -, denumite în continuare lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale, în scopul protejării vieţii oamenilor, al preîntâmpinării de pierderi materiale şi al protecţiei mediului înconjurător.

Art. 2. - Modificări (1)

Prin lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale se înţelege totalitatea operaţiunilor ce se realizează în vederea asamblării (montării) şi instalării dotărilor tehnologice industriale, pentru punerea în funcţiune, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii, de modernizare, reabilitare, transformare, consolidare şi/sau de reparare a acestora.

Art. 3. - Modificări (1)

Calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de funcţionare, a exigenţelor utilizatorilor din domeniul activităţilor industriale.

Art. 4. - Modificări (1)

Sistemul de verificare şi atestare a calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale va urmări respectarea cerinţelor referitoare la:

a) rezistenţa şi stabilitatea la solicitările statice şi dinamice, păstrarea parametrilor proiectaţi la temperaturile şi presiunile de exploatare, precum şi rezistenţa la agenţii chimici pe întreaga durată de funcţionare;

b) siguranţa în exploatare la explozii, rezistenţa la foc şi riscuri tehnologice industriale minime;

c) încadrarea în normele de igienă, sănătate şi protecţie a mediului şi ergonomie;

d) izolarea termică, hidrofugă, eficienţa energetică şi protecţia împotriva zgomotelor şi transmiterii vibraţiilor.

Art. 5. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Obligaţia respectării cerinţelor precizate la art. 4 revine factorilor implicaţi în conceperea, realizarea, furnizarea şi exploatarea dotărilor tehnologice industriale.

Factorii implicaţi sunt: investitorii, furnizorii, proiectanţii şi fabricanţii de dotări tehnologice industriale, proprietarii şi utilizatorii acestora, executanţii lucrărilor de montaj, precum şi autorităţile responsabile, conform prezentei ordonanţe, de verificarea cerinţelor menţionate la art. 4.

Art. 6. -

În contractele care se încheie pentru furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a dotărilor tehnologice industriale, factorii implicaţi sunt obligaţi să înscrie clauze referitoare la cerinţele menţionate la art. 4, precum şi garanţii materiale şi alte prevederi care să conducă la realizarea acestor clauze.

CAPITOLUL II Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de
montaj pentru dotări tehnologice industriale

Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

Art. 7. - Modificări (1)

Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale cuprinde:

a) reglementările tehnice pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
Puneri în aplicare (1)

b) calitatea subansamblurilor, pieselor şi materialelor folosite la realizarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee utilizate la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

d) verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

e) conducerea şi asigurarea calităţii în realizarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

g) activitatea metrologică pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

h) recepţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

i) comportarea în exploatare a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

j) controlul calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.

Art. 8. - Modificări (1)

Verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se realizează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotări tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia.

Pentru lucrările de montaj al celorlalte echipamente şi instalaţii industriale controlul va fi realizat de specialişti desemnaţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.

Art. 9. - Modificări (1)

Specialiştii verificatori de proiecte privind lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale răspund în mod solidar cu proiectantul pentru neîndeplinirea, prin proiect, a cerinţelor prevăzute la art. 4 şi a prevederilor art. 7.

Art. 10. - Modificări (1)

Verificarea proiectelor de execuţie a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se realizează de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi în condiţiile legii, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor respective.

Se interzice utilizarea de proiecte de execuţie şi montaj verificate conform prevederilor alin. 1.

Art. 11. - Modificări (1)

Ministerul Industriei şi Comerţului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale îndeplineşte funcţia de autoritate de stat în domeniile specifice activităţilor industriale, inclusiv al exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări, tehnologice industriale.

CAPITOLUL III Obligaţiile factorilor implicaţi
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 12. -

Proiectanţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale au obligaţia:

a) să asigure proiectele de execuţie la un nivel de calitate corespunzător, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice în vigoare şi a clauzelor contractuale;
Modificări (1)

b) să elaboreze instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor, precum şi pe cele referitoare la exploatarea, întreţinerea şi repararea lanţului de dotări tehnologice industriale ale procesului de producţie;
Modificări (1)

c) să stabilească prin proiect fazele de execuţie pentru lucrările aferente cerinţelor şi să acorde asistenţă tehnică la lucrările de montaj;

d) să stabilească modul de tratare a neconformităţilor apărute în execuţie şi la montaj şi să urmărească aplicarea soluţiilor adoptate;

e) să supună spre verificare de către specialiştii verificatori proiectele de lucrări de montaj elaborate;
Modificări (1)

f) să participe la lucrările de recepţie la punerea în funcţiune.
Modificări (1)

Art. 13. - Modificări (1)

Executantul lucrării de montaj este responsabil de calitatea execuţiei lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, care trebuie să fie realizate conform documentaţiei elaborate de proiectant şi verificate potrivit prevederilor art. 4.

Soluţionarea neconformităţilor apărute la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale nu se poate realiza decât cu aprobarea proiectantului şi cu avizul investitorului sau, după caz, al proprietarului şi beneficiarului. Remedierea defectelor datorate execuţiei lucrărilor de montaj se face de către executantul lucrării pe cheltuială proprie, indiferent dacă acestea apar în timpul executării lucrărilor sau în perioada de garanţie a dotării tehnologice industriale.

Executantul participă la activităţile privind recepţia dotărilor tehnologice industriale.
Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Verificarea calităţii materialelor

Art. 14. - Modificări (1)

Responsabilitatea utilizării din punct de vedere al calităţii materiilor prime şi a materialelor, precum şi a pieselor, subansamblurilor şi produselor industriale folosite la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale revine executantului lucrărilor de montaj, pe baza certificatului de calitate emis de un organism de certificare acreditat sau a buletinelor de încercări eliberate de laboratoare de încercări acreditate în condiţiile legii.

Art. 15. - Modificări (1)

Recepţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale este în sarcina beneficiarului. Prin decizie a conducătorului unităţii beneficiare se va desemna pentru recepţie o comisie formată din:

- conducătorul unităţii beneficiare;

- responsabilul cu calitatea din cadrul unităţii beneficiare;

- reprezentantul autorităţii publice cu responsabilităţi în urmărirea respectării cerinţelor menţionate la art. 4.

În cazul achiziţiilor publice, din comisia de recepţie este obligatoriu să facă parte şi reprezentantul ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL V Sancţiuni
Puneri în aplicare (1)

Art. 16. - Modificări (1)

Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiune, şi se sancţionează cu amendă:

de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei:

a) execuţia de lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate conform prevederilor legale;

b) realizarea, în cadrul operaţiunilor de montaj, de modificări sau transformări la dotările tehnologice industriale, fără aprobarea şi verificarea prealabilă a proiectantului;

c) neverificarea de către beneficiar a atestării capabilităţii tehnice a executantului de lucrări de montaj de a efectua lucrările de montaj specifice dotării tehnologice industriale;

d) neatestarea calităţii utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor potrivit prevederilor art. 7 şi 14.

de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:

a) elaborarea de proiecte incomplete sau conţinând neconcordanţe între subansambluri, care pot influenţa calitatea lucrărilor de montaj sau nivelul de calitate al dotărilor tehnologice industriale corespunzător cerinţelor;

b) nerespectarea de către proiectanţi a obligaţiilor prevăzute la art. 12 lit. a), b), c), d) şi e);

c) utilizarea în cadrul lucrărilor de montaj de materii prime şi materiale neînsoţite de documente care să ateste calitatea acestora;

d) recepţionarea dotărilor tehnologice industriale altfel decât în condiţiile prevederilor legale;

e) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii corespunzătoare pentru remedierea defectelor de proiectare sesizate.

CAPITOLUL VI Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 17. - Modificări (1)

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 16 şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului desemnate prin ordin al ministrului şi dintre persoanele împuternicite din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. (ISCIR)

Art. 18. - Modificări (1)

Pentru obiectivele cu caracter secret, aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne sau Serviciului Român de Informaţii, constatarea contravenţiilor şi sancţionarea acestora se fac de către organele proprii ale acestor organisme abilitate în acest sens.

Art. 19. - Modificări (1)

Ministerul Industriei şi Comerţului va elabora în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe norme metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul industriei şi comerţului,
Radu Berceanu
p. Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,
Laszlo Borbely,
secretar de stat

Bucureşti, 30 august 1999.

Nr. 95.

se încarcă...