Back

Parlamentul României

Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14.12.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Disponibil şi în en

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Creditul ipotecar şi garantarea lui
Modificări (1)

Art. 1. - Jurisprudență (1)

În condiţiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare desemnează acel tip de credite acordate de instituţii financiare autorizate, destinat să finanţeze construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă, industrială sau comercială.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1)

Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare se acordă pe o perioadă de minimum 5 ani pentru persoanele juridice şi de minimum 10 ani pentru persoanele fizice.

Art. 3. -

(1) Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului teren sau construcţii - pentru care se acordă creditul.

(2) Ipoteca astfel constituită pentru garantarea creditului poate avea ca obiect terenul şi construcţiile ridicate pe acesta ulterior constituirii sale, în limita valorii stabilite prin contract şi pe măsura utilizării creditului.

(3) Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplică ipotecilor constituite pentru garantarea împrumuturilor acordate în condiţiile prezentei legi.

(4) Ipotecile sau privilegiile constituite pentru garantarea împrumuturilor ipotecare durează până la rambursarea integrală a creditului pentru garantarea căruia au fost înfiinţate, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 1.786 din Codul civil.

(5) În cazul în care părţile sunt de acord, ipoteca va putea fi transferată asupra altui imobil cu o valoare cel puţin egală cu cea a imobilului ipotecat anterior.

(6) După înscrierea ipotecii asupra noului imobil garanţiile anterior constituite asupra acestuia îşi încetează de drept efectele.

Art. 4. -

Dispoziţiile art. 1.722 din Codul civil se aplică numai în cazul în care formalităţile de publicitate prevăzute de lege au fost îndeplinite înainte de înscrierea ipotecii.

Art. 5. -

Până la rambursarea integrală a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi înstrăinate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Contractele încheiate cu nerespectarea acestei dispoziţii sunt lovite de nulitate absolută.

CAPITOLUL II Instituţiile care acordă credite ipotecare şi persoanele care pot beneficia de credite ipotecare

Art. 6. -

Băncile, Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi alte instituţii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pot acorda credite ipotecare.

Art. 7. -

Pot beneficia de credite ipotecare în condiţiile prezentei legi persoanele fizice care au cetăţenia română şi domiciliul în România şi persoanele juridice române care au ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă, industrială sau comercială, precum şi persoanele juridice române care doresc să construiască locuinţe de serviciu sau de intervenţie pentru salariaţii lor.

CAPITOLUL III Contractul de credit ipotecar şi contractele de asigurare
Modificări (1)

Secţiunea 1 Contractul de credit ipotecar - clauze obligatorii
pentru protecţia împrumutaţilor

Art. 8. - Modificări (2), Jurisprudență (3)

Cu cel puţin 10 zile înainte de semnarea contractului de credit ipotecar împrumutătorul va pune la dispoziţie împrumutatului o ofertă scrisă care va cuprinde toate condiţiile contractului, precum şi termenul de valabilitate a acestuia.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Contractul de credit ipotecar nu va putea fi modificat decât prin acordul scris al părţilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Suma creditului acordat va fi pusă la dispoziţie beneficiarului de credit ipotecar eşalonat sau integral, plata făcându-se direct către vânzător în cazul cumpărării unui imobil sau către constructor în celelalte cazuri.
Modificări (1)

(2) În cazul în care lucrările pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate în regie proprie de către beneficiarii acestuia, sumele de bani se vor transmite acestora conform unui plan de finanţare stabilit prin contract.

Art. 11. -

(1) Este interzisă condiţionarea acordării unui credit ipotecar de obligaţia beneficiarului creditului de a cumpăra sau de a subscrie valori mobiliare ale împrumutătorului, indiferent sub ce formă.

(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică la achiziţionarea de titluri de participare ale fondurilor ipotecare.

Art. 12. -

Clauzele de exigibilitate înainte de termen trebuie prevăzute în contractul de credit ipotecar printr-o clauză distinctă.

Art. 13. -

(1) Împrumutaţii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, în condiţiile stabilite de părţi prin contractul de credit ipotecar.

(2) În caz de faliment sau de lichidare voluntară a împrumutătorului, împrumutaţii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit.

Art. 14. - Jurisprudență (4)

În cazul în care prin contractul de credit ipotecar s-a stabilit ca rata dobânzii să fie variabilă, se vor aplica următoarele reguli:

a) variaţia ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuaţiile unui indice de referinţă; acesta trebuie să fie ales dintr-o serie de indici de referinţă a căror listă şi mod de calcul vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, după avizarea acestora de către Banca Naţională a României;
Modificări (2), Jurisprudență (3)

b) contractul poate să prevadă că variaţia ratei dobânzii este limitată, în sens crescător şi descrescător, la un anumit nivel faţă de rata iniţială a dobânzii. Contractul poate să prevadă, de asemenea, că rata dobânzii nu variază decât atunci când modificarea în sens crescător sau descrescător înregistrează, faţă de rata iniţială a dobânzii, o diferenţă minimală determinată;

c) modificarea ratei dobânzii trebuie comunicată împrumutatului cel mai târziu la data aplicării noii rate.

Art. 15. - Modificări (1), Jurisprudență (5)

În sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii dosarului şi constituirii ipotecii.

Secţiunea a 2-a Contractele de asigurare obligatorie

Art. 16. -

(1) Împrumutatul va încheia un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toată durata creditului ipotecar.

(2) În contractul de asigurare prevăzut la alin. (1) împrumutătorul va figura ca beneficiar al poliţei de asigurare. În cazul în care despăgubirile acordate vor depăşi valoarea creditului ipotecar rămas de rambursat şi a celorlalte sume datorate împrumutătorului, diferenţa se cuvine beneficiarului creditului sau moştenitorilor acestuia.

(3) Primele de asigurare vor fi achitate de către împrumutat, o dată cu rambursarea ratelor privind creditul ipotecar primit.

Art. 17. -

În cazul în care împrumutatul este o persoană juridică, acesta va trebui să încheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizării construcţiilor pentru care s-a acordat creditul ipotecar, beneficiarul fiind împrumutătorul.

Art. 18. - Jurisprudență (2)

Contractele de asigurare prevăzute la art. 16 şi 17 se vor încheia cu o societate de asigurări, iar împrumutătorul nu va avea dreptul să impună împrumutatului un anumit asigurător.

CAPITOLUL IV Executarea creanţelor instituţiilor care acordă credite ipotecare
Modificări (1)

Art. 19. -

În cazul întârzierii la plată, împrumutătorul va trimite beneficiarului împrumutului o notificare prin scrisoare recomandată, prevenindu-l asupra consecinţelor încălcării contractului de credit ipotecar.

Art. 20. - Jurisprudență (1)

În cazul în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la art. 19, beneficiarul creditului nu execută obligaţiile, contractul de credit ipotecar se consideră reziliat de plin drept şi întreaga sumă a ratelor de credit cu dobânzile aferente devine exigibilă.

Art. 21. -

Contractul de credit ipotecar, precum şi garanţiile reale şi personale subsecvente constituie titluri executorii, urmând să fie învestite cu formulă executorie de către instanţa locului unde este situat imobilul.

Art. 22. -

(1) Executarea debitorilor se va face fără condiţionarea ei de atribuirea unui alt spaţiu de locuit.

(2) În situaţii deosebite instanţa de la locul executării va putea acorda un termen de maximum 90 de zile, în care debitorul îşi va găsi o altă locuinţă. Această prevedere se aplică numai persoanelor fizice.

Art. 23. -

Executarea creanţelor ipotecare sau privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil se va face de către executorii proprii ai instituţiilor financiare autorizate sau de către executorii judecătoreşti, după caz, în condiţiile legii.

CAPITOLUL V Cesiunea creanţelor ipotecare şi privilegiate şi transformarea
acestora în titluri de valoare

Modificări (1)

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Creanţele ipotecare şi privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, care fac parte din portofoliul unei instituţii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor instituţii financiare autorizate să acţioneze pe pieţele de capital.

(2) Cesiunea priveşte numai creanţele ipotecare din portofoliul deţinut, care au caractere comune cu privire la natura, originea şi riscurile lor.

Art. 25. -

(1) În baza portofoliului creanţelor ipotecare şi privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, instituţiile financiare abilitate vor putea emite titluri de valoarea negociabile pe piaţa de capital. Titlurile de valoare vor fi emise în limita a 75% din valoarea portofoliului deţinut.

(2) Titlurilor de valoare emise de instituţiile financiare autorizate li se aplică dispoziţiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.

Art. 26. -

Cesiunea creanţelor ipotecare va fi notificată, în termen de 10 zile de la efectuarea ei, prin scrisoare recomandată, de către instituţia financiară cedentă debitorului cedat.

Art. 27. -

În cazul în care instituţia financiară autorizată cedentă şi cea cesionară nu hotărăsc altfel, rambursarea creditelor ipotecare va fi efectuată în continuare prin instituţia cedentă, care va transmite instituţiei financiare cesionare sumele astfel obţinute. Cheltuielile generate de această operaţiune vor fi suportate de cesionar în limita sumelor stabilite prin actul de cesiune a portofoliului respectiv.

Art. 28. -

În cazul în care instituţia cedentă va continua să primească sumele rambursate, executarea ipotecilor şi a privilegiilor conform art. 1.737 din Codul civil va fi făcută de către aceasta în numele şi pentru instituţia cesionară, pe cheltuiala acesteia din urmă.

CAPITOLUL VI Obligaţiunile ipotecare

Art. 29. -

În scopul atragerii fondurilor necesare pentru acordarea de credite ipotecare, instituţiile financiare autorizate conform legii pot emite, în condiţiile Legii nr. 52/1994, obligaţiuni în baza portofoliului de creanţe ipotecare sau privilegiate deţinut.

Art. 30. -

Obligaţiunile ipotecare vor putea fi emise în limita a 60% din valoarea portofoliului.

Art. 31. -

Obligaţiunile ipotecare sunt valori mobiliare şi vor fi tranzacţionate pe pieţele de capital autorizate.

Art. 32. -

Instituţiile financiare autorizate vor constitui un fond de garantare a obligaţiunilor ipotecare, care va fi folosit în condiţiile prevăzute în actele de înfiinţare ori de organizare a acestuia.

CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
Modificări (1)

Art. 33. -

(1) Instituţiile financiare autorizate se află sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României şi sub supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu privire la activitatea emiterii de obligaţiuni.

(2) Instituţiile financiare autorizate sunt supuse controlului instituţiilor abilitate prin lege.

Art. 34. - Modificări (2)

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice comune de aplicare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ACSINTE GASPAR

se încarcă...