Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.12.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

Art. 1. -

(1) Procesul de regularizare a cotelor de capital social deţinute la societăţile comerciale de către Fondul Proprietăţii de Stat şi de fiecare dintre societăţile de investiţii financiare se va finaliza până la data de 10 februarie 1999.
Modificări (1)

(2) Fondul Proprietăţii de Stat şi societăţile de investiţii financiare pot schimba în procesul de restructurare a portofoliilor proprii, de comun acord, acţiuni deţinute la societăţi comerciale şi după încheierea procesului de regularizare, pe baza unor protocoale.

Art. 2. - Modificări (1)

Fondul Proprietăţii de Stat poate prelua, în cadrul procesului de regularizare a cotelor de capital social, acţiunile pe care societăţile de investiţii financiare le deţin la societăţile comerciale aflate în restructurare/lichidare şi la care procesul de regularizare nu s-a încheiat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv nu s-au semnat actele de cesiune între societăţile de investiţii financiare şi Fondul Proprietăţii de Stat.

Art. 3. -

În cadrul procesului de regularizare a cotelor de capital social Fondul Proprietăţii de Stat va compensa, la valoarea nominală a acţiunilor, societăţile de investiţii financiare pentru acţiunile societăţilor comerciale, aferente activelor trecute în proprietatea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, în baza unor acte normative care nu prevedeau modalitatea de compensare.

Art. 4. -

(1) Cetăţenii care au subscris titluri de privatizare şi nu au primit acţiuni corespunzător valorii nominale a titlurilor de privatizare subscrise din cauza:

a) suprasubscrierii sau a unor disfuncţionalităţi (greşeli/erori la înregistrarea cererilor de subscriere la centrele de subscriere şi la societăţile de servicii informatice) apărute în desfăşurarea procesului de privatizare cu titlu gratuit;
Modificări (1)

b) nevalidării valorii capitalului social la unele societăţi comerciale, primesc acţiuni la societăţile de investiţii financiare.

(2) Alocarea acţiunilor cuvenite cetăţenilor aflaţi în situaţiile menţionate la alin. (1) se face la societăţile de investiţii financiare corespunzător valorii nominale a titlurilor de privatizare subscrise pentru care nu au primit acţiuni, ţinând seama de arondarea iniţială la Fondurile Proprietăţii Private a societăţilor comerciale, la care aceştia au subscris.

Art. 5. -

Cetăţenii ale căror cupoane nominative de privatizare au fost greşit inscripţionate şi care, din această cauză, nu şi-au exercitat dreptul de schimb vor primi acţiuni corespunzător valorii cuponului nominativ de privatizare la societăţile de investiţii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietăţii Private la care au fost arondate judeţele în care cetăţenii respectivi îşi au domiciliile.

Art. 6. -

(1) Ministerul Privatizării va întocmi şi va transmite Institutului de Management şi Informatică, în termen de 25 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din proprie iniţiativă sau/şi pe baza sesizărilor îndreptăţite, listele cuprinzând cetăţenii care au depus sesizări la prefecturile judeţene, respectiv la Ministerul Privatizării.
Modificări (1)

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii listelor menţionate la alin. (1), Institutul de Management şi Informatică completează aceste liste cu numele şi prenumele cetăţenilor aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi le transmite societăţilor de investiţii financiare.

(3) Societăţile de investiţii financiare vor include cetăţenii cuprinşi în listele prevăzute la alin. (2) în registrele acţionarilor proprii, majorându-şi corespunzător valoarea capitalului social iniţial.

(4) Majorările de capital social efectuate de societăţile de investiţii financiare potrivit alin. (3) se compensează în cadrul procesului de regularizare realizat în corespondenţa cotei de 30% din valoarea capitalului social transferat Fondurilor Proprietăţii Private conform Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991.

Art. 7. - Modificări (1)

Societăţile de investiţii financiare vor transmite Institutului de Management şi Informatică, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate modificările operate în registrele acţionarilor proprii, primite de la Institutul de Management şi Informatică, şi vor certifica, în scris, Ministerului Privatizării finalizarea acestei operaţiuni.

Art. 8. -

(1) Listele cuprinzând cetăţenii care au participat, prin subscriere, cu unul sau mai multe certificate de proprietate în cadrul programului de privatizare cu titlu gratuit şi care sunt îndreptăţiţi să primească dividende sub formă de acţiuni la societăţile de investiţii financiare, precum şi numărul total al certificatelor de proprietate care au fost subscrise de fiecare cetăţean se transmit de către Institutul de Management şi Informatică societăţilor de investiţii financiare în termen de 35 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Calculul dividendelor cuvenite fiecărui cetăţean, corespunzător numărului total de certificate de proprietate subscrise, menţionate în listele prevăzute la alin. (1), se face de către fiecare societate de investiţii financiare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare.

Art. 9. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 6 alin. (3) şi ale art. 8 alin. (2) constituie contravenţie, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă în valoare de 10.000.000 lei. Sancţiunile se aplică individual salariaţilor Fondului Proprietăţii de Stat, respectiv salariaţilor societăţilor de investiţii financiare, membrilor Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat şi membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor de investiţii financiare, după caz.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Ministerul Privatizării, respectiv de către Ministerul Finanţelor în cazul nerespectării prevederilor art. 8 alin. (2).
Modificări (1)

(3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministerul Privatizării
Victor Eros
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
Consiliul pentru Reformă
Petre Diaconu

Bucureşti, 23 decembrie 1998.

Nr. 54.

se încarcă...