Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15.12.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (5)

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este acţionar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul creşterii gradului de solvabilitate şi a credibilităţii interne şi externe sau reglementării problemelor de natură financiară ale acestora pentru menţinerea viabilităţii sistemului bancar, precum şi pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creanţelor cesionate.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

(1) Activele bancare supuse valorificării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă cuprind:
Jurisprudență (1)

a) creanţe neperformante;

b) bunurile imobile şi mobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silită;

c) creanţe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării.

(2) Fac obiectul valorificării, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, activele bancare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), existente în sold la data prevăzută în actul normativ referitor la restructurarea băncii la care statul este acţionar majoritar.

(3) Activele bancare supuse valorificării vor fi identificate şi selectate de băncile la care statul este acţionar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) banca la care statul este acţionar majoritar - banca la care statul deţine cel puţin 50% + 1 din acţiuni;

b) creanţe neperformante - credite şi dobânzi aferente şi creanţe ataşate acestora, evidenţiate în conturile din bilanţ, asupra unor debitori persoane fizice sau juridice care, conform normelor Băncii Naţionale a României, sunt clasificate în categoria "îndoielnic" sau "pierdere", precum şi creanţe evidenţiate în conturi extrabilanţiere, în baza prevederilor normelor Băncii Naţionale a României referitoare la utilizarea provizioanelor specifice de risc şi a celor privind evidenţierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi a dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, precum şi a bunurilor mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor;

c) valoarea nominală - valoarea activelor supuse valorificării, astfel cum a fost înregistrată în evidenţele contabile ale băncii, conform legislaţiei în vigoare;

d) valoarea netă - valoarea nominală a activelor supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor specifice de risc aferente acestor active, constituite potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi cu rezerva generală de risc de credit corespunzătoare valorii creditelor transferate;

e) valoare realizabilă - valoarea activelor estimată ţinându-se seama de valoarea de piaţă a acestora şi de costurile de administrare până la data înstrăinării acestora;

f) valoare tranzacţionată - valoarea realizată prin valorificarea activelor bancare;

g) creanţe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării - creanţe comerciale ce aparţin altor debitori cedaţi, de regulă debitori cedaţi societăţi comerciale cu capital de stat, pentru care valorificarea asociată asigură un grad sporit de recuperare a activelor bancare;

h) bănci care înregistrează pierderi - bănci care, potrivit bilanţului contabil sau situaţiilor financiar-contabile periodice, înregistrează pierderi - determinate prin cumularea în soldurile debitoare a conturilor "Profit şi pierderi" şi "Rezultatul reportat" - care reprezintă cel puţin 50% din valoarea totală a capitalurilor proprii.

CAPITOLUL II Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
Modificări (2)

Art. 4. -

(1) În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumită în continuare AVAB, ca instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti. AVAB acţionează pe întregul teritoriu al ţării, fără restricţii de teritorialitate.

(2) Organizarea şi funcţionarea AVAB se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Încetarea activităţii AVAB se stabileşte prin lege.

Art. 5. -

(1) Supravegherea şi îndrumarea activităţii AVAB sunt asigurate de un consiliu de supraveghere şi îndrumare, format din 5 membri, în următoarea componenţă:

a) un preşedinte, care este reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

b) 4 membri, respectiv câte un reprezentant al Băncii Naţionale a României, Ministerului Justiţiei, Corpului de control al primului-ministru şi Ministerului Prognozei şi Dezvoltării.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor faţă de AVAB.

(5) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducătorul instituţiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile.

Art. 6. -

(1) Consiliul de supraveghere şi îndrumare are următoarele atribuţii:

a) aprobă politica şi strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB, precum şi răspunderile ce revin personalului acesteia;

b) supraveghează şi îndrumă activitatea de aducere la îndeplinire a strategiilor şi direcţiilor de acţiune aprobate;

c) stabileşte limitele valorice ale activelor bancare pentru care selectează şi aprobă metoda de valorificare ce urmează să fie aplicată;

d) aprobă combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesivă a mai multor metode pentru valorificarea aceleiaşi creanţe, reluarea metodelor de valorificare sau a procedurilor de executare silită, pentru creanţele care depăşesc limitele valorice stabilite în condiţiile prevăzute la lit. c);

e) avizează şi propune Guvernului aprobarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al AVAB;

f) aprobă structura organizatorică a AVAB;

g) aprobă raportul anual de activitate al AVAB;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) Consiliul de supraveghere şi îndrumare se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi.

(3) La şedinţele Consiliului de supraveghere şi îndrumare participă fără drept de vot preşedintele AVAB.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) AVAB este condusă de un preşedinte.

(2) Preşedintele AVAB este numit prin decizie a primului-ministru.

(3) Preşedintele este ordonator principal de credite.

Art. 8. -

(1) Preşedintele AVAB are următoarele atribuţii:

a) reprezintă AVAB în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii, cu persoanele juridice şi fizice române şi străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale;

b) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de supraveghere şi îndrumare politica şi strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB şi răspunderile ce revin personalului acesteia;

c) asigură elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al AVAB, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere şi îndrumare;

d) dispune măsuri operative pentru executarea dispoziţiilor legale privind AVAB, precum şi pentru îndeplinirea politicii şi strategiei în domeniul valorificării activelor bancare din portofoliul AVAB;

e) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul AVAB;

f) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate al AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operaţiuni determinate;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) În realizarea atribuţiilor ce îi revin preşedintele AVAB este ajutat de un vicepreşedinte şi de un colegiu director. Vicepreşedintele este numit prin decizie a primului-ministru şi este înlocuitorul de drept al preşedintelui. Atribuţiile şi modalităţile concrete de lucru ale Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Finanţarea AVAB este asigurată din următoarele surse şi se gestionează în regim extrabugetar:

a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB;

b) comisioane aferente serviciilor de consultanţă prestate de AVAB pe bază de contract;

c) alte surse prevăzute de lege.

(2) AVAB poate, potrivit legii, să beneficieze de audit extern.
Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Sumele obţinute de AVAB din valorificarea activelor bancare preluate au ca destinaţie acoperirea cheltuielilor proprii de funcţionare şi operare şi a cheltuielilor de administrare şi de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenţa se virează la trezoreria statului.

(2) Din sumele obţinute potrivit alin. (1) AVAB poate prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli un fond suplimentar ce va fi utilizat în vederea creşterii valorii activelor bancare şi a eficientizării operaţiunilor de valorificare.

Art. 11. -

(1) Salarizarea personalului agenţiei se face prin lege specială.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare primesc o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din salariul secretarului de stat al agenţiei.*)

*) Prevederile art. 11 nu mai sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB.

În prezent salarizarea specială a personalului AVAB se face potrivit prevederilor cap. VI şi ale art. 92 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 12. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1)

(1) În vederea îndeplinirii rolului său AVAB are următoarele atribuţii principale:
Modificări (1)

a) preluarea cu plată a activelor bancare şi a creanţelor comerciale din categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), în scopul valorificării lor. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în condiţiile prevăzute la art. 17;

b) valorificarea activelor bancare la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:

- iniţierea şi/sau finalizarea procedurilor de executare silită;

- vânzarea creanţelor prin licitaţii publice sau prin alte proceduri prevăzute de lege;

- negocierea creanţelor şi eşalonarea scadenţelor;

- eşalonarea încasării creanţelor, cu actualizarea valorii nominale iniţiale şi, după caz, a valorii garanţiilor;

- conversia creanţelor în acţiuni sau părţi sociale;

- operaţiuni specifice pieţei de capital ori alte mecanisme reglementate legal;

- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea optimă a creanţelor, inclusiv valorificarea asociată cu creanţe comerciale preluate.

(2) AVAB îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 13. - Jurisprudență (4)

(1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1391 şi următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanţă, şi are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale şi accesorii ale creditorilor cedenţi.
Jurisprudență (2)

(2) În cazul proceselor şi al cererilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită, AVAB se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale cedentului şi dobândeşte calitatea procesuală pe care acesta o avea în momentul preluării.

(3) Notificarea debitorilor cedaţi se efectuează de AVAB, în formă scrisă, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii.
Jurisprudență (5)

(4) Pe data preluării de către AVAB a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadenţă, încheiate între bănci şi persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fără să fie necesară învestirea cu formulă executorie. Contractele de cesiune de creanţă încheiate între AVAB şi creditorii cedenţi pentru preluarea creanţelor nu sunt supuse publicităţii prevăzute la art. 2 din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice şi au prioritate din momentul notificării prevăzute la alin. (3). De asemenea, contractele de cesiune de creanţă reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil.
Jurisprudență (2)

(5) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor preluate de AVAB, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, după caz, au fost învestite cu formulă executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplică creanţelor pentru care dreptul de a cere executarea silită a fost prescris.
Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (44)

Art. 14. -

(1) În vederea eficientizării activităţii desfăşurate AVAB poate încheia, în condiţiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, specializate, având ca obiect următoarele activităţi:

a) prestarea de servicii financiare de tip factoring;

b) darea în administrare a bunurilor imobile şi/sau mobile, preluate de la bănci, până la valorificarea acestora;

c) asistenţa şi/sau reprezentarea juridică, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

d) servicii de consultanţă de specialitate;

e) orice alte servicii necesare în vederea realizării obiectului de activitate al AVAB.

(2) Periodic AVAB va realiza auditul operaţiunilor şi poziţiei financiare, precum şi estimarea independentă a valorii nete şi a valorii realizabile a fiecărui activ aflat în portofoliul său.

(3) În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (2) AVAB va încheia, în condiţiile legii, contracte cu firme de audit sau de evaluare recunoscute internaţional.

se încarcă...