Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02.10.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

(1) Zonele defavorizate, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă arii geografice, strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) au structuri productive monoindustriale, care, în activitatea zonei, mobilizează mai mult de 50% din populaţia salariată;

b) sunt zone miniere unde personalul a fost disponibilizat, în proporţie de peste 25%, prin concedieri colective;

c) s-au efectuat concedieri colective în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenţi economici, care au afectat mai mult de 25% din numărul angajaţilor cu domiciliul în zona respectivă;

d) rata şomajului depăşeşte cu 30% media existentă la nivel naţional;

e) sunt zone izolate, lipsite de mijloace de comunicaţii şi infrastructura este slab dezvoltată.

(2) O zonă defavorizată, delimitată potrivit alin. (1), poate aparţine uneia sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

(1) La propunerea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, consiliile pentru dezvoltare regională, în baza documentaţiei prezentate de agenţiile pentru dezvoltare regională, vor aviza înfiinţarea, în cadrul regiunilor, a unor zone defavorizate. Documentaţia aferentă, însoţită de avizul favorabil, va fi înaintată Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională. Propunerea de înfiinţare a zonei defavorizate va fi înaintată de către Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională, spre aprobare, Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională, care o propune spre adoptare Guvernului.

(2) În cazul în care aria geografică a unei zone defavorizate aparţine la două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, propunerea de înfiinţare, documentaţiile şi avizele se fac de către organele abilitate, conform alin. (1), din unităţile administrativ-teritoriale respective, sub conducerea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională.

(3) În cazul zonelor defavorizate care aparţin la două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, agenţii economici respectivi vor transmite datele prevăzute la alin. (1) Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională.

Art. 3. -

Declararea şi delimitarea zonelor defavorizate se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională.

Art. 4. -

Prin hotărârea Guvernului de declarare a zonei defavorizate se aprobă:

a) perioada pentru care o arie geografică este declarată zonă defavorizată, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) domeniile de interes pentru realizarea de investiţii;

c) finanţările necesare şi facilităţile prevăzute de lege ce se acordă agenţilor economici care efectuează investiţii.
Jurisprudență (1)

Art. 5. - Modificări (1)

O arie geografică poate fi declarată zonă defavorizată pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 6. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență (14)

(1) Societăţile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum şi întreprinzătorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, care îşi au sediul şi îsi desfăşoară activitatea în zona defavorizată, beneficiază pentru investiţiile nou-create de următoarele facilităţi:
Jurisprudență (4)

a) scutirea de la plata:
Jurisprudență (4)

- taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importă în vederea efectuării de investiţii în zonă;

- taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse în ţară, în vederea efectuării şi derulării de investiţii în zonă;

b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb şi/sau componentele importate necesare realizării producţiei proprii în zonă. Restituirea sumelor se va face pe baza aprobării de către agenţiile pentru dezvoltare regională a documentelor care atestă valorificarea producţiei de către agenţii economici. Sumele necesare restituirii către agenţii economici din zonă a taxelor vamale plătite de către aceştia vor fi puse la dispoziţie Agenţiei pentru dezvoltare regională din Fondul pentru dezvoltare regională. În cazul zonelor defavorizate care aparţin la două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, sumele necesare restituirii către agenţii economici din zona defavorizată a taxelor vamale plătite de aceştia vor fi puse la dispoziţie de Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională din Fondul naţional pentru dezvoltare regională;
Modificări (3), Jurisprudență (3)

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existenţă a zonei defavorizate;
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (11)

d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiţiei;

e) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, constituit potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar, a unor sume pentru:
Modificări (1)

- stimularea activităţii de export al produselor finite şi/sau al serviciilor industriale, după caz;

- garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finanţelor;

- finanţarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

- finanţarea proiectelor de investiţii ale societăţilor comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social.

(2) Acordarea facilităţilor şi finanţărilor prevăzute la alin. (1) lit. e) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - Jurisprudență (4)

În situaţia în care o investiţie care beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă este lichidată voluntar într-o perioadă mai mică decât dublul perioadei în care s-a bucurat de facilităţile acordate prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a zonei defavorizate, lichidatorul/lichidatorii are/au obligaţia ca din sumele rezultate în urma lichidării să achite cu prioritate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale sumele aferente facilităţilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 8. - Jurisprudență (5)

Facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pentru societăţile comerciale, persoane juridice române cu capital majoritar privat, precum şi pentru întreprinzătorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în această zonă, dacă prin investiţia realizată se creează noi locuri de muncă pentru forţa de muncă neocupată sau pentru membrii de familie ai acestora, care domiciliază în zona defavorizată.

Art. 9. - Jurisprudență (3)

Societăţile comerciale constituite într-o zonă defavorizată îşi pot înceta voluntar activitatea în zona respectivă, iar cele care îşi deschid filiale cu personalitate juridică într-o astfel de zonă le pot desfiinţa sau schimba sediul din zona defavorizată, într-o perioadă mai scurtă decât cea prevăzută la art. 7, numai sub sancţiunea achitării sumelor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, aferente facilităţilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 10. -

Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională este autoritatea de reglementare pentru zonele defavorizate.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) În temeiul hotărârii Guvernului de înfiinţare a zonei defavorizate, Agenţia pentru dezvoltare regională va asigura şi administrarea specifică acesteia, având, pentru zona defavorizată, următoarele atribuţii principale:

a) promovează iniţiativa publică şi privată;

b) elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii economico-sociale din zonă;

c) urmăreşte împreună cu organele abilitate de lege modul în care agenţii economici din zonă îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

d) centralizează, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi al organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, datele privind activitatea agenţilor economici din zonă şi asigură transmiterea acestora către Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regiorială;

e) elaborează norme şi reglementează activităţile din interiorul zonei, pe durata de existenţă a acesteia;

f) informează periodic Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională despre activităţile din zonă.

(2) În cazul zonelor defavorizate care aparţin la două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, administrarea specifică a acestora va fi efectuată de Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională.

Art. 12. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

(1) Utilizarea totală sau parţială a sumelor alocate din Fondul pentru dezvoltare regională pentru proiectele de dezvoltare în cadrul zonelor defavorizate, fără respectarea destinaţiei şi a termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor, se constată de către organele de control abilitate, potrivit legii.
Jurisprudență (3)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie în cuantum dublu, în termen de 60 de zile de la constatarea de către organele de control a schimbării destinaţiei fondurilor, termen în care se instituie sechestrul asigurător, în regim de urgenţă, în favoarea Agenţiei pentru dezvoltare regionată.
Modificări (1)

Art. 13. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 14. - Jurisprudență (2)

Până la data înfiinţării agenţiilor pentru dezvoltare regională, pentru zonele miniere Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Dezvoltare a Zonelor Miniere va avea şi atribuţiile şi responsabilităţile acestora, putând propune Guvernului declararea unor zone miniere ca zone defavorizate, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 15. -

Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Consiliului pentru Reformă*) a Ministerului Industriei şi Comerţului, a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi cu avizul Ministerului Finanţelor, normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 45 de zile de la intrarea ei în vigoare.

*) Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/1998, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, Consiliul pentru Reformă a fost desfiinţat, iar atribuţiile din domeniul administraţiei publice şi din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii au fost preluate de Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale şi, respectiv, de Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

se încarcă...