Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 504/2001 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România

În vigoare de la 06.06.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

În vederea cunoaşterii cât mai exacte a numărului şi distribuţiei teritoriale a populaţiei, a structurilor sale social-culturale şi economice, precum şi a fondului locativ şi a condiţiilor de locuit ale populaţiei, în luna martie 2002 se va efectua pe întregul teritoriu al ţării recensământul populaţiei şi al locuinţelor din România, denumit în continuare recensământ.

Art. 2. -

(1) La recensământ se înregistrează toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, indiferent dacă la momentul de referinţă al recensământului se află pe teritoriul ţării sau se află temporar în străinătate, precum şi persoanele de altă cetăţenie sau fără cetăţenie care au domiciliul ori reşedinţa temporară în România.

(2) Nu se înregistrează la recensământ persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice, consulare şi comerciale sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi nici membrii familiilor lor, personalul forţelor armate străine, personalul flotei comerciale navale şi aeriene - cetăţeni străini care la momentul de referinţă al recensământului se aflau temporar pe teritoriul ţării.

Art. 3. -

(1) La recensământ se vor înregistra clădirile de locuit, precum şi locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate.

(2) Sunt exceptate de la înregistrare clădirile situate pe teritoriul României, deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul cetăţeni români.

Art. 4. -

(1) Organizarea şi efectuarea recensământului se realizează sub conducerea şi controlul Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va constitui Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor, în componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Nominalizarea membrilor Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor se va face de către conducătorul fiecărei instituţii.

(3) Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor răspunde pentru efectuarea în bune condiţii a întregii acţiuni, având următoarele atribuţii principale:

a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind momentul de referinţă al recensământului, perioada de înregistrare, asigurarea resurselor financiare, organizarea, efectuarea şi prelucrarea rezultatelor recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2002;

b) aprobă programul general de organizare a recensământului, programul şi metodologia de înregistrare, de prelucrare a datelor şi de publicare a rezultatelor, precum şi organizarea altor cercetări selective conexe recensământului;

c) aprobă formularele de înregistrare şi instrucţiunile de completare a acestora;

d) aprobă clasificările şi nomenclatoarele necesare în vederea înregistrării şi prelucrării datelor de recensământ, cu excepţia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

e) aprobă instrucţiunile, modul de organizare şi îndrumă acţiunile şi operaţiunile de împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare de recensământ;

f) organizează acţiunile de recrutare şi instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;

g) stabileşte atribuţiile comisiilor de recensământ judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor;

h) aprobă şi organizează acţiunile de popularizare a recensământului;

i) prezintă Guvernului şi publică rezultatele preliminare ale recensământului, rezultatele definitive şi detaliate urmând să fie difuzate şi publicate de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 5. -

Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare şi publicare a datelor recensământului Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor va organiza, pe lângă Institutul Naţional de Statistică, Secretariatul tehnic.

Art. 6. -

Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor va prezenta spre aprobare Guvernului, în termen de 30 de zile de la data constituirii, proiectul de hotărâre prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. a).

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 43/1999 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării şi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Aurel Camara
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu

Bucureşti, 24 mai 2001.

Nr. 504.

ANEXĂ

COMPONENŢA
Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor

Preşedinte - ministrul administraţiei publice
Vicepreşedinţi: - preşedintele Institutului Naţional de Statistică
- secretar de stat la Ministerul Administraţiei Publice
- secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
- secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
- secretar de stat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
Secretar - vicepreşedinte la Institutul Naţional de Statistică
Membri: - secretar de stat la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei
- secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării
- secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale
- secretar de stat la Ministerul de Interne
- secretar de stat pentru relaţii interetnice la Ministerul Informaţiilor Publice
- secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
- secretar de stat la Ministerul Sănătăţii şi Familiei
- secretar de stat la Ministerul Justiţiei
- secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor
- secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
- reprezentantul preşedintelui Academiei Române.

se încarcă...