Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.12.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul),

având în vedere Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea),

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru),

având în vedere Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii (Directiva privind serviciul universal),

având în vedere modificările survenite asupra textului directivelor indicate mai sus ca urmare a adoptării Directivei 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului, respectiv a Directivei 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice,

având în vedere Directiva 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor cu privire la contractele la distanţă,

ţinând cont de faptul că obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2009/140/CE şi a Directivei 2009/136/CE în legislaţia naţională până cel târziu la data de 25 mai 2011 nu a fost dusă la îndeplinire,

întrucât, ca urmare a nerespectării termenului de transpunere a Directivei 2009/140/CE şi a Directivei 2009/136/CE, Comisia Europeană a declanşat proceduri prealabile acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, România primind din partea Comisiei Europene în data de 18 iulie 2011 Notificarea de punere în întârziere în cauzele nr. 2011/0939, respectiv nr. 2011/0940,

întrucât în data de 24 noiembrie 2011 Comisia Europeană a emis avizul motivat în cauzele menţionate, ultima etapă precontencioasă a acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, stabilind în acest sens data de 25 ianuarie 2012 ca termen de conformare şi de comunicare a măsurilor de transpunere a acestor directive, înainte de a sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,

ţinând cont de faptul că o întârziere suplimentară în ceea ce priveşte respectarea obligaţiei de comunicare a măsurilor de transpunere poate atrage înaintarea la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de către Comisia Europeană împotriva României a acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

ţinând seamă de faptul că Directiva 2009/140/CE şi Directiva 2009/136/CE au prevăzut drepturi în favoarea utilizatorilor finali într-un mod suficient de concret şi de detaliat astfel încât prin neasigurarea efectivităţii unor astfel de drepturi, consecinţă a netranspunerii în termen a directivelor indicate, se afectează îndeosebi în mod direct interesele utilizatorilor finali de servicii de comunicaţii electronice,

ţinând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (2) şi (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligaţiilor de a transpune Directiva 2009/140/CE şi Directiva 2009/136/CE se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, cât şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu care se vor calcula de la termenul de conformare stabilit în avizul motivat,

având în vedere faptul că prin Comunicarea Comisiei Europene SEC (2011) 1.024 din 1 septembrie 2011 a fost stabilită pentru România suma minimă forfetară de 1.710.000 euro, iar valoarea factorului naţional "n" pentru calcularea penalităţilor cominatorii este de 3,29, penalităţile putând fi cuprinse între, aproximativ, 2.000-130.000 euro/zi de întârziere, ceea ce, ţinând seama de întârzierea semnificativă a transpunerii Directivei 2009/140/CE şi a Directivei 2009/136/CE, ar putea avea un impact important asupra bugetului de stat,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect:

a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a regimului autorizării acestor activităţi, precum şi a măsurilor destinate promovării concurenţei pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;

b) stabilirea cadrului de reglementare a relaţiilor dintre operatori, dintre furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi dintre operatori şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice în ceea ce priveşte accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la facilităţile şi serviciile asociate;

c) stabilirea drepturilor şi obligaţiilor operatorilor şi ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la reţelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către aceştia sau la facilităţile ori serviciile asociate acestor reţele;

d) stabilirea cadrului de reglementare a relaţiilor dintre furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pe de o parte, şi utilizatorii finali, pe de altă parte;

e) asigurarea dreptului utilizatorilor finali de a avea acces la serviciile incluse în sfera serviciului universal.

(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează, în principal:

a) drepturile şi obligaţiile furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice;

b) regimul resurselor limitate;

c) drepturile utilizatorilor finali;

d) serviciul universal;

e) obligaţiile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă.

Art. 2. -

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM sau autoritatea de reglementare, realizează obiectivele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice de către instituţiile sau autorităţile publice din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, potrivit competenţelor legale acordate în acest scop, precum şi reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice destinate reprezentanţelor diplomatice ale României în străinătate, care se realizează pe baza unor reglementări speciale.

(2) Furnizarea unor reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului către instituţiile sau autorităţile publice din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de utilizatori finali, se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 4. -

(1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel:

1. autorizare generală - cadrul juridic ce stabileşte drepturile privind furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, precum şi obligaţiile specifice în domeniul comunicaţiilor electronice, în condiţii ce se pot aplica tuturor sau anumitor categorii de reţele ori servicii de comunicaţii electronice;

2. utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează ori solicită un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;

3. abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract pentru furnizarea unor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului oferite de un furnizor de astfel de servicii, indiferent dacă plata se realizează în avans ori ulterior furnizării serviciilor;

4. utilizator final - orice utilizator care nu furnizează reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;

5. consumator - orice persoană fizică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului în alte scopuri decât cele ale activităţii sale comerciale ori profesionale;

6. reţea de comunicaţii electronice - sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă;
Jurisprudență (2)

7. furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice - instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice;

8. furnizor de reţele de comunicaţii electronice - o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală;

9. serviciu de comunicaţii electronice - un serviciu, furnizat, de regulă, contra cost, care constă, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, incluzând serviciile de telecomunicaţii şi pe cele prin reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul informaţiei transmise prin intermediul reţelelor ori serviciilor de comunicaţii electronice sau se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii informaţionale, definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, care nu constau, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice;
Jurisprudență (1)

10. reţea publică de comunicaţii electronice - o reţea de comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;

11. interferenţă - efectul unei energii nedorite care apare la recepţia într-o reţea de comunicaţii electronice ce utilizează spectrul radio, energie cauzată de o emisie sau de un fenomen de radiaţie ori de inducţie, care se manifestă prin orice fel de degradare a performanţelor reţelei şi care poate conduce la interpretarea eronată a informaţiilor sau la pierderea acestora, informaţii care ar fi putut fi obţinute în absenţa unei asemenea energii nedorite;

12. interferenţă prejudiciabilă - interferenţa care periclitează ori produce o degradare substanţială a parametrilor de funcţionare a unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de radiocomunicaţii, inclusiv a celor destinate siguranţei vieţii ori care, în orice mod, afectează, obstrucţionează sau întrerupe în mod grav şi repetat un serviciu de radiocomunicaţii, care operează în conformitate cu dispoziţiile legale internaţionale, ale Uniunii Europene ori cele naţionale;

13. interferenţă admisibilă - interferenţa observată ori calculată care corespunde criteriilor prevăzute în dispoziţiile legale internaţionale, ale Uniunii Europene sau cele naţionale;

14. atribuirea unei benzi de frecvenţe - desemnarea unei anumite benzi de frecvenţe din cadrul Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, denumit în continuare TNABF, în scopul utilizării acesteia de către unul sau mai multe servicii de radiocomunicaţii terestre ori spaţiale sau de către serviciul de radioastronomie, în condiţii determinate;

15. alocarea unei frecvenţe sau a unui canal radio - nominalizarea utilizatorului sau a categoriei de utilizatori ai unei frecvenţe ori ai unui canal radio, într-o anumită arie geografică şi în condiţii determinate;

16. asignarea unei frecvenţe sau a unui canal radio - autorizarea unei staţii de radiocomunicaţii în vederea utilizării unei frecvenţe sau a unui canal radio în condiţii determinate;

17. spectru de frecvenţe radio/spectru radio - porţiunea din spectrul electromagnetic care cuprinde undele radio ale căror frecvenţe sunt situate între 9 kHz şi 3.000 GHz;

18. frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală - frecvenţe radio destinate, conform TNABF, exclusiv utilizării în scopul furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

19. frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală - frecvenţe radio destinate, conform TNABF, exclusiv utilizării în interes guvernamental de către instituţiile competente din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

20. frecvenţe radio în partaj neguvernamental/ guvernamental - frecvenţe radio destinate, conform TNABF, utilizării în comun, partajate, atât de către utilizatori neguvernamentali, cât şi de către utilizatori guvernamentali;

21. radiocomunicaţii - comunicaţii electronice realizate prin intermediul spectrului de frecvenţe radio;

22. serviciu de radiocomunicaţii - serviciu de comunicaţii electronice realizat exclusiv prin intermediul frecvenţelor radio;

23. piaţă transnaţională - piaţă identificată de Comisia Europeană, care acoperă teritoriul Uniunii Europene sau o parte substanţială a acestuia, dar mai mult decât teritoriul unui stat membru;

24. facilităţi asociate - acele servicii asociate, infrastructuri fizice ori alte facilităţi sau elemente asociate unei reţele de comunicaţii electronice ori unui serviciu de comunicaţii electronice, care permit sau susţin furnizarea de servicii prin intermediul reţelei respective ori al serviciului respectiv sau au un astfel de potenţial; includ, printre altele, clădirile şi accesul în clădiri, cablajele din clădiri, antenele, turnurile şi alte construcţii- suport, canalizaţia, conductele, pilonii, gurile de vizitare şi cabinetele;

25. servicii asociate - acele servicii asociate unei reţele de comunicaţii electronice sau unui serviciu de comunicaţii electronice care permit ori susţin furnizarea serviciilor prin intermediul reţelei respective sau al serviciului respectiv ori au un astfel de potenţial şi care includ, printre altele, conversia numerelor sau sistemele cu o funcţie echivalentă, sistemele de acces condiţionat, ghidurile electronice de programe şi serviciile de localizare, identificare şi prezenţă;

26. sistem de acces condiţionat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de transmitere a serviciilor de programe de televiziune sau radiodifuziune se poate face în mod restricţionat, pe bază de abonament ori pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;

27. operator - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii electronice sau facilităţi asociate ori o persoană care este autorizată în acest sens;

28. acces - punerea la dispoziţia unui terţ de facilităţi sau servicii, în condiţii determinate, în mod exclusiv ori neexclusiv, care îi sunt necesare în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice, inclusiv atunci când sunt utilizate pentru transmisia serviciilor societăţii informaţionale sau a serviciilor de programe audiovizuale; accesul cuprinde, printre altele:

a) accesul la elemente ale reţelei şi la facilităţi asociate, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, inclusiv accesul la bucla locală şi la facilităţile şi serviciile necesare pentru a furniza servicii prin bucla locală;

b) accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte şi piloni;

c) accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistenţă operaţională;

d) accesul la sistemele de informaţii sau bazele de date pentru pregătirea comenzilor, punerea la dispoziţie, comenzi, întreţinere şi solicitări de reparaţii, precum şi facturare;

e) accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o funcţionalitate echivalentă;

f) accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming;

g) accesul la sistemele de acces restricţionat pentru serviciile de televiziune digitală;

h) accesul la serviciile de reţele virtuale;

29. interconectare - legătura fizică şi logică realizată între reţele publice de comunicaţii electronice pentru a permite comunicarea dintre utilizatorii reţelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de către părţile implicate sau de către alte părţi care au acces la reţeaua respectivă; interconectarea este o formă specifică de acces realizată de operatorii de reţele publice de comunicaţii;

30. serviciu de televiziune pe ecran lat - un serviciu de televiziune care constă, în totalitate sau parţial, în programe produse şi editate pentru a fi afişate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referinţă pentru serviciile de televiziune pe ecran lat;

31. buclă locală - circuitul fizic dintre punctul terminal al reţelei şi repartitorul principal sau elementul echivalent dintr-o reţea publică fixă;

32. subbuclă locală - porţiunea din bucla locală care conectează punctul terminal al reţelei de comunicaţii electronice cu un punct de concentrare sau cu un punct de acces intermediar determinat dintr-o reţea publică fixă de comunicaţii electronice;

33. acces total la bucla sau subbucla locală - utilizarea de către beneficiar a întregii capacităţi a buclei sau subbuclei locale, fără a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;

34. acces partajat la bucla sau subbucla locală - utilizarea de către beneficiar a unei părţi specificate din capacitatea buclei sau subbuclei locale, cum ar fi o parte a frecvenţei sau a unui echivalent, fără a fi perturbat serviciul oferit iniţial şi fără a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;

35. colocare - furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare instalării şi conectării, în scopul unei funcţionări corespunzătoare a echipamentului relevant aparţinând beneficiarului acestei forme de acces;
Jurisprudență (2)

36. serviciu de telefonie destinat publicului - serviciu pus la dispoziţia publicului care permite iniţierea şi primirea, în mod direct sau indirect, de apeluri naţionale ori naţionale şi internaţionale prin utilizarea unui număr sau unor numere din planul naţional ori internaţional de numerotaţie;

37. apel - conexiunea stabilită prin intermediul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, care permite comunicarea bidirecţională;

38. post telefonic public cu plată - postul telefonic pus la dispoziţia publicului, pentru utilizarea căruia plata se realizează în numerar, prin cărţi de credit sau debit, cartele preplătite, inclusiv cartele utilizabile pe bază de coduri de apelare;

39. număr geografic - numărul stabilit conform planului naţional de numerotaţie, în cuprinsul căruia una sau mai multe cifre au semnificaţie geografică utilizată pentru rutarea apelurilor către locaţia fizică la care se află punctul terminal al reţelei;

40. punct terminal al reţelei - punctul fizic la care unui abonat i se furnizează accesul la o reţea publică de comunicaţii electronice; în cazul reţelelor care utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de reţea, care poate fi asociată numărului ori numelui unui abonat;

41. număr nongeografic - numărul stabilit conform planului naţional de numerotaţie, care nu este număr geografic; constituie numere nongeografice, printre altele, numerele alocate serviciilor de comunicaţii electronice la puncte mobile, numerele cu acces gratuit şi numerele pentru servicii cu tarif special;

42. portabilitatea numerelor - posibilitatea unui abonat de a-şi păstra, la cerere, numărul asignat din planul naţional de numerotaţie atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicaţii electronice;

43. serviciu universal - setul minim de servicii stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, de o calitate determinată, care este disponibil tuturor utilizatorilor finali, indiferent de localizarea geografică şi la un tarif accesibil;

44. obligaţii privind serviciul universal - obligaţii specifice impuse unui furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care privesc furnizarea de reţele şi servicii într-o anumită arie geografică, inclusiv, acolo unde este cazul, aplicarea unor tarife comune prin stabilirea unei medii în aria geografică respectivă ori asigurarea unor opţiuni tarifare specifice pentru persoanele cu venituri scăzute sau cu nevoi sociale speciale;

45. furnizor de serviciu universal - furnizorul de reţele sau servicii de comunicaţii electronice căruia i s-au impus de către ANCOM obligaţii privind serviciul universal;

46. contract la distanţă - contractul de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice, încheiat cu utilizatorii finali, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestuia, unul sau mai multe mijloace de comunicaţie la distanţă;
Modificări (1)

47. mijloc de comunicaţie la distanţă - orice mijloc care poate fi utilizat pentru încheierea unui contract privind furnizarea unor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice şi care nu necesită prezenţa fizică simultană a celor două părţi;

48. abuz - orice practică implicând utilizarea unei reţele publice de comunicaţii electronice sau unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, care reprezintă o încălcare a legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice sau a altor prevederi legale ori care determină un disconfort semnificativ utilizatorilor finali;

49. codare - operaţie prin care semnalul iniţial este transformat la emisie astfel încât acesta să poată fi restabilit la recepţie numai dacă se cunoaşte algoritmul de codare;

50. decodare - operaţie prin care la recepţie este restabilit semnalul iniţial cunoscându-se algoritmul de codare;

51. introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un echipament destinat consumatorilor pentru recepţionarea semnalelor digitale de televiziune, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

52. echipament de televiziune digitală avansată - dispozitiv utilizat pentru conectarea la receptorul de televiziune sau integrat în receptorul de televiziune digitală, capabil să recepţioneze servicii de televiziune digitală interactivă;

53. interfaţă de programare a aplicaţiei - interfaţă software între aplicaţii, pusă la dispoziţie de radiodifuzori sau de furnizorii de servicii, şi resursele din echipamentele de televiziune digitală avansată pentru serviciile de difuzare sub formă digitală a programelor de televiziune şi radio (application program interface - API).

(2) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, la art. 2 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare, la art. 1 din Legea nr. 365/2002, republicată, şi la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificări (1)

se încarcă...