Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Număr celex: 32011L0007

În vigoare de la 23.02.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2011/7/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 16 februarie 2011
privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în
tranzacţiile comerciale (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1) Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale(3) urmează să facă obiectul mai multor modificări substanţiale. Din motive de claritate şi de coerenţă, ar trebui să se procedeze la reformarea dispoziţiilor respective.

(2) Majoritatea mărfurilor şi serviciilor sunt furnizate în cadrul pieţei interne de către operatori economici către alţi operatori economici şi către autorităţi publice pe baza unei plăţi reportate, prin care furnizorul, de comun acord cu clientul său, acordă acestuia din urmă un termen pentru achitarea facturii, care este fie menţionat în factura furnizorului, fie stabilit prin lege.

(3) În cadrul tranzacţiilor comerciale între operatori economici sau între operatori economici şi autorităţi publice, numeroase plăţi sunt efectuate mai târziu decât a fost stabilit în contract sau menţionat în condiţiile comerciale generale. Deşi mărfurile sunt livrate sau serviciile sunt prestate, numeroase facturi corespunzătoare acestora sunt achitate mult după scadenţă. Astfel de întârzieri în efectuarea plăţilor afectează lichidităţile întreprinderilor şi complică situaţia financiară a acestora. Acestea afectează, de asemenea, competitivitatea şi rentabilitatea întreprinderilor, odată ce creditorul trebuie să obţină finanţări externe din cauza efectuării cu întârziere a plăţilor. Riscul apariţiei acestor efecte negative creşte în mod considerabil în perioadele de încetinire a creşterii economice, când accesul la finanţare este mai dificil.

(4) Acţiunile judiciare legate de efectuarea cu întârziere a plăţilor sunt deja facilitate de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială(4), Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate(5), Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată(6) şi Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă(7). Cu toate acestea, se impune stabilirea unor măsuri complementare pentru a descuraja efectuarea cu întârziere a plăţilor în tranzacţiile comerciale.

(5) Întreprinderile ar trebui să poată efectua tranzacţii pe tot cuprinsul pieţei interne în condiţii care să garanteze că operaţiunile transfrontaliere nu prezintă riscuri mai mari decât vânzările interne. În cazul în care s-ar aplica norme substanţial diferite pentru operaţiunile interne şi transfrontaliere, ar putea avea loc denaturări ale concurenţei.

(6) În Comunicarea sa din 25 iunie 2008, intitulată "Gândiţi mai întâi la scară mică - Un «Small Business Act» pentru Europa", Comisia a subliniat faptul că ar trebui să fie facilitat accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) şi că ar trebui dezvoltat un mediu juridic şi de afaceri sănătos şi favorabil efectuării la timp a plăţilor. Ar trebui menţionat faptul că autorităţilor publice le revine o responsabilitate deosebită în acest sens. Criteriile de definire a IMM-urilor sunt prevăzute în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii(8).

(7) Una dintre acţiunile prioritare cuprinse în Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2008, intitulată "Planul european de redresare economică", o reprezintă reducerea sarcinilor administrative şi promovarea spiritului antreprenorial, în principiu prin garantarea, între altele, a achitării în termen de o lună a facturilor pentru furnituri şi servicii, inclusiv către IMM-uri, cu scopul de a reduce problemele de trezorerie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...