Back

Comisia Comunităţilor Europene

Număr celex: 32011D0013

În vigoare de la 02.02.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 12 ianuarie 2011
privind anumite tipuri de informaţii despre biocarburanţi şi biolichide,
care trebuie furnizate statelor membre de către operatorii economici
[notificată cu numărul C(2011) 36] (2011/13/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE(1), în special articolul 18 alineatul (3) al treilea paragraf,

având în vedere Directiva 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului(2), în special articolul 7c alineatul (3) al treilea paragraf,

după consultarea Comitetului consultativ instituit prin articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE,

întrucât:

(1) Statele membre trebuie să se asigure că primesc de la operatorii economici rapoarte privind îndeplinirea criteriilor de durabilitate pentru biolichide, stabilite de Directiva 2009/28/CE, şi a criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi, stabilite de directiva menţionată şi de Directiva 98/70/CE, şi, de asemenea, informaţii privind anumite aspecte suplimentare de mediu şi sociale.

(2) În ceea ce priveşte aceste aspecte suplimentare de mediu şi sociale, Comisia trebuie să întocmească lista cu informaţiile adecvate şi relevante care trebuie raportate.

(3) Există sau sunt în curs de elaborare mai multe sisteme voluntare care stabilesc norme privind producţia de produse din biomasă. Aceste norme prevăd cerinţe care includ, parţial sau total, atât criteriile de durabilitate, cât şi aspecte suplimentare de mediu şi sociale precum cele care trebuie cuprinse în lista întocmită de Comisie. Comisia poate recunoaşte aceste sisteme voluntare ca fiind surse fiabile şi acceptabile de date pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor. În plus, Comisia poate recunoaşte că aceste sisteme conţin date exacte cu privire la aspectele suplimentare de mediu şi sociale.

(4) Calculul emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul biocarburanţilor şi al biolichidelor, inclus în sistemul de durabilitate, permite utilizarea unui bonus dacă pentru obţinerea biomasei se utilizează terenuri degradate reabilitate.

(5) Calculul emisiilor de gaze cu efect de seră inclus în sistemul de durabilitate cuprinde un factor care reflectă reducerea emisiilor ca urmare a acumulării carbonului în sol printr-o gestionare agricolă îmbunătăţită.

(6) Ţinând seama de faptul că furnizarea informaţiilor privind aspectele de mediu şi sociale nu trebuie să reprezinte o sarcină administrativă excesiv de grea pentru operatorii economici, este necesar să se prevadă transmiterea acestor informaţii sub forma unei declaraţii în care să se precizeze dacă loturile de biocarburanţi sau biolichide în cauză au fost certificate sau acceptate ca îndeplinind cerinţele unui sistem voluntar recunoscut care include astfel de aspecte; dacă se utilizează bonusul menţionat la considerentul 4; şi dacă se utilizează factorul de acumulare a carbonului menţionat la considerentul 5.

(7) Atât bonusul menţionat la considerentul 4, cât şi factorul de acumulare a stocului de carbon menţionat la considerentul 5 privesc culturile. Din acest motiv, nu este necesară furnizarea acestor informaţii în cazul biocarburanţilor şi biolichidelor obţinute din deşeuri sau reziduuri,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...