Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 19/2011 privind cerinţele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuţa producător regulamentară şi la numărul de identificare al vehiculului şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R0019

În vigoare de la 01.02.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate, în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 este un regulament individual în sensul omologării de tip prevăzută de Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru).

(2) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 abrogă Directiva 76/114/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1975 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la plăcuţele şi inscripţionările regulamentare ale autovehiculelor şi ale remorcilor, precum şi la amplasamentul şi modul de aplicare a acestora. Cerinţele stabilite în directiva respectivă ar trebui preluate în prezentul regulament şi, acolo unde este necesar, modificate în vederea adaptării acestora la evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice.

(3) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabileşte dispoziţii fundamentale privind cerinţele pentru omologarea de tip a vehiculelor cu privire la metodele de identificare a vehiculelor. Din aceste motive, este necesar, de asemenea, să fie stabilite proceduri, încercări şi cerinţe specifice pentru acest tip de omologări.

(4) În absenţa unei legislaţii armonizate privind masele totale maxime admisibile sau masele maxime admisibile pe axe sau grupuri de axe ale vehiculelor grele, Directiva 97/27/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 1997 privind masele şi dimensiunile anumitor categorii de autovehicule şi ale remorcilor acestora şi de modificare a Directivei 70/156/CEE prevede determinarea maselor maxime admisibile de înmatriculare/de exploatare care urmează a fi determinate în scopul înmatriculării, punerii în exploatare sau a utilizării vehiculelor grele pe teritoriul unui stat membru. Prin urmare, este oportună includerea maselor maxime admisibile de înmatriculare/de exploatare în modelul pentru plăcuţa producător regulamentară. Din motive de siguranţă rutieră, este de asemenea oportună includerea masei maxime admisibile pe grupurile de axe.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic - autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică vehiculelor complete şi incomplete din categoriile M, N şi O.

Articolul 2 Definiţii

În sensul prezentului regulament:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...