Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 11/2010 privind transmiterea datelor confidenţiale în temeiul cadrului comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor (BCE/2010/33) Număr celex: 32011D0011

În vigoare de la 22.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului, în special articolul 12,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 192/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor cu privire la schimbul de date confidenţiale între Comisie (Eurostat) şi statele membre,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1097/2010 al Comisiei din 26 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor, în ceea ce priveşte schimbul de date confidenţiale între Comisie (Eurostat) şi băncile centrale,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 8a alineatele (2), (3) şi (5) şi articolul 8b,

având în vedere contribuţia adusă de Consiliul general, în conformitate cu articolul 46.2 prima liniuţă din Statutul SEBC,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 177/2008 stabileşte un nou cadru comun pentru registrele de întreprindere în ceea ce priveşte datele grupurilor de întreprinderi multinaţionale utilizate exclusiv în scopuri statistice, în vederea asigurării evoluţiei registrelor întreprinderilor într-un cadru armonizat.

(2) Un schimb de date confidenţiale între Comisie şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") şi între Comisie şi Banca Centrală Europeană (BCE) ar trebui să contribuie la asigurarea calităţii informaţiilor privind grupurile de întreprinderi multinaţionale din Uniune.

(3) În vederea stabilirii formatului, măsurilor şi procedurilor de securitate şi de asigurare a confidenţialităţii aplicabile datelor transmise de la Comisie către BCN şi BCE, Comisia a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1097/2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008.

(4) Întrucât Sistemul European al Băncilor Centrale şi Sistemul statistic european (SSE) au structuri de guvernanţă separate, este necesar să se definească formatul, măsurile de securitate şi de asigurare a confidenţialităţii, precum şi procedurile aplicabile în cazul datelor pe care BCE şi BCN le primesc de la Comisie şi al datelor transmise de BCN institutelor naţionale de statistică şi altor autorităţi naţionale care participă la SSE, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare şi a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităţilor Europene.

(5) Dispoziţiile prezentei decizii pot fi extinse pentru a fi aplicabile şi băncilor centrale ale statelor membre a căror monedă nu este euro în baza unui acord între aceste bănci centrale şi BCE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...