Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 707/2010 privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre Număr celex: 32010D0707

În vigoare de la 24.11.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 21 octombrie 2010
privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă
ale statelor membre (2010/707/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 148 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(3),

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă(4),

întrucât:

(1) Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede la articolul 145 că statele membre şi Uniunea iau măsuri pentru elaborarea unei strategii coordonate pentru ocuparea forţei de muncă şi în special pentru promovarea unei forţe de muncă calificate, formate şi adaptabile, precum şi a unor pieţe ale muncii capabile să reacţioneze rapid la evoluţia economiei, în vederea realizării obiectivelor enunţate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Statele membre, având în vedere practicile naţionale privind responsabilităţile partenerilor sociali, consideră promovarea ocupării forţei de muncă drept o chestiune de interes comun şi îşi coordonează, în cadrul Consiliului, acţiunile întreprinse în acest sens, în conformitate cu prevederile articolului 148 din TFUE.

(2) TFUE prevede, la articolul 3 alineatul (3), că Uniunea tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă, combate excluziunea socială şi discriminările şi promovează justiţia şi protecţia sociale şi prevede asigurarea de către iniţiativele Uniunii a coordonării politicilor sociale ale statelor membre. Articolul 8 din TFUE prevede că, în toate acţiunile sale, Uniunea urmăreşte să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei. Articolul 9 din TFUE prevede că, în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine seama de cerinţele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, garantarea unei protecţii sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum şi un nivel ridicat de educaţie şi formare.

(3) TFUE prevede adoptarea de către Consiliu a unor orientări privind ocuparea forţei de muncă şi orientări generale de politică economică pentru a orienta politicile statelor membre.

(4) Strategia de la Lisabona lansată în 2000 s-a bazat pe recunoaşterea nevoii UE de a-şi spori ocuparea forţei de muncă, productivitatea şi competitivitatea, consolidând totodată coeziunea socială, în condiţiile concurenţei globale, ale transformărilor tehnologice, ale provocărilor legate de mediu şi ale unei populaţii în curs de îmbătrânire. Strategia de la Lisabona a fost relansată în 2005, după o revizuire intermediară care a condus la punerea unui accent mai puternic pe creştere economică şi pe locuri de muncă mai multe şi mai bune.

(5) Strategia de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă a contribuit la obţinerea unui consens cu privire la direcţia generală a politicii economice şi a politicii privind ocuparea forţei de muncă ale UE. În conformitate cu această strategie, Consiliul a adoptat orientări generale de politică economică şi orientări privind ocuparea forţei de muncă prin Decizia 2005/600/CE(5), care a fost revizuită prin Decizia 2008/618/CE(6). Cele 24 de orientări au constituit baza programelor naţionale de reformă, descriind principalele priorităţi în materie de reformă macroeconomică, microeconomică şi a pieţei muncii pentru Uniune în ansamblu. Cu toate acestea, experienţa arată că orientările nu au stabilit priorităţi suficient de clare şi că legăturile dintre acestea ar fi putut fi mai puternice. Aceasta a limitat impactul lor asupra elaborării politicilor la nivel naţional.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...