Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 63/2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010L0063

În vigoare de la 20.10.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2010/63/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 22 septembrie 2010
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1) La 24 noiembrie 1986, Consiliul a adoptat Directiva 86/609/CEE(3) pentru a elimina discrepanţele dintre actele cu putere de lege şi actele administrative ale statelor membre privind protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice. De la adoptarea respectivei directive, discrepanţele dintre statele membre s-au accentuat. Anumite state membre au adoptat măsuri naţionale de punere în aplicare care garantează un nivel ridicat de protecţie a animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, în vreme ce altele aplică doar cerinţele minime stabilite prin Directiva 86/609/CEE. Aceste diferenţe pot ajunge să reprezinte bariere în calea comerţului cu produse şi substanţe, dezvoltarea acestuia implicând şi proceduri pe animale. În consecinţă, prezenta directivă ar trebui să prevadă norme mai detaliate, pentru a reduce aceste diferenţe prin apropierea normelor aplicabile în acest domeniu şi pentru a asigura funcţionarea adecvată a pieţei interne.

(2) Bunăstarea animalelor constituie o valoare a Uniunii, consacrată în articolul 13 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

(3) La 23 martie 1998, Consiliul a adoptat Decizia 1999/575/CE privind încheierea de către Comunitate a Convenţiei europene privind protecţia animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice(4). Devenind parte la respectiva convenţie, Comunitatea a recunoscut importanţa protecţiei şi bunăstării animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice la nivel internaţional.

(4) În Rezoluţia sa din 5 decembrie 2002 privind Directiva 86/609/CEE, Parlamentul European a invitat Comisia să prezinte o propunere de revizuire a respectivei directive, cu măsuri mai prescriptive şi mai transparente în domeniul procedurilor pe animale.

(5) La 15 iunie 2006, cea de a patra consultare multilaterală a părţilor la Convenţia Europeană pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale şi alte scopuri ştiinţifice a adoptat Apendicele A revizuit la respectiva convenţie, care stabileşte îndrumările privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor experimentale. Recomandarea 2007/526/CE a Comisiei din 18 iunie 2007 privind orientările pentru adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice(5) include aceste orientări.

(6) Noi informaţii ştiinţifice sunt disponibile cu privire la factorii care influenţează bunăstarea animalelor, precum şi capacitatea animalelor de a simţi şi de a-şi manifesta durerea sau stresul şi de a prezenta vătămări de durată. Prin urmare, este necesar să se amelioreze bunăstarea animalelor utilizate în proceduri ştiinţifice prin creşterea standardelor minime de protecţie a acestora în acord cu cele mai recente progrese ştiinţifice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...