Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) Număr celex: 32010R0904

În vigoare de la 12.10.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 904/2010 AL CONSILIULUI
din 7 octombrie 2010
privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în
domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată(3) a fost modificat substanţial de mai multe ori. Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea regulamentului menţionat.

(2) Instrumentele pentru combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (denumită în continuare "TVA") din cadrul Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 ar trebui îmbunătăţite şi completate ca urmare a Concluziilor Consiliului din 7 octombrie 2008; Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European privind o strategie coordonată de îmbunătăţire a luptei împotriva fraudei în domeniul TVA în Uniunea Europeană; şi Raportul Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul TVA (denumit în continuare "raportul Comisiei"). Sunt de asemenea necesare clarificări de natură editorială sau practică la dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1798/2003.

(3) Frauda fiscală şi evaziunea fiscală care se extind dincolo de frontierele statelor membre conduc la pierderi bugetare şi la încălcări ale principiului impozitării corecte. Acestea pot provoca, de asemenea, denaturări ale circulaţiei capitalurilor şi ale condiţiilor concurenţei. În acest fel, ele afectează funcţionarea pieţei interne.

(4) Combaterea evaziunii în domeniul TVA necesită o cooperare strânsă între autorităţile competente din fiecare stat membru, responsabile pentru aplicarea dispoziţiilor din acest domeniu.

(5) Măsurile de armonizare fiscală luate în vederea realizării pieţei interne trebuie să includă instituirea unui sistem comun de cooperare între statele membre, în special în ceea ce priveşte schimbul de informaţii, prin care autorităţile competente ale statelor membre urmează să se sprijine reciproc şi să coopereze cu Comisia pentru a asigura aplicarea corectă a TVA la livrările de bunuri şi prestările de servicii, achiziţia intracomunitară de bunuri şi importul de bunuri.

(6) Cooperarea administrativă nu ar trebui să determine un transfer nejustificat al sarcinilor administrative între statele membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...