Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 477/2010 referitoare la criteriile şi la standardele metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine [notificată cu numărul C(2010) 5956] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0477

În vigoare de la 02.09.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 1 septembrie 2010
referitoare la criteriile şi la standardele metodologice privind
starea ecologică bună a apelor marine [notificată cu numărul C(2010)
5956] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2010/477/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru "Strategia pentru mediul marin") (1), în special articolul 9 alineatul (3),

întrucât:

(1) Criteriile pentru realizarea stării ecologice bune constituie un punct de plecare pentru dezvoltarea unor abordări coerente în stadiile pregătitoare ale strategiilor marine, inclusiv determinarea caracteristicilor unei stări ecologice bune şi stabilirea unui set cuprinzător de obiective de mediu, care urmează să fie elaborate în mod coerent şi coordonat în cadrul cerinţei de cooperare regională.

(2) Comisia a consultat toate părţile interesate, inclusiv convenţiile marine regionale, în special cu privire la evaluarea ştiinţifică şi tehnică realizată de grupurile de lucru organizate de Centrul Comun de Cercetare şi de Consiliul Internaţional pentru Explorarea Mărilor în vederea susţinerii elaborării de criterii şi standarde metodologice.

(3) Una dintre principalele constatări ale acestei activităţi ştiinţifice şi tehnice este necesitatea imperioasă de a dezvolta cunoaşterea ştiinţifică pentru evaluarea stării ecologice bune într-o manieră globală şi coerentă, în vederea sprijinirii managementului bazat pe abordarea ecosistemică. O îmbunătăţire a cunoştinţelor ştiinţifice trebuie realizată, în special prin intermediul comunicării intitulate "O strategie europeană de cercetare marină şi maritimă. Un cadru coerent al Spaţiului European de Cercetare în sprijinul utilizării sustenabile a oceanelor şi mărilor" (2), în cadrul comunicării "Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" (3) şi în concordanţă cu alte acte legislative şi politici ale Uniunii. De asemenea, este oportun să se integreze ulterior în cadrul procesului viitoarea experienţă la nivel naţional şi regional în privinţa implementării stadiilor pregătitoare ale strategiilor marine enumerate la articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/56/CE.

(4) Prin urmare, este oportună revizuirea de către Comisie a prezentei decizii în contextul articolului 25 alineatul (3) din Directiva 2008/56/CE. Pe lângă revizuirea criteriilor, este necesară dezvoltarea în continuare a standardelor metodologice, în strânsă coordonare cu stabilirea programelor de monitorizare. Această revizuire trebuie realizată cât mai curând posibil după finalizarea evaluării impuse de articolul 12 din Directiva 2008/56/CE, în timp util pentru a sprijini actualizarea cu succes a strategiilor marine al căror termen limită este 2018, în temeiul articolului 17 din directiva menţionată, contribuind astfel la managementul adaptiv. Aceasta este în concordanţă cu faptul că ar putea fi necesar ca determinarea stării ecologice bune să fie adaptată în timp, ţinând seama de dinamismul ecosistemelor marine, de variabilitatea lor naturală şi de faptul că presiunile şi impacturile asupra acestora ar putea varia în funcţie de evoluţia diferitelor tipare de activitate umană şi în funcţie de efectele schimbărilor climatice.

(5) Criteriile privind starea ecologică bună se bazează pe obligaţiile şi pe evoluţiile existente în contextul legislaţiei aplicabile a Uniunii, inclusiv Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(4), care se aplică apelor costiere, precum şi Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică(5), Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice(6) şi o serie de instrumente create în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, ţinând seama, de asemenea, acolo unde este cazul, de informaţiile şi cunoştinţele acumulate şi de abordările elaborate în cadrul convenţiilor regionale. Datorită faptului că prezenta decizie contribuie la dezvoltarea în continuare a conceptului de stare ecologică bună a apelor marine, ea sprijină, în ceea ce priveşte ecosistemele marine, procesul de revizuire a strategiei Uniunii Europene privind biodiversitatea dincolo de orizontul 2010, precum şi planul de acţiune privind biodiversitatea.

(6) Directiva 2008/56/CE, care reprezintă pilonul de mediu al politicii maritime integrate, necesită aplicarea abordării ecosistemice pentru managementul activităţilor umane, la nivelul tuturor sectoarelor care au impact asupra mediului marin. Cartea verde privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului(7) stabileşte că reforma respectivă trebuie să ofere instrumentele adecvate pentru sprijinirea acestei abordări ecosistemice.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 25 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...