Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 451/2010 privind accesul la şi utilizarea anumitor date din TARGET2 (BCE/2010/9) Număr celex: 32010D0451

În vigoare de la 12.08.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 29 iulie 2010
privind accesul la şi utilizarea anumitor date din TARGET2
(BCE/2010/9) (2010/451/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima şi a patra liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima şi a patra liniuţă şi articolul 22,

întrucât:

(1) Prin Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007 privind Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)(1) a fost înfiinţat TARGET2.

(2) Acesta funcţionează pe baza unei platforme tehnice unice denumite platformă comună unică (SSP), operată de Deutsche Bundesbank, Banque de France şi Banca d'Italia (denumite în continuare "băncile centrale furnizoare ale SSP"). TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme cu decontare pe bază brută în timp real; fiecare dintre acestea constituie o componentă a TARGET2 şi este operat de o bancă centrală a Eurosistemului. Prin Orientarea BCE/2007/2 regulile privind componentele TARGET2 au fost armonizate în cea mai mare măsură posibilă.

(3) Eurosistemul monitorizează TARGET2, iar BCE asigură conducerea acestuia.

(4) Prin articolul 38 alineatul (1) din anexa II la Orientarea BCE/2007/2 - Condiţiile armonizate de participare la TARGET2 (denumite în continuare "Condiţiile armonizate") fiecare bancă centrală este obligată să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor sensibile sau secrete referitoare la plăţi şi care privesc participanţii care au conturi TARGET2 deschise la banca centrală respectivă, cu excepţia cazului în care participantul şi-a dat consimţământul în scris pentru divulgarea lor sau divulgarea acestor informaţii este permisă ori cerută de legislaţia naţională.

(5) Cu toate acestea, la articolul 38 alineatul (2) din Condiţiile armonizate este prevăzut că participanţii îşi dau acordul, cu condiţia ca o astfel de divulgare să nu contravină prevederilor legale aplicabile, pentru ca fiecare bancă centrală să poată divulga informaţii referitoare la plăţi care privesc participantul respectiv şi care au fost obţinute pe parcursul operării respectivei componente a TARGET2 către: (i) alte bănci centrale sau terţi implicaţi în operarea TARGET2, în măsura în care este necesar pentru funcţionarea eficientă a TARGET2, sau (ii) autorităţi de supraveghere şi monitorizare din statele membre şi din Uniune, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor lor publice.

(6) Numai în cazul în care utilizarea datelor agregate din TARGET2 privind plăţile nu este suficientă pentru ca băncile centrale să asigure funcţionarea efectivă a TARGET2, este necesar ca toate băncile centrale să aibă acces la datele privind tranzacţii individuale extrase din SSP şi care privesc participanţii din toate componentele TARGET2, inclusiv participanţii indirecţi şi titularii de BIC adresabili. Accesul tuturor băncilor centrale la astfel de date privind tranzacţii individuale devine necesar şi pentru îndeplinirea atribuţiilor publice de monitorizare a TARGET2 alocate Eurosistemului, în cazul în care utilizarea datelor agregate din TARGET2 privind plăţile nu sunt suficiente.

(7) Acest acces al băncilor centrale la datele privind tranzacţii individuale ale tuturor participanţilor la TARGET2 ar trebui limitat la ceea ce este necesar pentru a le permite acestor bănci, în temeiul atribuţiilor lor de operare şi de monitorizare a TARGET2, să efectueze analize cantitative ale fluxurilor de tranzacţionare dintre participanţii la TARGET2 sau simulări numerice ale procesului de decontare din TARGET2. De asemenea, acest acces al băncilor centrale ar trebui să excludă toate informaţiile referitoare la clienţii participanţilor, cu excepţia cazului în care aceşti clienţi sunt participanţi indirecţi sau titulari de BIC adresabili.

(8) Atunci când sunt efectuate de băncile centrale în calitate de operatori ai TARGET2, aceste analize cantitative şi simulări numerice ar trebui să servească în special la asigurarea eficienţei structurii TARGET2, la monitorizarea efectelor mecanismului de comisionare şi la efectuarea de analize de tip costuri-beneficii ale serviciilor şi elementelor suplimentare. Atunci când sunt efectuate de băncile centrale în temeiul atribuţiilor lor de monitorizare a TARGET2, acestea ar trebui să servească în special la analizarea întreruperilor în funcţionare din TARGET2, la analizarea schimbărilor din modelele de plată şi în ceea ce priveşte sincronizarea acestora, la cuantificarea nivelului lichidităţilor şi a rezultatelor decontărilor cu lichiditate redusă, la efectuarea de analize structurale şi statistice ale fluxurilor de tranzacţionare şi la oferirea de date suplimentare pentru evaluările regulate şi ad-hoc ale monitorizării în funcţie de standardele aplicabile.

(9) Păstrarea confidenţialităţii datelor privind tranzacţii individuale este extrem de importantă. În acest sens, accesul la şi utilizarea datelor privind tranzacţii individuale ar trebui limitate la un grup restrâns de membri desemnaţi din cadrul personalului băncilor centrale. Pe lângă normele privind conduita profesională şi confidenţialitatea aplicabile membrilor personalului băncilor centrale, Comitetul pentru sistemele de plăţi şi decontare (PSSC) al Sistemului European al Băncilor Centrale ar trebui să adopte norme specifice pentru accesul la şi utilizarea datelor la nivel de tranzacţie. Băncile centrale ar trebui să asigure respectarea acestor norme de către membrii desemnaţi ai personalului lor, iar PSSC ar trebui să monitorizeze această respectare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...