Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 427/2010 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului European de Acţiune Externă Număr celex: 32010D0427

În vigoare de la 03.08.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 26 iulie 2010
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului European
de Acţiune Externă (2010/427/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 27 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ("Înaltul Reprezentant"),

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Obiectivul prezentei decizii este de a stabili organizarea şi funcţionarea Serviciului European de Acţiune Externă ("SEAE"), un organism autonom din punct de vedere funcţional al Uniunii aflat sub autoritatea Înaltului Reprezentant, instituit prin articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană ("TUE"), astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona. Prezenta decizie şi mai ales trimiterea la sintagma "Înalt Reprezentant" vor fi interpretate în conformitate cu diferitele atribuţii ale sale în temeiul articolului 18 din TUE.

(2) În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) al doilea paragraf din TUE, Uniunea asigură coerenţa între diferitele domenii ale acţiunii sale externe, precum şi între acestea şi celelalte politici ale sale. Consiliul şi Comisia, asistate de Înaltul Reprezentant, asigură această coerenţă şi cooperează în acest scop.

(3) SEAE îl va sprijini pe Înaltul Reprezentant, care este şi vicepreşedinte al Comisiei şi preşedinte al Consiliului Afaceri Externe, în exercitarea mandatului său de conducere a politicii externe şi de securitate comune ("PESC") a Uniunii şi de asigurare a coerenţei acţiunii externe a Uniunii, astfel cum se menţionează mai ales în articolele 18 şi 27 din TUE. SEAE îl va sprijini pe Înaltul Reprezentant în calitatea sa de preşedinte al Consiliului Afaceri Externe, fără a aduce atingere sarcinilor obişnuite ale Secretariatului General al Consiliului. SEAE îl va sprijini de asemenea pe Înaltul Reprezentant în calitatea sa de vicepreşedinte al Comisiei în ceea ce priveşte responsabilităţile sale în cadrul Comisiei pentru responsabilităţile care revin acesteia în domeniul relaţiilor externe şi în coordonarea celorlalte aspecte ale acţiunii externe a Uniunii, fără a aduce atingere sarcinilor obişnuite ale serviciilor Comisiei.

(4) În cadrul contribuţiei sale la programele Uniunii de cooperare externă, SEAE ar trebui să se asigure în măsura posibilului că programele îndeplinesc obiectivele acţiunii externe astfel cum sunt formulate la articolul 21 din TUE, în special la alineatul (2) litera (d) din acesta, şi că respectă obiectivele politicii de dezvoltare a Uniunii în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ("TFUE"). În acest context, SEAE ar trebui de asemenea să promoveze îndeplinirea obiectivelor Consensului european privind dezvoltarea(1) şi ale Consensului european privind ajutorul umanitar(2).

(5) Din Tratatul de la Lisabona rezultă că, în scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor acestuia, SEAE trebuie să devină operaţional cât de curând posibil după intrarea în vigoare a respectivului tratat.

(6) Parlamentul European îşi va îndeplini pe deplin rolul în acţiunea externă a Uniunii, inclusiv funcţiile sale de control politic astfel cum sunt prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din TUE, precum şi în domeniul legislativ şi bugetar, astfel cum se prevede în tratate. De asemenea, în conformitate cu articolul 36 din TUE, Înaltul Reprezentant va consulta periodic Parlamentul European cu privire la aspectele principale şi la opţiunile fundamentale din domeniul PESC şi se va asigura că punctele de vedere ale Parlamentului European sunt luate în considerare în mod corespunzător. SEAE îl va sprijini pe Înaltul Reprezentant în această privinţă. Ar trebui stabilite modalităţi specifice în ceea ce priveşte accesul membrilor Parlamentului European la documentele şi informaţiile clasificate din domeniul PESC. Până la stabilirea unor astfel de modalităţi, se vor aplica dispoziţiile existente în temeiul Acordului interinstituţional din 20 noiembrie 2002 între Parlamentul European şi Consiliu privind accesul Parlamentului European la informaţiile sensibile ale Consiliului în domeniul politicii de securitate şi de apărare(3).

(7) Înaltul Reprezentat sau reprezentantul său ar trebui să exercite responsabilităţile prevăzute în actele de înfiinţare respective ale Agenţiei Europene de Apărare(4), ale Centrului Satelitar al Uniunii Europene(5), ale Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene(6) şi ale Colegiului European de Securitate şi Apărare(7). SEAE ar trebui să acorde acestor entităţi întregul sprijin care este acordat în prezent de Secretariatul General al Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...