Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 41/2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului Număr celex: 32010L0041

În vigoare de la 15.07.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2010/41/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 7 iulie 2010
privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între
bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă
şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 157 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1) Directiva 86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară activităţi independente, inclusiv agricole, precum şi protecţia maternităţii(3) asigură aplicarea în statele membre a principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă sau care contribuie la exercitarea unei astfel de activităţi. În ceea ce priveşte lucrătorii independenţi şi soţiile/soţii lucrătorilor independenţi, Directiva 86/613/CEE nu a fost foarte eficientă şi domeniul de aplicare al acesteia ar trebui revizuit, deoarece discriminarea bazată pe sex şi hărţuirea se produc şi în zone din afara muncii salariate. În interesul clarităţii, Directiva 86/613/CEE ar trebui înlocuită prin prezenta directivă.

(2) În Comunicarea sa din 1 martie 2006 intitulată "Foaia de parcurs pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi", Comisia a anunţat că, pentru a îmbunătăţi guvernarea egalităţii de gen, va revizui legislaţia existentă a Uniunii privind egalitatea de gen neinclusă în exerciţiul de reformare din 2005, în scopul actualizării, modernizării şi reformării, după cum va fi necesar. Directiva 86/613/CEE nu a fost inclusă în exerciţiul de reformare.

(3) În concluziile sale din 5 şi 6 decembrie 2007 privind "Rolul echilibrat al femeilor şi al bărbaţilor în contextul ocupării forţei de muncă, al creşterii economice şi al coeziunii sociale", Consiliul a invitat Comisia să analizeze necesitatea de a revizui, dacă este cazul, Directiva 86/613/CEE, pentru a asigura drepturile legate de maternitate şi de paternitate ale lucrătorilor independenţi şi ale soţiilor/soţilor care îi ajută.

(4) Parlamentul European a solicitat în mod constant Comisiei să revizuiască Directiva 86/613/CEE, în special pentru a consolida protecţia maternităţii în cazul lucrătoarelor independente şi pentru a îmbunătăţi situaţia soţiilor/soţilor lucrătorilor independenţi.

(5) Parlamentul European şi-a făcut deja cunoscută poziţia cu privire la aceste chestiuni în Rezoluţia sa din 21 februarie 1997 privind situaţia soţiilor/soţilor colaboratoare/colaboratori ale/ai lucrătorilor independenţi(4).

(6) În Comunicarea sa din 2 iulie 2008 intitulată "Agenda socială reînnoită: oportunităţi, acces şi solidaritate în Europa secolului XXI", Comisia a afirmat necesitatea de a lua măsuri privind diferenţele de gen în domeniul antreprenorial şi de a îmbunătăţi concilierea vieţii private cu viaţa profesională.

(7) Există deja o serie de instrumente juridice pentru punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament cu privire la activităţile independente, în special Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale(5) şi Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă(6). Prin urmare, prezenta directivă nu se aplică domeniilor reglementate deja de alte directive.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...