Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19.10.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Pentru încasarea obligaţiilor restante reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă înregistrează majorări de întârziere neachitate beneficiază de amânarea la plată a acestora până la data de 15 decembrie 2000 inclusiv.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

În categoria majorărilor de întârziere prevăzute la art. 1 sunt cuprinse:

a) majorările de întârziere datorate şi neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă inclusiv, aferente impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului de stat neachitate în termen conform prevederilor legale în vigoare;

b) majorările de întârziere stabilite prin acte de control încheiate de organele competente, efectuate ulterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 15 decembrie 2000 inclusiv, aferente impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului de stat datorate până la data intrării în vigoare a acesteia;

c) majorările de întârziere stabilite prin acte de constatare care au fost contestate, potrivit legii, şi se află în curs de soluţionare la organele competente.

Art. 3. -

(1) Majorările de întârziere prevăzute la art. 1 sunt cele stabilite prin acte de constatare ale organelor competente, precum şi cele calculate de persoanele juridice pe propria răspundere.

(2) Majorările de întârziere menţionate la alin. (1) se reflectă în contabilitatea debitorilor persoane juridice, într-un cont de ordine şi evidenţă în afara bilanţului.
Puneri în aplicare (1)

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

(1) Majorările de întârziere prevăzute la art. 1 se scutesc la plată dacă debitele restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care le-au generat, reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, se vor achita până la data de 31 octombrie 2000.
Jurisprudență (1)

(2) Se scutesc la plată şi majorările de întârziere datorate şi neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului de stat achitate până la aceeaşi dată.
Jurisprudență (1)

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

În cazul în care debitele reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor achita până la data de:

a) 30 noiembrie 2000, majorările de întârziere prevăzute la art. 1 se reduc cu 60%;

b) 15 decembrie 2000, majorările de întârziere prevăzute la art. 1 se reduc cu 45%.

Art. 6. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Pentru a beneficia de prevederile art. 4 alin. (1) sau (2) ori ale art. 5, după caz, debitorii persoane juridice sunt obligaţi să îşi achite integral obligaţiile provenind din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, cu termene de plată scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 29 decembrie 2000 inclusiv.

Art. 7. -

Înlesnirile prevăzute la art. 4 sau 5, după caz, se aplică şi pentru majorările de întârziere aferente debitelor restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv cele datorate începând cu această dată şi până la data plăţii debitelor care le generează inclusiv.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

Prevederile art. 4 sau 5, după caz, nu se aplică diferenţelor de majorări de întârziere rămase de plată în sarcina persoanelor juridice care au beneficiat de prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor faţă de bugetul de stat.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

Dacă persoana juridică are mai multe obligaţii restante la bugetul de stat şi face plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxă sau alt venit al bugetului de stat, prevederile art. 4 sau 5, după caz, se vor aplica corespunzător numai pentru majorările de întârziere care au fost generate de acel venit bugetar.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Dacă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă agenţii economici care au în derulare eşalonări la plata obligaţiilor la bugetul de stat achită, până la unul dintre termenele: 31 octombrie, 30 noiembrie sau 15 decembrie, după caz, 30% din debitele rămase de plată din eşalonare la data respectivă, împreună cu majorările aferente datorate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de reducerea cu 30% din suma rămasă de plată reprezentând majorări de întârziere eşalonate la plată conform aceleiaşi înlesniri aprobate.

(2) În lunile anterioare celei în care achită procentul de 30% din debitele eşalonate agenţii economici trebuie să respecte plata ratelor în conformitate cu eşalonările aprobate.

(3) Începând cu luna imediat următoare achitării procentului de 30% numărul de rate pe care agenţii economici le mai au de plată din eşalonarea aprobată se reduce astfel încât lunar agenţii economici vor achita câte două rate consecutive din cele rămase de plată împreună cu majorările aferente datorate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996.

(4) La fiecare plată efectuată conform prevederilor alin. (3) majorările de întârziere se reduc cu un procent egal cu ponderea pe care o reprezintă suma debitelor achitate în total debite pe care agenţii economici le mai aveau la data plăţii de achitat din eşalonarea respectivă.

(5) Majorările de întârziere amânate la plată până la o dată ulterioară datei de 15 decembrie 2000 se reduc cu 30% dacă debitele amânate la plată până la aceeaşi dată se achită până la data de 15 decembrie 2000 în proporţie de 30 % împreună cu majorările aferente datorate până la data de 15 decembrie 2000 conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996.

(6) Diferenţa de 70% rămasă din majorările de întârziere amânate la plată se scuteşte la plată dacă diferenţa de 70% rămasă din debitele amânate la plată împreună cu majorările aferente datorate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 se achită până la o dată ce reprezintă jumătate din perioada rămasă din amânare începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(7) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) şi (4) sau (5) şi (6), după caz, debitorii persoane juridice sunt obligaţi să îşi achite integral obligaţiile provenind din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, cu termene de plată scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la ultima zi a ultimei luni de plată a debitului restant.

(8) Agenţii economici care apreciază că nu se pot încadra în prevederile alin. (1)-(7) vor respecta înlesnirile la plată astfel cum au fost aprobate.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

Debitorii beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 4 sau 5, după caz, şi în situaţia în care achită, în termen de 15 zile de la data încheierii sau a comunicării documentelor de verificare sau constatare, diferenţele de impozite şi taxe şi majorările de întârziere aferente acestora, constatate ulterior de organele competente pentru perioada de până la 15 decembrie 2000.

Art. 12. -

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică majorărilor de întârziere stabilite în actul de constatare, în cazul faptelor ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală, dacă instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive în legătură cu aceste fapte, comise anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de data la care a fost pronunţată hotărârea definitivă.

(2) În cazul hotărârilor penale de condamnare, pronunţate de instanţele judecătoreşti, pentru infracţiuni de evaziune fiscală, rămase definitive după acordarea înlesnirilor la plată prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, înlesnirile se anulează, iar organele Ministerului Finanţelor vor determina obligaţiile bugetului de stat datorate ca urmare a luării acestei măsuri.

Art. 13. -

În cazul în care debitele provenind din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat nu se achită în condiţiile prevăzute la art. 4 sau 5, după caz, organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor vor începe sau vor continua de îndată, după caz, procedura de executare silită prevăzută de lege.

Art. 14. -

Veniturile excepţionale rezultate în urma regularizării contabile a operaţiunilor prevăzute la art. 4, 5 şi 10 nu se impozitează în condiţiile în care cheltuielile excepţionale care au fost influenţate cu majorările de întârziere respective nu au fost deductibile fiscal.

Art. 15. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă debitorii persoane juridice sunt obligaţi să depună în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, situaţia majorărilor de întârziere calculate şi neplătite, pe feluri de impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului de stat.
Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(2) Organele fiscale teritoriale vor ţine evidenţa majorărilor de întârziere scutite sau reduse la plată în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Puneri în aplicare (1)

(3) În perioada 15 decembrie 2000-31 martie 2001 organele de control abilitate de lege vor verifica agenţii economici beneficiari de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, respectiv scutire sau reducere la plata majorărilor de întârziere, pentru constatarea eventualelor diferenţe de impozite şi taxe, precum şi a majorărilor de întârziere aferente, urmând ca achitarea acestora să se realizeze conform art. 11.
Modificări (1)

Art. 16. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş

Bucureşti, 13 octombrie 2000.

Nr. 163.

se încarcă...