Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14.01.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Transportul rutier şi pe calea ferată, comercializarea şi recuperarea produselor: ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid se fac potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Prin recuperare se înţelege executarea de operaţiuni destinate extragerii acumulărilor întâmplătoare de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid, datorate accidentelor tehnice de pe traseele de transport.

Art. 2. - Modificări (1)

Sunt autorizaţi să comercializeze ţiţei, gazolină, condensat sau etan lichid titularii acordurilor petroliere de exploatare, astfel cum sunt definiţi în Legea petrolului nr. 134/1995, precum şi agenţii economici care desfăşoară efectiv activităţi de import al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) ori cei care desfăşoară efectiv activităţi de prelucrare a acestor produse, abilitaţi în condiţiile legii.

Art. 3. - Modificări (2)

Agenţii economici care desfăşoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), abilitaţi în condiţiile legii, sunt autorizaţi să transporte pe calea ferată sau cu mijloace auto, precum şi să comercializeze ţiţei, gazolină, condensat sau etan lichid, în măsura în care aceste activităţi sunt accesorii operaţiunii de transport prin conducte.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Agenţii economici, persoane fizice şi juridice, alţii decât cei prevăzuţi la art. 2 şi 3, care realizează venituri din vânzarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid, îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de comercializare emise de Ministerul Finanţelor.
Modificări (1)

(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor.

Art. 5. -

Sunt autorizaţi să efectueze operaţiuni de recuperare agenţii economici care desfăşoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), abilitaţi în condiţiile legii, pentru acumulările întâmplătoare de ţiţei, gazolină, condensat sau etan lichid.

Art. 6. -

(1) Agenţii economici, persoane fizice şi juridice, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5, care realizează venituri din recuperarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de executare a operaţiunilor de recuperare, emisă de Ministerul Finanţelor.

(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea autorizaţiei de executare se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor.

Art. 7. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toate livrările de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid, efectuate de agenţii economici prevăzuţi la art. 2 şi art. 4 alin. (1), vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale şi avize de însoţire a mărfii, după caz, special tipărite de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
Modificări (1)

(2) Facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii vor avea un regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile legale, şi vor fi tipărite utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut mai sus se va inscripţiona cuvântul "Petrol".

(4) Pe fiecare factură fiscală şi aviz de însoţire a mărfii se va înscrie calitatea agenţilor economici, atât a vânzătorului, cât şi a cumpărătorului.

(5) La realizarea acestor documente cu regim special Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va aloca fiecărui agent economic o plajă specială de serii şi numere.

(6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea lor către utilizatori se va face direct de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., contra cost, pe bază de comenzi scrise, aprobate de Ministerul Finanţelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(7) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenţei privind achiziţionarea şi utilizarea documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 8. - Modificări (1)

Fiecare transport de ţiţei, gazolină, condensat sau etan lichid pe calea ferată sau cu mijloace auto va fi însoţit, în mod obligatoriu, de documentele prevăzute la art. 7. Prin însoţire se înţelege, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, existenţa documentelor de livrare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid asupra delegatului aflat în mijlocul de transport sau asupra conducătorilor mijlocului de transport.

Art. 9. - Modificări (2)

Comercializarea neautorizată a ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei.

Art. 10. - Modificări (1)

Comercializarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid fără respectarea regimului special de facturare prevăzut la art. 7 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) Fapta de a transporta ţiţei, gazolină, condensat sau etan lichid fără ca marfa să fie însoţită efectiv de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
Modificări (1)

(2) Răspunderea contravenţională aparţine persoanei care asigură paza bunurilor transportate prevăzute la alin. (1).

(3) Paza acestor bunuri aparţine delegatului, iar în lipsa acestuia, paza bunurilor revine conducătorului mijlocului de transport.
Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (3)

Executarea fără autorizaţie a oricărei operaţiuni de recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 13. - Modificări (1)

Sancţiunea amenzii pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 9-12 poate fi aplicată şi persoanelor juridice.

Art. 14. -

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 9-11 se constată şi sancţiunile se aplică de organele de poliţie şi de organele Gărzii financiare.

(2) Contravenţia prevăzută la art. 12 se constată şi sancţiunea se aplică de organele de poliţie.
Modificări (1)

(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.

Art. 15. -

(1) Ţiţeiul, gazolina, condensatul sau etanul lichid, dobândite ori produse prin săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 9-12, se restituie persoanei vătămate.
Modificări (1)

(2) În cazul în care persoana vătămată nu este cunoscută bunurile respective se confiscă şi se valorifică în condiţiile legii.

(3) Lucrurile care au servit la săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 12 se confiscă, dacă sunt ale contravenientului, şi se valorifică în condiţiile legii.
Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1)

Fapta persoanei de a efectua săpături în apropierea terenului în care se află conducta de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid, în scopul sustragerii lor din conductă, constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, potrivit legii penale, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 17. -

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. -

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianăş
Ministrul industriei şi comerţului,
Radu Berceanu
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,
Romică Tomescu
p. Ministrul finanţelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucureşti, 7 decembrie 2000.

Nr. 271.

ANEXA Nr. 1

NOTĂ DE COMANDĂ Nr. ........../..........
pentru documente fiscale speciale

Denumirea agentului economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de înregistrare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul:
localitatea . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., sectorul . . ., judeţul . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . .
Felul documentului Cantitatea solicitată U.M. Preţul unitar Valoarea T.V.A. Valoarea totală, inclusiv T.V.A.
0 1 2 3 4 5 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura şi ştampila solicitantului)
Ministerul Finanţelor
Felul documentului aprobat
Facturi fiscale (seria) Avize de însoţire a mărfii (seria)
1.
2.
3.
Data aprobării comenzii . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 2

EVIDENŢA
privind achiziţionarea şi utilizarea documentelor fiscale speciale
în luna ............... anul

Denumirea agentului economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul:
localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , sectorul . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . ., codul fiscal . . . . . . . . . .
Nr. crt. Explicaţii Numărul de facturi fiscale Numărul de avize de însoţire a mărfii
1. Stocul la începutul lunii
2. Achiziţii în cursul lunii
3. Total I (rândul 1 + rândul 2)
4. Cantitatea utilizată în cursul lunii
5. Cantitatea anulată în cursul lunii
6. Total II (rândul 4 + rândul 5)
7. Stocul la sfârşitul lunii (rândul 3 - rândul 6)
Certificată de conducerea agentului economic
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .

se încarcă...