Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 605/2010 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud şi a produselor lactate destinate consumului uman (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0605

În vigoare de la 10.07.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 605/2010 AL COMISIEI
din 2 iulie 2010
de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi
de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a
laptelui crud şi a produselor lactate destinate consumului uman
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman(1), în special articolul 8 teza introductivă, punctul (1) primul paragraf şi punctul (4) şi articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare(2), în special articolul 12,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală(3), în special articolul 9,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman(4), în special articolul 11 alineatul (1), articolul 14 alineatul (4) şi articolul 16,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor(5), în special articolul 48 alineatul (1),

întrucât:

(1) Directiva 92/46/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 de stabilire a normelor sanitare pentru producerea şi introducerea pe piaţă a laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte(6) prevedea întocmirea unei liste de ţări terţe sau de părţi din ţări terţe din care statele membre urmau să autorizeze introducerea de lapte sau de produse pe bază de lapte, precum şi ca aceste mărfuri să fie însoţite de un certificat sanitar şi să îndeplinească anumite cerinţe, inclusiv în materie de tratament termic, şi să prezinte anumite garanţii.

(2) Decizia 2004/438/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi a certificării veterinare necesare pentru introducerea în Comunitate a laptelui tratat termic, a produselor lactate şi a laptelui crud destinate consumului uman(7) a fost adoptată în consecinţă.

(3) De la data adoptării acestei decizii au fost stabilite mai multe noi exigenţe în materie de sănătate animală şi sănătate publică, constituind un nou cadru de reglementare în acest domeniu, pe care prezentul regulament trebuie să-l ia în considerare. Dealtfel, Directiva 92/46/CEE a fost abrogată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 de abrogare a anumitor directive privind igiena produselor alimentare şi normele de sănătate care reglementează producţia şi introducerea pe piaţă a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman(8).

(4) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentar, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare(9) stabileşte principiile generale care se aplică produselor alimentare şi hranei pentru animale în general şi siguranţei produselor alimentare şi a hranei pentru animale în special, la nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional.

(5) Directiva 2002/99/CE stabileşte normele care reglementează introducerea din ţări terţe a produselor de origine animală destinate consumului uman. Directiva prevede că astfel de produse sunt introduse în Uniunea Europeană doar dacă îndeplinesc cerinţele aplicabile tuturor etapelor de producţie, prelucrare şi distribuţie a produselor respective în Uniunea Europeană sau dacă oferă garanţii echivalente în materie de sănătate animală.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...