Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.06.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (2)

(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practică, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenţei medicale preventive, curative şi de recuperare.
Modificări (1)

(2) Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătăţii, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze şi orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să presteze serviciile conexe actului medical în strictă concordanţă cu prescripţiile medicale ale medicului curant şi cu normele legale în vigoare.
Modificări (1)

(4) Condiţiile de autorizare a persoanelor prevăzute la alin. (2) şi dotările minime obligatorii ale cabinetelor de practică se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(5) Persoanele autorizate de Ministerul Sănătăţii pot exercita în mod independent profesiile prevăzute la alin. (2), în cadrul cabinetului de practică, în una dintre următoarele forme:
Modificări (1)

a) cabinet de practică individual;

b) cabinete de practică grupate;

c) cabinete de practică asociate;

d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical.

Art. 2. -

Persoana autorizată să îşi exercite profesia în mod independent este liberă să opteze sau să îşi schimbe opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. 1 alin. (5), având obligaţia să înştiinţeze în scris, în termen de 30 de zile de la schimbarea formei de exercitare a profesiei, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, după caz, direcţiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie.
Modificări (1)

CAPITOLUL II Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, înregistrarea şi alte dispoziţii referitoare la cabinetul de practică

Art. 3. -

(1) Cabinetul de practică individual este forma de exercitare a profesiei în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea titularul cabinetului de practică. Acesta poate angaja, în condiţiile legii, ca salariaţi sau colaboratori, alte persoane care au profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi, după caz, orice altă categorie de personal necesar.
Modificări (1)

(2) Cabinetele de practică grupate se constituie pe baza unei convenţii încheiate în scris între titularii a două sau mai multe cabinete de practică individuală, în scopul creării de facilităţi economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului şi/sau a salariaţilor ori colaboratorilor.

(3) Cabinetele de practică grupate îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii.

(4) Condiţiile grupării, durata şi modalităţile de încetare a acesteia se stabilesc prin convenţia menţionată la alin. (2).

Art. 4. -

(1) Cabinetele de practică asociate se constituie din două sau mai multe cabinete de practică individuală, în scopul exercitării în comun a activităţii şi a asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii conexe actului medical.

(2) Titularii cabinetelor de practică asociate intră în relaţii cu terţii, în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor şi a responsabilităţilor individuale prevăzute de lege.

(3) Condiţiile asocierii, durata şi modalităţile de încetare a acesteia se stabilesc de titularii cabinetelor de practică individuale care urmează să se asocieze, pe baza unei convenţii încheiate în scris.

Art. 5. -

(1) Cabinetele grupate sau asociate pot fi reprezentate în raporturile cu terţii de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza şi în limitele mandatului încredinţat de ceilalţi titulari.

(2) Cabinetele de practică grupate sau asociate pot avea un patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin convenţia de grupare sau de asociere.

(3) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării intereselor personale nepatrimoniale ale asociaţilor.

Art. 6. -

(1) Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai mulţi titulari asociaţi, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil referitoare la societatea civilă particulară.

(2) Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical este reprezentată în relaţiile cu terţii de organul de conducere al acesteia, prevăzut în statutul societăţii.

Art. 7. -

(1) Cabinetele de practică grupate sau asociate şi societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical pot angaja, în condiţiile legii, salariaţi sau colaboratori.

(2) Contractele individuale de muncă şi convenţiile civile se încheie între salariaţi sau colaboratori şi titularii cabinetelor de practică ori, după caz, de împuternicitul mandatat potrivit art. 5 alin. (1) sau de reprezentantul organului de conducere al societăţii civile de practică, prevăzut în statutul acesteia.

Art. 8. - Modificări (1)

Nivelul salariului sau al remuneraţiei personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociază cu titularul cabinetului de practică individual sau, după caz, cu persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2).

Art. 9. -

(1) Titularii cabinetelor de practică, precum şi personalul angajat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor cabinete răspund individual, potrivit legii, în cazul nerespectării prescripţiilor medicale, acurateţii procedurilor efectuate şi calităţii explorărilor de laborator, pentru eventualele prejudicii aduse pacienţilor.

(2) Controlul privind respectarea normelor legale privind furnizarea serviciilor publice conexe actului medical se exercită de către personalul din Ministerul Sănătăţii şi din ministerele cu reţea sanitară proprie sau din unităţile subordonate acestora, împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin ordin al ministrului care are organizată reţea sanitară proprie, precum şi de alte organe abilitate, potrivit legii.
Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Veniturile cabinetului de practică pot fi realizate din:

a) servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii de sănătate sau, după caz, cu casele de asigurări de sănătate;

b) servicii prestate cu plata directă din partea beneficiarilor;

c) donaţii şi sponsorizări;

d) activităţi contractate cu unităţile care coordonează activităţile de învăţământ şi cercetare din reţeaua Ministerului Sănătăţii sau a altor ministere cu reţea sanitară proprie;
Modificări (1)

e) alte surse, în conformitate cu dispoziţiile legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum şi a celei excedentare din dotare.

(2) Veniturile realizate de titularii cabinetelor de practică se impozitează potrivit dispoziţiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activităţile independente.

Art. 11. -

(1) Cabinetele de practică se înfiinţează la cererea persoanelor autorizate potrivit art. 1 alin. (2) şi (4).

(2) Actul de înfiinţare a cabinetului de practică este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, care se întocmeşte şi se păstrează de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, după caz, de direcţiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului de practică.

(3) Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului de practică se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.
Modificări (1)

(4) Denumirea cabinetului de practică va reflecta în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activităţii acestuia.

Art. 12. - Jurisprudență (2)

(1) Cabinetele de practică se pot înfiinţa în cadrul spaţiilor în care se desfăşoară în prezent servicii publice conexe sau în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii private, special amenajate şi autorizate legal cu această destinaţie.

(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi date în folosinţă gratuită, închiriate sau concesionate prin negociere directă, vândute fără licitaţie publică cabinetelor de practică sau, în cazul în care nu sunt solicitate de utilizatori, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică.
Jurisprudență (1)

(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

(4) Bunurile mobile aflate în proprietatea privată a statului şi în dotarea actualelor cabinete de practică pot fi date în folosinţă gratuită, închiriate sau concesionate prin negociere directă, vândute fără licitaţie publică, la solicitarea acestora, cu aprobarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, a direcţiilor de sănătate publică din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie.

(5) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (2), care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă este încadrat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată şi îşi desfăşoară efectiv activitatea în spaţiile menţionate la alin. (1), beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2) şi (3).
Jurisprudență (1)

(6) Condiţiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. - Modificări (1)

Persoanele juridice care desfăşoară servicii publice conexe actului medical, înfiinţate în temeiul altor acte normative, au obligaţia să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul sănătăţii,
Hajdu Gabor
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Alexandru Ciocâlteu

Bucureşti, 19 iunie 2000.

Nr. 83.

se încarcă...