Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21.04.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Producţia ecologică, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, care respectă standardele, ghidurile şi caietele de sarcini naţionale şi sunt atestate de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop.
Modificări (1)

(2) Producţia agroalimentară ecologică are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate şi echilibrate, care asigură protejarea resurselor naturale şi sănătatea consumatorilor.

(3) Organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţia agroalimentară ecologică.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la produsele obţinute şi etichetate astfel încât să informeze cumpărătorul că produsul şi/sau, după caz, ingredientele din produs au fost obţinute în conformitate cu metode de producţie ecologică, şi anume:

a) produsele vegetale primare neprocesate, animalele şi produsele animaliere neprocesate;

b) produsele de origine vegetală şi animală procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală şi/sau de origine animală;
Jurisprudență (1)

c) furajele, furajele compuse şi materiile prime, care nu sunt cuprinse la lit. a).

(2) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea Naţională a Produselor Ecologice, denumită în continuare A.N.P.E., ca serviciu de specialitate în cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, care asigură respectarea prevederilor legale specifice şi controlul privind metodele de producţie ecologică a produselor agroalimentare.

(3) În realizarea obiectului său de activitate A.N.P.E. are următoarele atribuţii principale:
Modificări (1)

a) elaborează Programul naţional privind agricultura ecologică;

b) iniţiază, prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, proiecte de acte normative privind agricultura ecologică;

c) emite şi revizuieşte periodic caietele de sarcini-cadru pentru produsele prevăzute la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei;

d) elaborează reguli şi norme de control, de certificare şi comercializare a produselor agroalimentare ecologice, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniu la care România este parte;

e) înregistrează şi ţine evidenţa la zi a operatorilor, persoane fizice şi juridice, care produc, prepară sau importă/exportă produse agroalimentare în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;

f) acreditează persoane fizice şi juridice din sectorul public şi privat pentru efectuarea inspecţiei şi a testelor de calitate pentru producţia ecologică;

g) controlează şi supraveghează activitatea organismelor de inspecţie şi certificare acreditate;

h) aprobă Programul de inspecţie şi certificare propus de organismele acreditate;

i) retrage acreditarea organismelor de inspecţie şi certificare care nu respectă normele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi reglementările adoptate în temeiul acesteia;

j) asigură legătura cu organismele internaţionale specializate în domeniul agriculturii ecologice;

k) organizează programe de formare şi pregătire a operatorilor din agricultura ecologică.

(4) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei este abilitat să adopte reglementări armonizate cu normele şi standardele ecologice comunitare.
Modificări (1)

CAPITOLUL II Definirea termenilor de specialitate

Art. 3. - Modificări (1)

Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementările adoptate în temeiul acesteia se definesc după cum urmează:

a) producţie - acţiunile necesare efectuate într-o unitate/fermă agricolă sau alimentară în scopul obţinerii de produse agroalimentare ecologice;

b) preparare - toate operaţiunile de conservare şi/sau procesare a produselor agricole, inclusiv sacrificarea şi tăierea animalelor, ambalarea şi/sau modificările făcute pe etichetele de prezentare a metodei de producţie ecologică a produselor proaspete, conservate şi/sau procesate;

c) etichetare - menţiunile, indicaţiile, mărcile de fabrică sau de comerţ, imaginile reproduse pe ambalaj, documentul, înscrisul, inelul sau banda, care însoţesc produsele prevăzute la art. 2 alin. (1);

d) operator - orice persoană fizică sau juridică, care produce, prepară, importă/exportă şi/sau comercializează produse agroalimentare ecologice;

e) comercializare - deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, vânzarea, livrarea sau alte modalităţi de plasare pe piaţă a produselor agroalimentare ecologice;

f) ingredient - orice substanţă sau material care intră ca accesoriu în compoziţia unui aliment pentru a-i conferi anumite calităţi;

g) produse pentru protecţia plantelor - orice substanţă care asigură, în combinaţie chimică sau în orice altă formulă, şi este utilizată în protecţia plantelor, astfel cum este definită în Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată şi modificată prin Legea nr. 85/1995;

h) producţie animalieră - producţia de animale domestice şi acvatice crescute în ape dulci şi sărate, cu excepţia animalelor sălbatice;

i) organisme modificate genetic şi derivatele lor - organisme obţinute prin tehnici prin care materialul genetic a fost modificat într-un mod nenatural prin reproducere/recombinare, cu excepţia celor obţinute prin conjugare, transducţie şi hibridare;

j) agenţi de curăţare (detergenţi) - substanţe şi preparate care sunt utilizate în operaţiunile de spălare a produselor menţionate la art. 2 alin. (1) lit. a);

k) unitate/fermă de producţie ecologică - unitate şi/sau fermă care respectă regulile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

l) materie primă - produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspătă, conservată sau produsele derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum şi substanţele organice şi anorganice care conţin sau nu aditivi, utilizate în hrana animalelor;

m) furaje compuse - amestecuri de materie primă furajeră, conţinând sau nu aditivi, destinate furajării animalelor;

n) aditivi - substanţe sau preparate care intră în componenţa furajelor;

o) furaje sau materiale furajere produse ecologic - produse destinate furajării animalelor, obţinute în conformitate cu regulile de producţie prevăzute la art. 4 şi 5;

p) furaje sau materiale furajere în curs de transformare - produse destinate furajării animalelor, care respectă regulile de producţie prevăzute la art. 4 şi 5, cu excepţia perioadei de conversie;

r) furaje sau materiale furajere convenţionale - produse destinate furajării animalelor, care nu fac parte din categoriile menţionate la lit. o) şi p);

s) Autoritatea Naţională a Produselor Ecologice (A.N.P.E.) - autoritatea naţională care stabileşte normele şi standardele de producţie, prelucrare şi comercializare a produselor agroalimentare ecologice;

ş) certificare - procedura prin care organismele de inspecţie şi certificare acreditate furnizează o atestare scrisă din care să rezulte că produsele agroalimentare ecologice sau sistemele de control al acestora sunt conforme cu metodele folosite în agricultura ecologică;

t) organism de inspecţie şi certificare - orice persoană fizică sau juridică, de stat sau privată, autorizată sau acreditată, după caz, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin A.N.P.E., cu atribuţia de a verifica dacă un produs vândut sau etichetat ca ecologic este obţinut, preparat, ambalat, manipulat, comercializat, importat sau exportat în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;

ţ) acreditare oficială - procedura prin care A.N.P.E. recunoaşte unei persoane fizice sau juridice competenţa de a furniza servicii de inspecţie şi certificare;

u) produse pentru medicina veterinară - orice substanţă sau produs autorizat, folosit pentru prevenirea sau combaterea bolilor la animale, în conformitate cu prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL III Reguli de producţie ecologică

Art. 4. - Modificări (1)

Metodele de producţie ecologică utilizate în obţinerea produselor menţionate la art. 2 alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) respectarea principiilor producţiei ecologice;

b) neutilizarea de fertilizatori şi amelioratori ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi alimentari, ingrediente pentru prepararea alimentelor, substanţe folosite în alimentaţia animalelor, substanţe ajutătoare pentru pregătirea furajelor, produse pentru curăţarea şi dezinfectarea adăposturilor pentru animale şi de alte produse, decât a acelor produse permise să fie folosite în agricultura ecologică;

c) folosirea de seminţe sau material vegetativ săditor obţinut prin metode de producţie ecologică.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Principiile de bază ale producţiei agroalimentare ecologice sunt:

- eliminarea oricărei tehnologii poluante;

- realizarea structurilor de producţie şi a asolamentelor, în cadrul cărora rolul principal îl deţin rasele, speciile şi soiurile cu înaltă adaptabilitate;

- susţinerea continuă şi ameliorarea fertilităţii naturale a solului;

- integrarea creşterii animalelor în sistemul de producţie a plantelor şi produselor din plante;

- utilizarea economică a resurselor energetice convenţionale şi înlocuirea acestora în mai mare măsură prin utilizarea raţională a produselor secundare refolosibile;

- aplicarea unor tehnologii atât pentru cultura plantelor, cât şi pentru creşterea animalelor, care să satisfacă cerinţele speciilor, soiurilor şi raselor.

(2) Conversia producţiei convenţionale la cea ecologică va avea în vedere realizarea unui agrosistem viabil şi durabil. Întreaga unitate, fermă sau o parcelă din fermă, incluzând creşterea animalelor, trebuie să fie transformată în concordanţă cu standardele ecologice naţionale şi internaţionale într-o anumită perioadă.
Modificări (2)

(3) Durata perioadei de conversie va fi de:

- 2 ani pentru culturile de câmp anuale;

- 3 ani pentru culturile perene şi plantaţii;

- 2 ani pentru pajişti şi culturi furajere;

- 12 luni pentru vite pentru carne;

- 6 luni pentru rumegătoare mici şi porci;

- 12 săptămâni pentru animale de lapte;

- 10 săptămâni pentru păsări pentru producţia de ouă sau carne, cumpărate la vârsta de 3 zile;

- 1 an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenţionale.

(4) Organismele de inspecţie şi certificare, cu aprobarea A.N.P.E., pot, în cazuri speciale, să prelungească sau să reducă durata perioadei de conversie.

(5) Regulile detaliate privind principiile producţiei ecologice pentru plante şi produse din plante, animale şi produse animaliere, apicultură şi produse apicole, precum şi lista cuprinzând produsele permise să fie utilizate în agricultura ecologică, ingredientele şi metodele de prelucrare care pot fi utilizate în prepararea alimentelor vor fi aprobate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Modificări (1)

(6) În stabilirea regulilor de producţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă s-a avut în vedere respectarea principiilor producţiei agroalimentare ecologice cuprinse în Reglementarea Consiliului Europei (CEE) nr. 2092/91 din 24 iunie 1991 şi în amendamentele la aceasta, Reglementarea Consiliului Europei (CE) nr. 1804/99 din 19 iulie 1999, precum şi în reglementările Federaţiei Internaţionale a Mişcărilor pentru Agricultura Organică (IFOAM).

CAPITOLUL IV Etichetarea

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Eticheta indică în mod obligatoriu următoarele:
Modificări (1)

a) numele şi adresa producătorului sau prelucrătorului;

b) denumirea produsului, inclusiv metoda de producţie ecologică utilizată;

c) numele şi marca organismului de inspecţie şi certificare;

d) condiţiile de păstrare;

e) termenul minim de valabilitate;

f) interzicerea depozitării în acelaşi spaţiu a produselor ecologice alături de alte produse.

(2) Etichetele vor cuprinde o siglă specifică produselor ecologice controlate, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând că produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologică.
Modificări (1)

(3) Este interzis ca pe etichetă să apară alte menţiuni în afara celor prevăzute la alin. (1).
Modificări (1)

(4) Regulile specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, armonizate cu reglementările Uniunii Europene, vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.

CAPITOLUL V Sistemul de inspecţie şi certificare
Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

(1) Orice operator de produse agroalimentare ecologice trebuie să înregistreze această activitate la A.N.P.E. şi să se supună controlului unui organism de inspecţie şi certificare acreditat.
Modificări (3)

(2) Înregistrarea de către A.N.P.E. a operatorilor de produse agroalimentare ecologice se va face pe baza unei notificări a acestora, care va cuprinde următoarele menţiuni:
Modificări (1)

- numele şi adresa operatorului;

- amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoară operaţiunile;

- natura operaţiunilor şi a produselor;

- angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor în conformitate cu prevederile art. 4, 5, 6 şi 9. În cazul unităţilor/fermelor de producţie operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este compatibilă cu prevederile art. 4 şi 5;
Modificări (1)

- numele organismului de inspecţie şi certificare la care operatorul se înregistrează pentru inspecţia unităţii/fermei sale.

se încarcă...