Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 30/2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010L0030

În vigoare de la 18.06.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2010/30/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 19 mai 2010
privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre
produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu
impact energetic (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1) Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse la aparatele de uz casnic(3) a fost modificată în mod substanţial(4). Din motive de claritate şi deoarece sunt necesare noi modificări, este necesar să se procedeze la reformarea acesteia.

(2) Domeniul de aplicare al Directivei 92/75/CEE se limitează la aparatele de uz casnic. Comunicarea Comisiei din 16 iulie 2008 privind Planul de acţiune privind consumul şi producţia durabile şi politica industrială durabilă a demonstrat că extinderea domeniului de aplicare al Directivei 92/75/CEE la produsele cu impact energetic care au un impact direct sau indirect semnificativ asupra consumului de energie în timpul utilizării ar putea consolida eventualele sinergii dintre măsurile legislative existente, şi în special cu privire la Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic(5). Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere aplicării Directivei 2009/125/CE. Împreună cu respectiva directivă şi cu alte instrumente ale Uniunii, prezenta directivă constituie o parte dintr-un cadru juridic mai larg şi, în contextul unei abordări globale, generează economii suplimentare de energie, precum şi efecte benefice asupra mediului.

(3) Concluziile Preşedinţiei pentru Consiliul European din 8 şi 9 martie 2007 au subliniat necesitatea creşterii eficienţei energetice în Uniune pentru a atinge obiectivul de economisire cu 20% a consumului de energie al Uniunii până în 2020, au stabilit obiective pentru dezvoltarea la nivelul UE a energiilor din surse regenerabile şi pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi au invitat la punerea în aplicare rapidă a domeniilor-cheie identificate de Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2006 intitulată "Planul de acţiune pentru eficienţă energetică: realizarea potenţialului". Planul de acţiune a subliniat posibilităţile uriaşe de economisire a energiei în sectorul produselor.

(4) Îmbunătăţirea eficienţei produselor cu impact energetic prin intermediul unor alegeri informate ale consumatorului este în beneficiul economiei UE în ansamblu.

(5) Furnizarea de informaţii exacte, relevante şi comparabile privind consumul specific de energie al produselor cu impact energetic ar trebui să influenţeze opţiunea utilizatorilor finali în favoarea produselor care consumă, direct sau indirect, mai puţină energie şi alte resurse esenţiale în timpul utilizării, stimulând astfel producătorii să ia măsuri de reducere a consumului de energie şi de alte resurse esenţiale de către produsele pe care le fabrică. Aceasta ar trebui să încurajeze totodată, în mod indirect, utilizarea eficientă a produselor respective, în scopul contribuirii la obiectivul de 20% al UE în materie de eficienţă energetică. În lipsa acestor informaţii, numai acţiunea forţelor pieţei nu va reuşi să promoveze utilizarea raţională a energiei şi a altor resurse esenţiale pentru aceste produse.

(6) Ar trebui să se reamintească faptul că există legislaţie a Uniunii şi naţională care acordă anumite drepturi consumatorilor cu privire la produsele achiziţionate, inclusiv dreptul la despăgubire sau la schimbarea produsului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...