Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 31/2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare) Număr celex: 32010L0031

În vigoare de la 18.06.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 19 mai 2010
privind performanţa energetică a clădirilor
(reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1) Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanţa energetică a clădirilor(4) a fost modificată(5). Din motive de claritate, cu ocazia noilor modificări substanţiale, ar trebui să se procedeze la reformarea respectivei directive.

(2) O utilizare eficientă, prudentă, raţională şi durabilă a energiei se aplică între altele produselor petroliere, gazelor naturale şi combustibililor solizi, care reprezintă surse esenţiale de energie, dar care sunt totodată şi principalele surse de emisii de dioxid de carbon.

(3) Clădirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de energie în Uniune. Sectorul construcţiilor se află în expansiune, ceea ce va duce la creşterea consumului de energie. Prin urmare, reducerea consumului de energie şi utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor constituie măsuri importante necesare pentru reducerea dependenţei energetice a Uniunii şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. Alături de utilizarea sporită a energiei din surse regenerabile, măsurile luate în vederea reducerii consumului de energie în Uniune i-ar permite acesteia să respecte Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) şi să-şi onoreze angajamentul său pe termen lung de a menţine creşterea temperaturii globale sub 2°C, precum şi angajamentele sale de a reduce, până în anul 2020, emisiile globale de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% sub nivelurile din 1990 şi cu 30% în eventualitatea încheierii unui acord internaţional. Consumul redus de energie şi utilizarea sporită a energiei din surse regenerabile au, de asemenea, un rol important în promovarea siguranţei aprovizionării cu energie, în dezvoltarea tehnologică şi în crearea de posibilităţi de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare regională, îndeosebi în zonele rurale.

(4) Gestionarea cererii de energie este un instrument important care dă Uniunii posibilitatea de a influenţa piaţa globală a energiei şi, în consecinţă, siguranţa aprovizionării cu energie pe termen mediu şi lung.

(5) Consiliul European din martie 2007 a subliniat necesitatea de a creşte eficienţa energetică în Uniune pentru a atinge obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie al Uniunii până în 2020 şi a făcut apel la realizarea completă şi rapidă a priorităţilor stabilite în comunicarea Comisiei cu titlul "Plan de acţiune pentru eficienţă energetică: realizarea potenţialului". Respectivul plan de acţiune a identificat potenţialul semnificativ de economii de energie rentabile în sectorul clădirilor. În rezoluţia sa de la 31 ianuarie 2008, Parlamentul European s-a pronunţat în favoarea consolidării dispoziţiilor Directivei 2002/91/CE şi a solicitat, în repetate rânduri, dintre care ultima dată în rezoluţia sa din 3 februarie 2009 privind cea de a doua revizuire strategică a politicii energetice, ca obiectivul de 20% al eficienţei energetice în 2020 să devină obligatoriu. De asemenea, Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020(6) stabileşte obiective naţionale obligatorii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, pentru care eficienţa energetică în sectorul construcţiilor va fi esenţială, iar Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile(7) prevede promovarea eficienţei energetice în contextul unui obiectiv obligatoriu privind energia din surse regenerabile care ar trebui să reprezinte 20% din totalul consumului de energie al Uniunii până în 2020.

(6) Consiliul European din martie 2007 a reafirmat angajamentul Uniunii faţă de dezvoltarea la scara Uniunii a energiei din surse regenerabile prin însuşirea unui obiectiv obligatoriu de atingere a unei ponderi a energiei din surse regenerabile de 20% până în anul 2020. Directiva 2009/28/CE instituie un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...