Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.05.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, precum şi ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 113 alin. (2) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (6)

(1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România şi care îşi exercită efectiv în domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) Domeniul silviculturii cuprinde activităţile care au ca obiective gospodărirea fondului forestier naţional, gestionarea durabilă a pădurilor şi a fondului cinegetic şi salmonicol, precum şi cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică, la nivel central şi teritorial.

(3) Personalul silvic prevăzut la alin. (1) constituie Corpul silvic.
Jurisprudență (2)

Art. 2. - Modificări (1)

În funcţie de locul în care îşi desfăşoară activitatea, personalul silvic poate fi angajat:

a) în aparatul autorităţii centrale care răspunde de silvicultură, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional, precum şi în oficiile cinegetice teritoriale;

b) în unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum şi în cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică;

c) în unităţile care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale: comune, oraşe, municipii şi în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparţinând foştilor composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorilor acestora, constituiţi în asociaţii, în condiţiile legii;

d) în structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparţinând unităţilor de cult, instituţiilor de învăţământ sau altor persoane juridice;

e) de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier, constituite în asociaţii, în condiţiile legii.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

În exercitarea atribuţiilor pe care le are personalul silvic de toate gradele este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, potrivit legii.

CAPITOLUL II Categorii statutare de personal silvic
Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Categoriile de personal silvic se diferenţiază, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, în:

a) personal silvic cu pregătire superioară, format din ingineri - absolvenţi ai facultăţii de silvicultură;
Jurisprudență (1)

b) personal silvic cu pregătire superioară de scurtă durată, format din subingineri - absolvenţi ai colegiului forestier;

c) personal silvic cu pregătire medie, format din tehnicieni - absolvenţi ai şcolii tehnice silvice postliceale, precum şi din brigadieri silvici şi pădurari, absolvenţi ai liceului silvic;

d) personal silvic cu pregătire de bază, respectiv brigadieri silvici şi pădurari, absolvenţi ai şcolii profesionale silvice.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Aparţine uneia dintre categoriile de personal silvic şi poate fi membru al Corpului silvic persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are numai cetăţenie română şi domiciliul în România;

b) are vârsta de 20 de ani împliniţi;

c) are pregătirea profesională prevăzută la art. 4;

d) nu a fost condamnată penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

e) are capacitate deplină de exerciţiu;

f) are o stare de sănătate care o face aptă pentru exercitarea profesiei de silvicultor, atestată pe bază de examen medical;

g) a depus jurământul de credinţă.

(2) Criteriile şi modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum şi evidenţa membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucţiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Calitatea de personal silvic, angajat al unei unităţi silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului, este incompatibilă cu cea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situaţiile de proprietar sau membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Art. 6. -

(1) Membrii Corpului silvic sunt obligaţi să depună următorul jurământ de credinţă:

"

Jur să respect Constituţia României şi legislaţia specifică domeniului silviculturii şi să îmi îndeplinesc cu bună-credinţă obligaţiile de serviciu ce îmi revin.

Jur să îmi exercit profesiunea cu conştiinţă şi demnitate, fără ca opţiunile mele politice să aducă daune pădurii şi intereselor Corpului silvic, din care am onoarea să fac parte. Aşa să-mi ajute Dumnezeu."

(2) Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere.

(3) Jurământul se depune la data angajării în silvicultură şi se semnează într-un cadru solemn. Modul de depunere, semnare şi păstrare a jurământului se stabileşte prin instrucţiuni aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Refuzul de a depune jurământul anulează angajarea celui în cauză, urmând să se procedeze la desfacerea contractului individual de muncă după 15 zile calendaristice de la data înregistrării refuzului.

Art. 7. - Jurisprudență (2)

(1) Gradele profesionale ale personalului silvic sunt următoarele:

a) pentru ingineri: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-şef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic;

b) pentru subingineri: subinginer silvic debutant, subinginer silvic, subinginer silvic principal;

c) pentru tehnicieni: tehnician silvic debutant, tehnician silvic, tehnician silvic principal;

d) pentru absolvenţii liceelor sau şcolilor profesionale silvice: pădurar debutant şi pădurar, respectiv brigadier silvic debutant şi brigadier silvic.
Jurisprudență (1)

(2) Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obţinut cel puţin calificativul anual "bun".
Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 se stabilesc câte 3 gradaţii, gradaţia I fiind superioară gradaţiilor II şi III.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, pădurar debutant, brigadier silvic debutant, precum şi cel de inginer consilier silvic, care nu au gradaţii.

CAPITOLUL III Încadrarea personalului silvic pe grade profesionale

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Personalul silvic care se angajează în unităţile silvice centrale sau teritoriale va fi încadrat în gradele profesionale prevăzute la art. 7. Angajarea se face prin concurs organizat de unitatea interesată, iar promovarea în grade profesionale superioare se face cu respectarea vechimii în activitatea de silvicultură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor funcţii în structurile create pentru gestionarea fondului forestier naţional.

Art. 10. -

(1) Salarizarea este corelată cu gradul profesional la care se află încadrat fiecare angajat.
Modificări (1)

(2) Personalul silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare prezentei ordonanţe de urgenţă va fi încadrat pe noile grade profesionale şi gradaţii, prin corelarea încadrării şi a funcţiilor actuale cu noile grade şi gradaţii. Modul de corelare a gradelor profesionale şi de acordare a gradaţiilor se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Puneri în aplicare (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare şi pentru acordarea de gradaţii, potrivit prevederilor art. 7 şi 8, se înfiinţează comisiile de încadrare şi promovare. Aceste comisii vor funcţiona după cum urmează:
Modificări (1)

a) în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru personalul silvic din structura acesteia, precum şi pentru conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor. Comisia de încadrare şi promovare va fi formată din 3 membri şi va fi numită prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor, pentru personalul silvic din aparatul central al acesteia, precum şi pentru personalul silvic cu pregătire superioară de la unităţile silvice din teritoriu. Comisia de încadrare şi promovare va fi formată din 5 membri şi va fi numită prin decizie a conducătorului regiei;

c) în cadrul direcţiilor silvice, pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de bază. Fiecare comisie de încadrare şi promovare va fi formată din 3 membri şi va fi numită prin decizie a directorului direcţiei silvice.

(2) Constituirea, funcţionarea şi atribuţiile ce revin acestor comisii de încadrare şi promovare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 12. -

(1) Promovarea în gradul de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal şi de tehnician silvic principal se va face în funcţie de condiţiile de vechime prevăzute în anexă, precum şi de rezultatele obţinute la susţinerea unui examen şi la prezentarea unei lucrări de specialitate.

(2) Examenele şi susţinerea lucrărilor de specialitate pentru promovarea în gradele profesionale prevăzute la alin. (1) se organizează anual şi se desfăşoară sub coordonarea comisiilor de încadrare şi promovare prevăzute la art. 11.

Art. 13. -

(1) Promovarea în gradele de inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea comisiilor de încadrare şi promovare competente.

(2) Propunerile de promovare vor fi avizate, în prealabil, de conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau de conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul silvic aflat în subordine.

Art. 14. -

(1) Acordarea unei gradaţii superioare se face, de regulă, după un stagiu de 3 ani.

(2) Pentru activitate profesională deosebită şi numai pentru cei care au calificativul anual "excepţional" stagiul se poate reduce cu un an.
Modificări (1)

(3) Dacă într-un an unui salariat nu i se acordă cel puţin calificativul "satisfăcător", acel an nu se va lua în considerare la numărul anilor de stagiu prevăzuţi la alin. (1) pentru acordarea gradaţiei.

Art. 15. - Modificări (1)

Pentru persoanele care posedă actul legal de absolvire a unei forme de învăţământ prevăzute la art. 4, dar care şi-au desfăşurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activităţi din domeniul silviculturii şi care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică, se va proceda astfel:

a) cei care provin din activităţi depuse în afara domeniului silviculturii vor fi încadraţi la nivelul de bază al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care aceştia o au;

b) cei care au desfăşurat activităţi silvice şi forestiere în învăţământ, în cercetarea ştiinţifică de specialitate şi în proiectarea silvică, în unităţi de exploatări forestiere, precum şi în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadraţi pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisia de încadrare şi promovare prevăzută la art. 11 şi aprobate de organul de conducere în subordinea căruia se află această comisie. Propunerile comisiei vor avea la bază datele prezentate în curriculum vitae şi în interviul susţinut de candidat.

Art. 16. -

(1) Personalul silvic din cadrul unităţilor silvice de stat, care se angajează la unităţi de administrare din domeniul privat al silviculturii, îşi păstrează gradul profesional pe care îl are la data angajării.

(2) Promovarea personalului silvic angajat în domeniul privat, în grade profesionale superioare, se va face, de asemenea, în funcţie de pregătirea profesională şi de vechimea în silvicultură, prevăzută în anexă.

(3) Modul de desfăşurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum şi valorificarea rezultatelor obţinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Modificări (1)

Art. 17. -

Funcţiile de conducere din unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând statului se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradaţii:

a) în direcţia de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură:

- pentru funcţia de director general, director general adjunct, director sau inspector de stat-şef: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de director adjunct sau de inspector de stat-şef adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a II-a;

- pentru funcţia de şef serviciu sau inspector-şef: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a II-a;

- pentru funcţia de şef birou: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a III-a;

b) în Regia Naţională a Pădurilor:

- pentru funcţia de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a II-a;

- pentru funcţia de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a III-a;

- pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia I;

c) în direcţia silvică:

- pentru funcţia de director: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a III-a;

- pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer-şef silvic, gradaţia a II-a;

d) în ocolul silvic:

- pentru funcţia de şef ocol: gradul de inginer-şef silvic, gradaţia a III-a;

- pentru funcţia de inginer-şef ocol silvic: gradul de inginer silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de şef district: gradul de tehnician silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de ajutor şef district: gradul de tehnician silvic, gradaţia a II-a.

se încarcă...