Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 304/2010 privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare şi raportare a plângerilor şi cererilor de informaţii din partea consumatorilor Număr celex: 32010H0304

În vigoare de la 02.06.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 12 mai 2010
privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare şi raportare
a plângerilor şi cererilor de informaţii din partea consumatorilor
(2010/304/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) În concluziile Preşedinţiei din 14 decembrie 2007, Consiliul European a salutat reexaminarea pieţei unice care impune elaborarea de politici şi reglementarea la nivelul Uniunii cu scopul de a dezvolta o mai bună înţelegere a rezultatelor de piaţă pentru consumatori pe piaţa internă prin elaborarea unor instrumente şi a unor indicatori precum plângerile consumatorilor.

(2) În Rezoluţia din 18 noiembrie 2008 privind tabloul de bord al pieţelor de consum, Parlamentul European a invitat Comisia şi statele membre să acţioneze în vederea armonizării sistemelor de clasificare a plângerilor utilizate de autorităţile competente şi de serviciile corespunzătoare de asistenţă a consumatorilor din statele membre şi să creeze o bază de date cu plângerile consumatorilor la nivelul UE. În rezoluţia sa din 9 martie 2010 privind protecţia consumatorilor, Parlamentul European a solicitat tuturor organismelor de tratare a plângerilor să adopte o metodă de clasificare armonizată pentru clasificarea şi raportarea plângerilor consumatorilor, în conformitate cu propunerea Comisiei.

(3) Comunicarea Comisiei către din 13 mai 2007 "Strategia UE pentru politica de protecţie a consumatorilor 20072013 - Mai multă putere consumatorilor, bunăstare crescută şi protecţie eficientă a acestora" (1) a stabilit drept una dintre priorităţile sale o mai bună monitorizare a pieţelor bunurilor de consum şi a politicilor naţionale în materie de protecţie a consumatorilor, inclusiv dezvoltarea unui instrument de monitorizare a plângerilor consumatorilor.

(4) În temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului ("Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului") (2), statele membre trebuie să elaboreze, în cooperare cu Comisia, un cadru comun pentru clasificarea plângerilor consumatorilor. În acest scop, este oportună introducerea unei metode armonizate, care să fie utilizată de organismele de tratare a plângerilor din Uniune pentru clasificarea şi raportarea plângerilor consumatorilor către Comisie. Pentru o mai bună monitorizare a funcţionării pieţei, este necesară extinderea metodei la cererile de informaţii din partea consumatorilor,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

___________

(1) COM(2007) 99 final.

(2) JO L 364, 9.12.2004, p. 1.

1. Organismele de tratare a plângerilor, în special autorităţile de protecţie a consumatorilor din statele membre, organizaţiile de consumatori, autorităţile de reglementare, organismele responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor, comitetele pentru plângeri, mediatorii independenţi instituiţi de autorităţile guvernamentale, serviciile independente de mediere instituite de comercianţi şi organismele de autoreglementare din industrie ar trebui să pună în aplicare prezenta recomandare, în conformitate cu punctele 2-9 şi sub rezerva condiţiilor de confidenţialitate pe care pot fi obligate să le respecte în legătură cu orice activităţi de publicitate comercială care vizează consumatorii şi cu orice contracte de vânzare de bunuri şi prestări servicii încheiate între comercianţi şi consumatori.

2. În sensul prezentei recomandări, prin:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...