Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 439/2010 privind înfiinţarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil Număr celex: 32010R0439

În vigoare de la 29.05.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 439/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 19 mai 2010
privind înfiinţarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 74 şi articolul 78 alineatele (1) şi (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1) Politica Uniunii cu privire la sistemul european comun de azil (SECA) are ca rol, în baza Programului de la Haga, crearea unui spaţiu comun de azil, prin intermediul unei proceduri armonizate eficace, în acord cu valorile şi tradiţia umanitară a Uniunii Europene.

(2) În ultimii ani s-au înregistrat progrese considerabile în sensul creării SECA, prin introducerea unor standarde minime comune. Cu toate acestea, între statele membre persistă diferenţe majore în ceea ce priveşte acordarea protecţiei şi formele de protecţie. Aceste diferenţe ar trebui reduse.

(3) Comisia, în planul său strategic în materie de azil adoptat în iunie 2008, a anunţat intenţia de a dezvolta SECA, propunând revizuirea instrumentelor legislative existente în vederea unei mai bune armonizări a standardelor aplicabile şi consolidând sprijinul pentru cooperarea practică dintre statele membre, în special prin intermediul unei propuneri legislative privind înfiinţarea unui birou european de sprijin pentru azil ("biroul de sprijin"), care să sporească coordonarea cooperării operaţionale între statele membre în vederea punerii în aplicare în mod eficace a normelor comune.

(4) Prin Pactul european privind imigraţia şi azilul, adoptat în septembrie 2008, Consiliul European a reiterat în mod solemn faptul că orice străin persecutat are dreptul de a obţine ajutor şi protecţie pe teritoriul Uniunii Europene, în aplicarea Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaţilor, modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 şi în conformitate cu alte tratate în materie. De asemenea, s-a convenit în mod expres înfiinţarea în 2009 a unui birou european de sprijin.

(5) Cooperarea practică în materie de azil urmăreşte creşterea convergenţei şi asigurarea calităţii permanente a proceselor decizionale ale statelor membre în domeniul respectiv, în contextul cadrului legislativ european. În ultimii ani au fost luate deja un număr considerabil de măsuri de cooperare practică, în special adoptarea unei abordări comune în domeniul informaţiilor privind ţara de origine şi stabilirea unui program de formare european comun în materie de azil.

(6) Biroul de sprijin ar trebui înfiinţat pentru a contribui la consolidarea şi dezvoltarea acestor măsuri de cooperare. Biroul de sprijin ar trebui să ţină seama în mod corespunzător de măsurile de cooperare şi de experienţa dobândită din acestea.

(7) Pentru statele membre ale căror sisteme de azil şi de primire sunt supuse unor presiuni deosebite şi disproporţionate, cauzate în special de situaţia lor geografică sau demografică, biroul de sprijin ar trebui să sprijine dezvoltarea unei solidarităţi în cadrul Uniunii menite să favorizeze un transfer mai bun al celor care beneficiază de protecţie internaţională între statele membre, asigurându-se, totodată, faptul că sistemele de azil şi de primire nu fac obiectul unui abuz.

(8) Pentru a-şi îndeplini în mod optim mandatul, biroul de sprijin ar trebui să fie independent în aspectele tehnice şi ar trebui să se bucure de o autonomie juridică, administrativă şi financiară. În acest scop, biroul de sprijin ar trebui să fie un organism al Uniunii cu personalitate juridică şi să exercite competenţele de punere în aplicare care îi sunt conferite prin prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...