Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 272/2010 privind TARGET2-Securities (BCE/2010/2) Număr celex: 32010O0272

În vigoare de la 12.05.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 21 aprilie 2010
privind TARGET2-Securities
(BCE/2010/2)
(2010/272/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 3.1, 12.1, 17, 18 şi 22,

întrucât:

(1) La 6 iulie 2006, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis să analizeze, în colaborare cu depozitarii centrali ai titlurilor de valoare (DCT) şi cu alţi participanţi pe piaţă, posibilitatea înfiinţării unui nou serviciu al Eurosistemului pentru decontarea operaţiunilor cu titluri de valoare în banii băncii centrale, denumit TARGET2-Securities (T2S). Ca parte a misiunilor Eurosistemului în conformitate cu articolele 17, 18 şi 22 din Statutul SEBC, T2S are drept scop facilitarea integrării pieţei pentru serviciile posttranzacţionare, asigurând decontarea în banii băncii centrale a operaţiunilor cu numerar şi cu titluri de valoare, în mod centralizat, neutru şi fără frontiere la nivel paneuropean, astfel încât să permită DCT să furnizeze propriilor clienţi servicii de decontare de tip livrare-contra-plată (delivery-versus-payment) armonizate şi standardizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilităţi de funcţionare transfrontalieră. Întrucât asigurarea posibilităţii de a efectua operaţiuni în banii băncii centrale reprezintă o misiune centrală a Eurosistemului, T2S este un serviciu public. BCN din zona euro vor oferi servicii de administrare a garanţiilor şi de decontare în banii băncii centrale în T2S.

(2) Articolul 22 din Statutul SEBC mandatează Eurosistemul să "asigure eficienţa şi soliditatea sistemelor de compensare şi de plăţi în cadrul Uniunii". În plus, decontarea în banii băncii centrale evită riscurile de lichiditate şi este, prin urmare, esenţială pentru posttranzacţionarea eficientă a titlurilor de valoare, precum şi pentru piaţa financiară în general.

(3) La 17 iulie 2008, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze proiectul T2S şi să ofere resursele necesare până la finalizarea sa. De asemenea, pe baza unei oferte făcute de Deutsche Bundesbank, Banco de Espana, Banque de France şi Banca d'Italia (denumite în continuare cele "4BC"), Consiliul guvernatorilor a hotărât că T2S urmează să fie dezvoltat şi gestionat de aceste 4BC.

(4) Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2009/6 din 19 martie 2009 privind înfiinţarea Comitetului pentru Programul TARGET2-Securities(1) ca un organism de gestionare simplificat din Eurosistem care să elaboreze propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanţă strategică şi să îndeplinească sarcini de natură pur tehnică. Mandatul Comitetului pentru Programul T2S, inclus în anexa la Decizia BCE/2009/6, reprezintă unul dintre elementele esenţiale ale guvernanţei T2S. Anumite misiuni de punere în aplicare au fost încredinţate în mod concomitent Comitetului pentru Programul T2S de către băncile centrale din Eurosistem astfel încât acesta să fie pe deplin funcţional şi să acţioneze în numele Eurosistemului ca ansamblu.

(5) Prezenta orientare stabileşte în special elementele esenţiale pentru Programul T2S în etapele de proiectare şi de dezvoltare ale acestuia. Aceasta reprezintă completarea deciziilor anterior menţionate ale Consiliului guvernatorilor şi contribuie, în special, la stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor Comitetului pentru Programul T2S şi ale celor 4BC, precum şi a relaţiei de reciprocitate dintre acestea. Pe măsură ce Programul T2S este dezvoltat în continuare, aceasta va fi completată de acte juridice şi acorduri contractuale suplimentare pentru care răspunderea finală va aparţine Consiliului guvernatorilor.

(6) În conformitate cu deciziile menţionate anterior ale Consiliului guvernatorilor, guvernanţa Programului T2S este organizată pe trei niveluri. La primul nivel al guvernanţei, competenţa decizională finală în legătură cu T2S aparţine Consiliului guvernatorilor care îşi asumă răspunderea generală pentru Programul T2S şi, în temeiul articolului 8 din Statutul SEBC, este organul de decizie pentru întregul Eurosistem. La cel de al doilea nivel al guvernanţei, Comitetul pentru Programul T2S a fost înfiinţat pentru a asista organele de decizie ale BCE în vederea asigurării finalizării cu succes şi la timp a Programului T2S. În cele din urmă, cel de-al treilea nivel al guvernanţei este reprezentat de cele 4BC.

___________

(1) JO L 102, 22.4.2009, p. 12.

(7) Având în vedere că serviciile T2S sunt oferite pentru DCT, este important ca relaţia cu aceştia să se structureze pe parcursul dezvoltării, migrării şi funcţionării ulterioare ale T2S. Un grup de contact al DCT va fi instituit în acest scop. Grupurile naţionale de utilizatori reprezintă forumuri pentru comunicarea şi interacţiunea cu furnizorii şi utilizatorii serviciilor de decontare a operaţiunilor cu titluri de valoare în cadrul pieţei lor naţionale. Grupul consultativ T2S este un forum pentru comunicarea şi interacţiunea dintre Eurosistem şi participanţii externi la T2S.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...