Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 267/2010 privind condiţiile tehnice armonizate de utilizare a benzii de frecvenţe 790-862 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în Uniunea Europeană [notificată cu numărul C(2010) 2923] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0267

În vigoare de la 11.05.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 6 mai 2010
privind condiţiile tehnice armonizate de utilizare a benzii de
frecvenţe 790-862 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze
servicii de comunicaţii electronice în Uniunea Europeană
[notificată cu numărul C(2010) 2923]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2010/267/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Comunicarea Comisiei "Dividendul digital, sursă de beneficii sociale şi creştere economică" (2) punea accentul pe importanţa deschiderii în manieră coerentă a benzii de frecvenţe 790-862 MHz ("banda de 800 MHz") pentru serviciile de comunicaţii electronice, prin adoptarea de condiţii tehnice de utilizare. Banda de 800 MHz face parte din dividendul digital, adică acele frecvenţe radio eliberate de utilizarea mai eficace a spectrului prin trecerea de la televiziunea analogică la televiziunea digitală terestră. Beneficiile socioeconomice evidenţiate se bazează pe ipoteza unei abordări UE care ar permite eliberarea benzii de 800 MHz până în 2015 şi ar impune condiţii tehnice menite să împiedice interferenţele transfrontaliere de mare putere.

(2) Principiul neutralităţii tehnologice şi cel al neutralităţii serviciilor au fost confirmate prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice(3) (Directiva privind o mai bună legiferare). Mai mult, avizul RSPG (Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio) din 18 septembrie 2009 referitor la dividendul digital încurajează aplicarea principiilor WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services - Politica privind accesul pe suport radio pentru serviciile de comunicaţii electronice) şi recomandă Comisiei să dea curs cât mai curând posibil respectivelor recomandări, în vederea reducerii incertitudinii la nivelul UE în privinţa capacităţii statelor membre de a pune la dispoziţie banda de 800 MHz.

(3) Prin rezoluţia sa din 24 septembrie 2008, intitulată "Să beneficiem pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvenţe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală", Parlamentul European îndeamnă statele membre să elibereze cât mai curând posibil propriile dividende digitale şi solicită un răspuns la nivelul Uniunii Europene. Concluziile Consiliului din 18 decembrie 2009 privind dividendul digital, sursă de beneficii sociale şi creştere economică, confirmă poziţia exprimată de Consiliu în 2008, prin care invita Comisia să sprijine şi să ofere asistenţă statelor membre în instaurarea unei strânse cooperări, atât între ele, cât şi cu ţări terţe, în ceea ce priveşte coordonarea utilizării spectrului şi beneficierea pe deplin de dividendul digital.

(4) Luând act de puternicul impact al comunicaţiilor de bandă largă asupra creşterii, Planul de redresare economică(4) a fixat ca obiectiv asigurarea unei acoperiri de bandă largă în procent de 100% în intervalul 2010-2013(5). La atingerea acestui obiectiv, un rol de importanţă majoră îl au infrastructurile pe suport radio, inclusiv în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de bandă largă în zonele rurale. Asigurarea neîntârziată a accesului la dividendul digital în beneficiul acestor zone reprezintă unul din mijloacele de atingere a obiectivului propus.

(5) Desemnarea benzii de 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice ar reprezenta un element important pentru convergenţa sectoarelor telefoniei mobile, telefoniei fixe şi radiodifuziunii, reflectând inovaţiile tehnice din acest domeniu. Serviciile oferite în această bandă de frecvenţe trebuie să fie destinate, în principal, accesului utilizatorului final la comunicaţiile de bandă largă, inclusiv la materialele de radiodifuziune.

(6) Conform articolului 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvenţe radio, la 3 aprilie 2008 Comisia a conferit un mandat Conferinţei europene a administraţiilor de poştă şi telecomunicaţii (denumită în continuare "CEPT") în vederea definirii condiţiilor tehnice care trebuie aplicate benzii de 800 MHz optimizate pentru reţelele de comunicaţii mobile şi/sau fixe, dar fără a fi limitate la aceste reţele, punând accentul în mod deosebit pe condiţiile tehnice comune şi minime (cele mai puţin restrictive), aranjamentul cel mai adecvat al frecvenţelor şi pe o recomandare privind gestionarea serviciilor de realizare de programe şi de evenimente speciale (Programme-Making and Special events, PMSE).

(7) În cadrul acestui mandat, CEPT a adoptat patru rapoarte (rapoartele 29, 30, 31 şi 32), care conţin condiţiile tehnice pentru staţiile de bază şi staţiile terminale care operează în banda de 800 MHz. Armonizarea condiţiilor tehnice va favoriza economii de scară fără ca pentru aceasta să fie necesară utilizarea vreunei tehnologii specifice, pe baza parametrilor optimizaţi pentru utilizarea cea mai probabilă a benzii.

(8) Raportul 29 al CEPT conţine orientări referitoare la chestiuni de coordonare transfrontalieră care prezintă un interes major în timpul fazei de coexistenţă, şi anume perioada în care este posibil ca anumite state să fi implementat condiţiile tehnice optimizate pentru reţelele de comunicaţii fixe şi/sau mobile, în timp ce în alte state membre sunt încă operaţionale emiţătoarele de radiodifuziune de mare putere în banda 800 MHz. CEPT consideră că Actele finale ale Conferinţei regionale pentru radiocomunicaţii a Uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor, însărcinate cu planificarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră în părţi ale regiunilor 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Acordul GE06) prevăd procedurile de reglementare necesare pentru coordonarea transfrontalieră.

(9) Raportul 30 al CEPT defineşte condiţii tehnice mai puţin restrictive prin intermediul conceptului "Block-Edge Masks - BEMs" (măşti BEM), care reprezintă cerinţe normative destinate gestionării riscului de interferenţe prejudiciabile între reţele vecine şi nu aduc atingere limitelor stabilite de standardele pentru echipamente în temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora(6) (Directiva R&TTE). Pe baza acestui raport CEPT, măştile BEM sunt optimizate pentru reţele de comunicaţii fixe şi/sau mobile, fără a fi limitate la acestea, prin intermediul FDD (Frequency-Division Duplexing - duplex cu diviziune în frecvenţă) şi/sau TDD (Time-Division Duplexing - duplex cu diviziune în timp).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...