Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 375/2010 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0375

În vigoare de la 04.05.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 375/2010 AL COMISIEI
din 3 mai 2010
de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe
produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea
riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare(1), în special articolul 18 alineatul (5),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate asociate alimentelor sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi incluse într-o listă a menţiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă trimite cererile valabile mai departe Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea informează fără întârziere celelalte state membre, iar Comisia emite un aviz cu privire la menţiunea de sănătate în cauză.

(4) Comisia ia o decizie cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând cont de avizul emis de autoritate.

(5) Ca urmare a unei cereri din partea PROBI AB, transmisă la data de 22 decembrie 2008 în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorităţii i-a revenit sarcina de a formula un aviz cu privire la o menţiune de sănătate privind efectele produsului Lactobacillus plantarum 299v privind îmbunătăţirea absorbţiei fierului (întrebarea nr. EFSA-Q-2008-785)(2). Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) îmbunătăţeşte absorbţia fierului".

(6) La 6 aprilie 2009, Comisia şi statele membre au primit avizul ştiinţific din partea autorităţii care concluziona, pe baza datelor transmise, că nu este stabilită o relaţie cauză-efect între consumul de Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) şi efectul menţionat. În consecinţă, având în vedere că menţiunea de sănătate nu îndeplineşte cerinţele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

(7) La stabilirea măsurilor prevăzute în prezentul regulament au fost luate în considerare comentariile solicitanţilor şi ale publicului, primite de Comisie în temeiul articolului 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(8) Menţiunile de sănătate la care se face referire în articolul 13 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 fac obiectul măsurilor tranzitorii prevăzute la articolul 28 alineatul (5) din regulamentul menţionat numai în cazul în care respectă condiţiile impuse prin acesta, printre care aceea că ele trebuie să fie în conformitate cu regulamentul. Întrucât autoritatea a concluzionat că nu se poate stabili o relaţie cauză-efect între consumul de Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) şi efectul pretins, menţiunea de sănătate nu îndeplineşte condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 şi, prin urmare, perioada de tranziţie prevăzută la articolul 28 alineatul (5) nu este aplicabilă. Se prevede o perioadă de tranziţie de şase luni, în scopul de a permite operatorilor economici din sectorul alimentar să se adapteze cerinţelor prezentului regulament.

(9) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent privind lanţul alimentar şi sănătatea animală şi nu au întâmpinat nicio opoziţie din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...