Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 283/2010 de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială Număr celex: 32010D0283

În vigoare de la 07.04.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 283/2010/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 25 martie 2010
de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress
pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 175 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1) La 7 aprilie 2000 Comisia a adoptat Comunicarea intitulată "Acţiuni la nivel local pentru ocuparea forţei de muncă - o dimensiune locală a strategiei europene de ocupare a forţei de muncă".

(2) Comunicarea Comisiei din data de 13 noiembrie 2007 intitulată "O iniţiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creşterii şi ocupării forţei de muncă" a identificat patru domenii prioritare de acţiune: îmbunătăţirea mediului juridic şi instituţional în statele membre, schimbarea climatului în favoarea ocupării forţei de muncă şi a antreprenoriatului, promovarea celor mai bune practici şi asigurarea de capital financiar suplimentar pentru instituţiile de microfinanţare. Ca prim pas în punerea în aplicare a acestei agende, Comisia şi Banca Europeană de Investiţii (BIE) au creat în 2008 Acţiunea comună de sprijinire a instituţiilor de microfinanţare din Europa (Jasmine), care oferă consiliere pentru instituţiile financiare nebancare de microcreditare şi o fereastră de finanţare în valoare globală de 20 de milioane EUR oferiţi de BEI.

(3) Comunicarea Comisiei din 24 mai 2006, intitulată "Promovarea muncii decente pentru toţi - Contribuţia UE la aplicarea în lume a agendei privind munca decentă", a stabilit importanţa muncii decente pentru toţi, asemenea rezoluţiei Parlamentului European din 23 mai 2007 privind promovarea muncii decente pentru toţi(4).

(4) Declaraţia liderilor după summitul G-20 de la Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009 a conţinut angajamentul de a îmbunătăţi accesul persoanelor sărace la serviciile financiare, de exemplu prin microfinanţare. De asemenea, liderii s-au angajat să instituie un grup internaţional de experţi în domeniul incluziunii financiare, care va identifica experienţele acumulate cu privire la abordările inovatoare în domeniul furnizării de servicii financiare persoanelor sărace, va promova abordări normative şi politice eficiente şi va elabora standarde privind accesul la finanţare, educaţia financiară şi protecţia consumatorilor.

(5) Parlamentul European, prin rezoluţia sa din 24 martie 2009 cu recomandări pentru Comisie privind o iniţiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creşterii şi ocupării forţei de muncă, a cerut Comisiei să îşi înteţească eforturile de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creşterii şi ocupării forţei de muncă. Mai mult, Parlamentul European a aprobat un supliment de 4 milioane EUR pentru o acţiune pilot care urmează a fi pusă în aplicare în cadrul Jasmine. De asemenea, Parlamentul European a cerut Comisiei să cofinanţeze proiecte de microcreditare în special pentru grupuri ţintă dezavantajate.

(6) Trebuie să se înteţească eforturile actuale ale Uniunii şi ale statelor membre pentru creşterea accesului la microfinanţare şi a disponibilităţii acesteia la un nivel suficient şi într-un cadru de timp rezonabil pentru a răspunde cererii puternice din partea celor care au nevoie de ele cel mai mult în această perioadă de criză, respectiv persoanele care şi-au pierdut locul de muncă, cele care riscă să şi-l piardă sau care au dificultăţi să intre sau să intre din nou pe piaţa muncii, precum şi persoanele care s-au confruntat cu pericolul excluderii sociale sau persoanele vulnerabile care se află într-o poziţie dezavantajoasă în ceea ce priveşte accesul la piaţa de credit convenţională şi care doresc să iniţieze sau să dezvolte o microîntreprindere proprie, inclusiv o activitate independentă, în acelaşi timp promovând în mod activ egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...