Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 89/2010 privind măsurile tranzitorii în legătură cu aplicarea anumitor cerinţe structurale din Regulamentele (CE) nr. 852/2004 şi (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului la anumite unităţi de prelucrare a cărnii, de produse pescăreşti şi de produse din ouă şi la anumite depozite frigorifice din România [notificată cu numărul C(2010) 795] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0089

În vigoare de la 13.02.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 9 februarie 2010
privind măsurile tranzitorii în legătură cu aplicarea anumitor
cerinţe structurale din Regulamentele (CE) nr. 852/2004 şi (CE)
nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului la anumite
unităţi de prelucrare a cărnii, de produse pescăreşti şi de produse
din ouă şi la anumite depozite frigorifice din România [notificată cu
numărul C(2010) 795] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2010/89/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare(1), în special articolul 12 al doilea paragraf,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală(2), în special articolul 9 al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 stabileşte normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind igiena produselor alimentare, ţinând cont, printre altele, de procedurile bazate pe principiile privind analiza riscurilor şi punctele critice de control.

(2) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabileşte norme specifice privind igiena alimentelor de origine animală pentru operatorii din sectorul alimentar şi completează normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 852/2004. Normele stabilite în regulamentele respective includ obligaţii pentru operatorii din sectorul alimentar cu privire la cerinţele structurale pentru unităţile de prelucrare a cărnii, de produse din ouă şi de produse pescăreşti şi pentru depozitele frigorifice.

(3) Articolul 23 din Actul de aderare a Bulgariei şi a României şi anexa VII la acesta prevăd anumite măsuri tranzitorii privind legislaţia veterinară a Uniunii. Măsurile respective prevăd că anumite cerinţe structurale stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 şi în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 nu se aplică, până la 31 decembrie 2009, unităţilor din România enumerate în apendicele B la anexa respectivă, sub rezerva anumitor condiţii.

(4) De la data aderării României, numărul unităţilor de prelucrare a cărnii, de produse pescăreşti şi de produse din ouă, precum şi numărul depozitelor frigorifice care respectă cerinţele structurale relevante din Regulamentele (CE) nr. 852/2004 şi (CE) nr. 853/2004 a crescut la 80% din totalul unităţilor în cauză din statul membru respectiv. Cu toate acestea, anumite unităţi trec încă printr-un proces de îmbunătăţire structurală, pentru a putea fi în măsură să respecte cerinţele în cauză. Unităţile respective sunt răspândite pe întreg teritoriul României.

(5) Având în vedere îmbunătăţirile structurale în curs, este necesar să se prevadă măsuri tranzitorii de derogare de la cerinţele structurale relevante stabilite în Regulamentele (CE) nr. 852/2004 şi (CE) nr. 853/2004.

(6) Listele unităţilor care nu respectă cerinţele structurale respective sunt stabilite în anexele I-IV la prezenta decizie. Listele conţin unităţi de prelucrare a cărnii care sunt în prezent acoperite de anexa VII la Actul de aderare, precum şi unităţi de produse pescăreşti şi de produse din ouă care nu sunt acoperite de anexa menţionată.

(7) Comercializarea produselor derivate din unităţile care nu respectă cerinţele sau depozitate în depozite frigorifice care nu respectă cerinţele trebuie limitată la teritoriul României sau produsele respective trebuie utilizate pentru prelucrarea ulterioară în unităţi acoperite de măsurile tranzitorii prevăzute de prezenta decizie, pentru a oferi sectorului respectiv din România suficient timp pentru a se adapta la cerinţele structurale relevante.

(8) Măsurile tranzitorii relevante prevăzute în Actul de aderare expiră la 31 decembrie 2009. Pentru a asigura continuitatea acestor măsuri tranzitorii, este necesar ca prezenta decizie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2010. Perioada de tranziţie acordată prin prezenta decizie ar trebui limitată la o perioadă de un an, de la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2010, dată până la care se estimează că unităţile în cauză vor respecta pe deplin cerinţele structurale relevante. Situaţia din România trebuie reexaminată înainte de sfârşitul acestei perioade. Prin urmare, este necesar ca România să transmită Comisiei un raport privind progresele în legătură cu modernizarea unităţilor şi a depozitelor frigorifice în cauză din statul membru respectiv.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...